Избори за общински съветници и за кметове - 27 октомври 2019 г.
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР
населено място С.КОШАРИЦА, кметство ..........., секция № 020
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
АПОСТОЛ ДАНЧЕВ ЧЕРНЕВ
ВАСИЛ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ БОРИСОВ
ИВАНКА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА
ИРИНА ДЕЯНОВА ГАНЕВА
ЛЮБКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ИЛИЕВ-ГРОСКОПФ
ОГНЯН ЖИВКОВ ОГНЯНОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР
населено място С.КОШАРИЦА, кметство ..........., секция № 021
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ХИЛБИХ
ГАНКА ТЕНЕВА КАМИЛАРОВА
ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ СЛАВОВ
ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА МАРКВАРДТ
НИНА ИВАНОВА ЯНЕВА
ТЕНЬО ГЕОРГИЕВ КАМИЛАРОВ
ЯНА ТЕНЕВА КАМИЛАРОВАСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР
населено място С.ОРИЗАРЕ, кметство ..........., секция № 027
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕСА ЕНЧЕВА ЛУМБАРОВА
ПЕТРАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
РУСКА СИМОВА ИВАНОВА
СВЕТЛА СТОЯНОВА РАЛЕВА
СТАНИМИР СИМЕОНОВ СТАНЧЕВ
СТОЙКА МАНОЛОВА ПАВЛОВА-СТЬОРСЕТ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР
населено място С.ОРИЗАРЕ, кметство ..........., секция № 028
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ АПОСТОЛОВ
ДИМКА ДИМКИНА ЦОЦАРОВА
ДИМО НИКОЛОВ ИВАНОВ
ЖОРО СТРАХИЛОВ ЩЕРИОНОВ
ИЛИЯ ХАТЕВ БРЪНЗОВ
МАРИЙКА РАЙЧЕВА МИТЕВА
МАРТИН КОСТАДИНОВ ВЪЛЧЕВ
МИЛЧО ЖОРОВ ЩЕРИОНОВ
РЕДЖЕБ ШАБАНОВ РЕДЖЕБОВ
РОЗАЛИЯ МАРИЕВА МИТЕВА
СТОЯН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОР СТЕФАНОВ КОЗАРЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР
населено място С.ТЪНКОВО, кметство ..........., секция № 032
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДИЛЯНА ХРИСТОВА ТОПАЛОВА
ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА РОТ
ИРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЙОРДАНКА МЕТОДИЕВА СТАМАТОВА
НИКОЛА ДРУМЕВ ЖЕЛЕВ
СИМЕОН СЕРГИЕВ СИМОВ
СТАНИСЛАВ ЖИВКОВ НИКОЛОВ
ТАТЯНА-НИКОЛЕТА АЛФАРО ДРЯНОВСКА
ЯНКО СИМЕОНОВ СИМОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР
населено място С.ТЪНКОВО, кметство ..........., секция № 033
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛДИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ
ВАЛЕНТИНА ОГНЯНОВА ТОПАЛОВА
ДЕЯН МИЛЕНОВ ОГНЯНОВ
ДИНКО КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
ЗИЛЯ ИБРЯМОВА ИСМАИЛОВА
ЛЮДМИЛА РАДИОНОВА БАСС
ХРИСТО ЯСЕНОВ ТОПАЛОВПубликувано на 30.10.2019 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.10.2019 от Пресцентър Община Несебър

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

По повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видео клипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите и банери с водещ линк към официалната страница на ЦИК, с публикувана подробна информация относно изборите.
https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign
Централната избирателна комисия ежедневно актуализира секция разяснителна кампания за предстоящите избори и публикува нови материали по темата.Публикувано на 03.10.2019 от Пресцентър Община Несебър

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНА НЕСЕБЪР
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.НЕСЕБЪР

fspkm1II_02-15-00-001
fspkm1II_02-15-00-027
fspkm1II_02-15-00-031
fspkm1II_02-15-00-032
fspkm1II_02-15-00-033

Публикувано на 26.09.2019 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д № 1740 Гр.Несебър, 26.09.2019г.

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, РазделІІ от Глава ХІІ на Изборния кодекс, Решение №794 – МИ от 27.08.2019г. на ЦИК, във връзка с подготовката и провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019година

З А П О В Я Д В А М :

1.ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали за насрочените на 27 октомври 2019г. избори за общински съветници и кметове – съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящата заповед.
2.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите /в случаи когато има такива/;
3.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на паметници на културата, заслоните на автобусните спирки, по стените ограничаващи пътното платно от началото на провлака до стария град, по дървета и ел.стълбове, както и на други места извън определените с тази заповед;
4.За поставяне на агитационни материали на сгради, огради, витрини и др., които не са общинска собственост е необходимо писменото съгласие на собственика или управителя на имота;
5.ЗАБРАНЯВАМ използването на общинския транспорт за агитация;
6.ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали застрашаващи живота и здравето на гражданите, както и безопасността на движението;
7.ЗАБРАНЯВАМ унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени в съответствие Изборния кодекс и тази заповед;
8. ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на участниците в изборите;
9.ЗАБРАНЯВАМ използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;
10.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали в изборното помещение и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която се намира изборното помещение;
11.ЗАДЪЛЖАВАМ политическите партии, коалиции от партии, инициативни комитети да премахнат агитационните си материали най-късно до седем дни след деня на изборите.
12.На основание чл.182, ал.1 от ИК не се допуска предизборна агитация в общинските учреждения, институции и предприятия.
13.При неизпълнение на задълженията по чл.186 и чл.185 от ИК на партиите, коалиции от партии и инициативни комитети да се наложат санкции съгласно чл.472 и чл.473 от ИК.
14.Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационните материали на територията на съответните населени места.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на: Секретаря на общината, началник отдел „Контролен блок”, началник отдел „Екология” при община Несебър, кметовете на населени места и кметски наместници.
Заповедта да бъде оповестена публично и сведена до знанието на ОИК – Несебър, Секретаря на община Несебър, началник отдел „Контролен блок”, началник отдел ”Екология”, кметове и кметски наместници, Районно управление - Несебър.ВИКТОР БОРИСОВ /п/
За Кмет на Община Несебър
Съгласно Заповед №1861/16.11.2015г.Приложение1

МЕСТА
ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ


1.Рекламно пано на ул.”Иван Вазов”-трафопост;
2.Рекламно пано на ул.”Хан Крум”- пред „Транстрой”;
3. Рекламно пано пред станция на „Св.Синод” – 2 броя;
4. Рекламно пано –трафопост до общината;
5.Рекламно пано стар град;
6.Рекламно пано на ул.”Струма” в близост до Стъкларско ателие;
7.Рекламно пано – Слънчев бряг в близост до Аква-парк и общежития.Публикувано на 26.09.2019 от Пресцентър Община Несебър

ПОКАНА

ДО
РЪКОВОДСТВАТА
НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, В 44 НАРОДНО СЪБРАНИЕ
И ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ
С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

ПП”ГЕРБ”
КОАЛИЦИЯ ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“
ПП”ДПС”
ПП”ВОЛЯ”
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”


П О К А Н А

За провеждане на консултации за определяне състави на СИК, за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.
На основание чл.91 от Изборния Кодекс и съобразно указанията, дадени в Решение №1029-МИ от 10.09.2019г. на Централната избирателна комисия, Ви каня на 19.09.2019 год. от 10,00 часа в приемната на Кмета на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, ет.2 за провеждане на консултации за определяне съставите на секционни избирателни комисии.
Съгласно Решение №1029-МИ/10.09.2019г., на ЦИК, моля подгответе и представете следните документи:
а) писмено предложение за състави на СИК, което съдържа: наименование на партията или коалицията, която прави предложението, имената и ЕГН на предложените лица, длъжността в комисията за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 юли 2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за са състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трабва да съдържа данните посочени в буква «а»;
Изискуемите горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до ОИК.
На основание чл.91, ал.1, изр.2 от Изборния кодекс, настоящата покана да се оповести публично, като се публикува на интернет страницата на общината.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 13.09.2019 от Пресцентър Община Несебър

Съобщение за избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес, не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 12.10.2019 г. включително/.
При избори за общински съветници и за кметове искането се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 26 април 2019г.
Искането се прави писмено до Кмета на общината, Кметството или до Кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес по образец Приложение № 13-МИ от изборните книжа.
Заявленията се подават:
1.За гр. Несебър: гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10, ет.1, стая 13;
тел.за връзка 0554/2 93 10, 0554/2 93 13
2.За Слънчев бряг – Запад: в сградата на общинска администрация в к.к.Слънчев бряг /без събота и неделя/
3.За останалите населени места на територията на Община Несебър - в съответните кметства и кметски наместничества.
4.Като електронна услуга с квалифициран електронен подпис - https://nesebar.imeon.bg/WebUslugi/WebSiteApp/frmEUslugi.aspx/

Работно време от 08:30ч. до 16:30ч. – всеки делничен ден и от 09:00ч. до 16:00ч. – през почивните дни.


Публикувано на 11.09.2019 от Пресцентър Община Несебър

Съобщение за граждани на друга Държава – Членка на Европейския съюз

Всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин.
Граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които отговарят на условията по чл.396а, ал.2 от ИК и желаят да бъдат вписани в избирателен списък част II за избори за общински съветници и кметове, представят Заявление-Декларация /Приложение №8 МИ/ от изборните книжа в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място не по-късно от 40 дни преди изборния ден / до 16.09.2019 г. включително/.
Граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които веднъж са подали декларация и са били включени в избирателния списък част II на предходни избори и нямат промяна на някое от декларираните обстоятелства не е нужно да подават ново Заявление-Декларация.
До 16.09.2019 год. включително гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз може да поиска да бъде заличен от избирателния списък като подаде Заявление за заличаване от избирателния списък /Приложение 9 МИ/ от изборните книжа.
Заявленията се подават:
1.За гр. Несебър: гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10, ет.1, стая 13;
тел.за връзка 0554/2 93 10, 0554/2 93 13
2.За Слънчев бряг – Запад: в сградата на общинска администрация в к.к.Слънчев бряг /без събота и неделя/
3.За останалите населени места на територията на Община Несебър - в съответните кметства и кметски наместничества.
Работно време от 08:30ч. до 16:30ч. – всеки делничен ден и от 09:00ч. до 16:00ч. – през почивните дни.


Публикувано на 11.09.2019 от Пресцентър Община Несебър

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНА НЕСЕБЪР
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БАНЯ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 014
Адрес на избирателната секция С.БАНЯ, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I


Публикувано на 11.09.2019 от Пресцентър Община Несебър

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНА НЕСЕБЪР
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.НЕСЕБЪР
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001
Адрес на избирателната секция:гр.Несебър стара част, ул."Мена" №1

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I


Публикувано на 11.09.2019 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 следваща»

Content Management Powered by CuteNews