ЗАПОВЕДИЗ А П О В Е Д №1666/28.06.2022 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба №4 за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър и във връзка с Протокол №1/13.06.2022 г. на Комисията по картотекиране, назначена със Заповед №178/18.02.2020 г., и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили жалби


УТВЪРЖДАВАМ:

Списъка на гражданите включени в картотеката с установени жилищни нужди, определен от Комисията по картотекиране с Протокол №1/13.06.2022 г.
Настоящата Заповед ведно с утвърдения списък да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез поставяне на информационното табло в сградата на община Несебър и публикуването им в официалния сайт на Общината.
Възлагам изпълнението на заповедта на началник-отдел „Общинска собственост”, община Несебър.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица по реда на АПК, пред Административния съд в 14 дневен срок от обявяването й.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Несебър

С П И С Ъ К
на лицата включени в картотеката с установени жилищни нужди от Протокол №1/13.06.2022г., утвърден със Заповед №1666/28.06.2022 г.
на Кмета на Община НесебърПубликувано на 28.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА 2022Г.
Публикувано на 31.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-КС-4520 от 01.09.2021г.

С настоящото Ви съобщаваме за издадена Заповед № 2131 от 30.08.2021 г. на Зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост“, с която е разпоредено премахване на сграда с идентификатор 51500.501.507.1, находяща се в източната част на поземлен имот с идентификатор 51500.501.507 – публична общинска собственост, на границата с поземлен имот с идентификатор 51500.501.80, попадаща в обхвата на инвестиционната инициатива на Община Несебър за реализиране на обект: Рехабилитация и модернизация на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“, като неподходяща по местоположение и разположение.

Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Съгласно разпоредбата на чл.217 ал.1 т. 9 от ЗУТ, обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 01.09.2021 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 2120/24.08.2021г.

Със Заповед №178/18.02.2020 г. на Кмета на община Несебър е назначена комисия по чл. 9, ал. 1 от Наредба №4 на ОбС-Несебър, която съгласно чл. 17, ал.1 от същата Наредба, да изготви проект на годишен списък на картотекираните граждани, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища през 2021 г. Комисията на свое заседание от 10.08.2021 г., обективирано в Протокол №1/10.0.2021 г., е изготвила проекто-списък по чл. 17, ал. 1 и същият е изложен на информационното табло в сградата на община Несебър на 10.08.2021 г.

Поради изложеното и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили възражения на основание чл. 17, ал. 3 от Наредба №4 на ОбС-Несебър за реда и условита за настаняване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Несебър

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 24.08.2021 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №1833/20.07.2021 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба №4 за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър и във връзка с Протокол №1/31.05.2021 г. на Комисията по картотекиране, назначена със Заповед №178/18.02.2020 г., и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили жалби

УТВЪРЖДАВАМ:

Списъка на гражданите включени в картотеката с установени жилищни нужди, определен от Комисията по картотекиране с Протокол №1/31.05.2021 г.
Настоящата Заповед ведно с утвърдения списък да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез поставяне на информационното табло в сградата на община Несебър и публикуването им в официалния сайт на Общината.
Възлагам изпълнението на заповедта на началник-отдел „Общинска собственост”, община Несебър.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица по реда на АПК, пред Административния съд в 14 дневен срок от обявяването й.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Несебър
С П И С Ъ К на лицата включени в картотеката с установени жилищни нужди от Протокол №1/31.05.2021г., утвърден със Заповед №1833/20.07.2021 г. на Кмета на Община Несебър


Публикувано на 20.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Във връзка с постъпили искания за заличаване на адресна регистрация на лице от собственият и недвижим имот на основание чл.99,ал.1 и чл.99б от Закона за гражданската регистрация.

1085 Копие
1086 Копие
1087 Копие
1088 Копие
1089 Копие
1090 Копие
1091 Копие
1092 Копие
1093 Копие
1094 Копие
1095 Копие
1083 Копие
1084 Копие

Публикувано на 28.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Във връзка с постъпили искания за заличаване на адресна регистрация на лице от собственият и недвижим имот на основание чл.99,ал.1 и чл.99б от Закона за гражданската регистрация.

97 - Копие
98 - Копие
99 - Копие
100 - Копие
101 - Копие
102 - Копие
103 - Копие
104 - Копие
105 - Копие
106 - Копие
107 - Копие
108 - Копие
109 - Копие
110 - Копие
111-Копие
112-Копие
113-Копие
114- Копие
115-Копие
116- Копие
117-Копие
118-Копие
119-Копие
120-Копие
121-Копие
122-Копие
123- Копие
124 - Копие
125 - Копие
126 - Копие
127 - Копие
128 - Копие
129 - Копие
130 - Копие
131 - Копие
132 - Копие
133 - Копие
134 - Копие
136 - Копие
137 - Копие
138 - Копие
139 - Копие
140 - Копие
141 - Копие
142 - Копие
143 - Копие
144 - Копие
145 - Копие
146 - Копие
147 - Копие
148 - Копие
149 - Копие
150 - Копие
151 - Копие
152 - Копие
153 - Копие
154 - Копие
155 - Копие
156 - Копие
157 - Копие
158- Копие
159-Копие
160-Копие
161-Копие
162-Копие
163-Копие
164-Копие
165-Копие
166-Копие
167-Копие
168-Копие
169-Копие
170-Копие
171-Копие
172-Копие
173-Копие
174-Копие
175-Копие
176-Копие
177-Копие
178-Копие
179-Копие
180- Копие
181-Копие
182-Копие
183-Копие
184-Копие
185-Копие
186-Копие
187-Копие

Публикувано на 03.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 96./29.01.2021г.

На основание чл.54 и сл. от раздел І на НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и в изпълнение на Решение № 302 от Протокол №14/17.02.2021г. на Общински съвет – Несебър

НАРЕЖДАМ :

Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за около 2 355куб.м. иглолистна дървесина, на следните обекти в гори, собственост на Община Несебър:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


Публикувано на 01.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК

на картотекираните граждани от община Несебър, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища през 2020г., изготвен съгласно Протокол №1/09.07.2020г. на Комисията по чл. 9, ал. 1 от Наредба №4 на ОбС-Несебър.
ИЗТЕГЛИ СПИСЪК
ЗАПОВЕД № 1038/24.07.2020г.


Публикувано на 27.07.2020 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №1134/28.06.2019 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба №4 за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър и във връзка с Протокол №1/15.05.2019 г. на Комисията по картотекиране, назначена със Заповед №40/21.01.2016 г., и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили жалби

УТВЪРЖДАВАМ:

Списъка на гражданите включени в картотеката с установени жилищни нужди, определен от Комисията по картотекиране с Протокол №1/15.05.2019 г.
Настоящата Заповед ведно с утвърдения списък да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез поставяне на информационното табло в сградата на община Несебър и публикуването им в официалния сайт на Общината.
Възлагам изпълнението на заповедта на началник-отдел „Общинска собственост”, община Несебър.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица по реда на АПК, пред Административния съд в 14 дневен срок от обявяването й.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Несебър


Съгласувано с:юк Радев /П/
Изготвил: М. Аргирова/П/

С П И С Ъ К на лицата включени в картотеката с установени жилищни нужди от Протокол №1/15.05.2019г., утвърден със Заповед №1134/28.06.2019 г. на Кмета на Община Несебър

Публикувано на 01.07.2019 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 следваща»

Content Management Powered by CuteNews