Избори за Европейски парламент 2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните
начини:
a. През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за
гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с
електронен подпис.
b. Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.
c. Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


Публикувано на 16.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ БУРГАС
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БАНЯ КМЕТСТВО БАНЯ СЕКЦИЯ № 014
Адрес на избирателната секция БАНЯ


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 15.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ БУРГАС
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.НЕСЕБЪР КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 001
Адрес на избирателната секция НЕСЕБЪР - СТАР ГРАД - УЧИЛИЩЕ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 15.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

ПОКАНА


ДО
РЪКОВОДСТВАТА
НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ
И КОАЛИЦИИ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ
С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО
ПРЕДСТАВЕНИ

ПП”ГЕРБ”
КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
ПП”ДПС”
КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”
ПП „ВОЛЯ”
КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”
КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”


П О К А Н А
За провеждане на консултации за съставяне на СИК, за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл.91, ал.1 от Изборния Кодекс, Решение №150-ЕП/11.04.2019г., Решение №148-ЕП/11.04.2019г. и Решение №139-ЕП/10.04.2019г. на ЦИК, Ви каня на 19.04.2019 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционни избирателни комисии.
Съгласно Решение №150-ЕП/11.04.2019г., т.8 на ЦИК, моля подгответе и носете със себе си следните документи:
а) писмено предложение за състав на СИК и същото на електронен носител, което съдържа: наименование на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19 март 2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква «а».
Изискуемите горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до РИК.
На основание т.4 от Решение №150-ЕП/11.04.2019г. на ЦИК, настоящата покана да се оповести публично, като се публикува на интернет страницата на общинската администрация.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 12.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс, Кмета на Община Несебър насрочва консултации за състави на СИК на 19.04.2019 год., в сградата на общинска администрация от 10,00 часа.

Публикувано на 12.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

До 15.04.2019 г. включително гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който отговаря на условията (навършил 18 години към изборния ден включително, живял най-малко през последните 3 месеца в Република България или в друга държава - членка на EС, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода) и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец Приложение № 11-EП в общинската администрация по адреса на пребиваване.

Декларациите се подават, както следва:
- за гр. Несебър на адрес - ул. "Еделвайс" № 10, стая №13
- за останалите населени места на територията на Община Несебър - в съответните кметства и кметски наместничества.


* Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който вече веднъж е подал декларация при предходни избори за членове на Европейския парламент от Република България и е бил включен в избирателен списък част II, не подава нова декларация и се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори за членове на Европейския парламент от Република България. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.Публикувано на 08.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д № 434
гр.Несебър, 02.04.2019 г.

Във връзка с организационно-техническата подготовка за провеждането на избори за народни представители, на основание чл.41, ал.3 от Изборния Кодекс:

О П Р Е Д Е Л Я М :

1.Общодостъпни места за обявяване на избирателните списъци, както следва:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 03.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №433
гр.Несебър, 02.04.2019 г.

На основание чл.8 ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс, и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА

О П Р Е Д Е Л Я М :


Тридесет и осем ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на община Несебър, УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация, обхват и адрес - за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., съгласно приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.
Настоящата заповед да се обяви на населението чрез публикуване на електронната страница на община Несебър, поставяне на информационното табло в Община Несебър. Копия от нея да се изпратят на ТЗ „ГРАО” – Бургас, Областна администрация – Бургас, РИК – Бургас, а също и да се предостави на общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /п/
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ


П Р И Л О Ж Е Н И Е КЪМ ЗАПОВЕД № 433/02.04.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР | ОБЩИНА НЕСЕБЪР АДМИНИСТРАТИВНО -ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ ПО ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

Публикувано на 03.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

УКАЗ № 53 ОТ 19.03.2019 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

Обн. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г.
На основание чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Издаден в София на 19 март 2019 г.
Подпечатан с държавния печат.

Публикувано на 03.04.2019 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews