Избори за общински съветници и за кметове - 27 октомври 2019 г.
ПОКАНА

ДО
РЪКОВОДСТВАТА
НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, В 44 НАРОДНО СЪБРАНИЕ
И ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ
С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

ПП”ГЕРБ”
КОАЛИЦИЯ ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“
ПП”ДПС”
ПП”ВОЛЯ”
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”


П О К А Н А
За провеждане на консултации за определяне състав на ОИК, за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.
На основание чл.75 от Изборния Кодекс и съобразно указанията, дадени в Решение №600-МИ от 09.08.2019г. на Централната избирателна комисия, Ви каня на 19.08.2019 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия.
Съгласно Решение №600-МИ/09.08.2019г., на ЦИК, моля подгответе и представете следните документи:
а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 юли 2019 г., или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение /в случай, че все още няма издадена диплома/, удостоверение за правоспособност /в случай, че са юристи/;
д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т.1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията и повече от 10 дни;
е) декларация за съгласие от всяко лице, което е предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс /Приложение №1 към Решение№600-МИ/09.08.2019г. на ЦИК/;

Изискуемите горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до ЦИК.
На основание чл.75, ал.1, изр.2 от Изборния кодекс, настоящата покана да се оповести публично, като се публикува на интернет страницата на общината.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 13.08.2019 от Пресцентър Община Несебър
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
Брой 56 от 16 юли 2019г.

УКАЗ № 163

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс

ПО С Т А Н О В Я В А М:

Насрочвам избори за общински съветници и за кметове на
27 октомври 2019 г.


Издаден в София на 10 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

Публикувано на 26.07.2019 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews