АРХИВ ЗАПОВЕДИЗаповеди - дерегистрация

Във връзка с писмо от Областен управител на Област Бургас с изх. № 91-08-38 от 16.05.2023 г., входирано на 17.05.2023 г. в деловодството на общинска администрация под № Н1-ОА1-2324, и на основание чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед № 1451/ 16.06.2023г. на кмета на Община Несебър, с която е назначена комисия за извършване на проверки на адресни регистрации в Община Несебър в изпълнение разпоредбата на чл. 405а от ИК. Комисията е извършила възложената й проверка и за резултатите от нея е съставила надлежен протокол от 29.08.2023 г.

Заповед №2559
Заповед №2560
Заповед №2561
Заповед №2562
Заповед №2563
Заповед №2564
Заповед №2565
Заповед №2566

Публикувано на 11.10.2023 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД
№2637/10.10.2023г.

Във връзка с постъпило в Община Несебър заявление вх.№Н5-ОС-431/06.06.2023г. от Ловно рибарско дружество „Гларус“, ЕИК 102683478, със седалище и адрес на управление гр.Поморие, ул.“Княз Борис І“ №55, представлявано от Дончо Неделчев Дончев – председател, и на основание чл.39, ал.4 от ЗОС, и в изпълнение на Решение №990 от Протокол №36/12.09.2023г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Да се учреди на Ловно рибарско дружество „Гларус“, ЕИК 102683478, със седалище и адрес на управление гр.Поморие, ул.“Княз Борис І“ №55, представлявано от Дончо Неделчев Дончев – председател, за изпълнение на дейностите на Ловнорибарска дружина Кошарица, безвъзмездно право на ползване върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.14.1 по КК и КР на с.Кошарица, находящ се в м.”Чолакова чешма”, трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване – Широколистна гора, ІІІ категория, целия на площ 15 369кв.м., АОС №3814/23.02.2010г., при граници поземлени имоти с кадастрални идентификатори 39164.502.352, 39164.502.333, 39164.281.8, 39164.281.13, 39164.14.7 по КК на с.Кошарица.
2. Данъчната оценка на ограниченото вещно право на ползване на имота за срок от 10 години е 2002,20лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка изх.№ ДО005618/07.06.2023г.
3. На основание чл.41, ал.1, т.б от Наредба №14 на Общински съвет-Несебър за определяне размера на местните данъци, в седмодневен срок от влизане в сила на настоящата заповед Ловно рибарско дружество „Гларус“, следва да заплати сумата от 100,11лв. /сто лева и единадесет стотинки/, представляваща 5% местен данък по сметка на Община Несебър в Уникредит Булбанк : BIC- UNICRBGSF, IBAN – BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 25 00.
4. На основание чл.89, ал.1 от Наредба №11 на Общински съвет-Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Несебър, в седмодневен срок от влизане в сила на настоящата заповед Ловно рибарско дружество „Гларус“, следва да заплати сумата от 60,00лв. /шестдесет лева/ с ДДС, представляваща административна такса по сметка на Община Несебър в Уникредит Булбанк : BIC UNICRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 80 07.
5. Срокът за учредяване на правото на ползване е 10 години, считано от датата на подписване на договора.
6. Правото на ползване се прекратява в случай, че Ловно рибарско дружество „Гларус“ прекрати своята дейност.
7. След връчване на настоящата заповед и след заплащане на сумите по т.3 и т.4 от настоящата заповед да се сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване. Договорът подлежи на вписване в Служба по вписвания – гр.Несебър, като разходите за това са за сметка на Ловно рибарско дружество „Гларус“.
Настоящата заповед подлежи на оспорване в 14 дневен срок от връчването пред Административен съд Бургас по реда на АПК.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите страни, за сведение и изпълнение.

ВИКТОР БОРИСОВ:/П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
съгласно Заповед №1919/11.11.2019г.
и заявление вх.№515/25.09.2023г.
по регистъра на ОбС - НесебърПубликувано на 10.10.2023 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД№2552/21.09.2023г.

Със Заповед №2328/23.08.2023г., в изпълнение на Решение на Общински съвет – Несебър, и на основание чл.37и ал.14 от ЗСПЗЗ и чл.103 от ППЗСПЗЗ, е обявен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – пасища, мери и ливади – общинска собственост, определени за индивидуално ползване съгласно Решение №872 от Протокол №33/24.03.2023г. на Общински съвет – Несебър и останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 и чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ.
Комисията по провеждането на търга се е събрала на 14.09.2023г. и е установила, че в срока по Заповед №2328/23.08.2023г. за провеждане на търга e постъпило едно заявление за участие вх.№Н5-ОС-650/31.08.2023г. от Емануил ………….. Ибришимов, ЕГН …………….., с постоянен адрес с.Оризаре, …………. за поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.186 по КК и КР на с.Оризаре.
Въз основа на протокола от 14.09.2023г. на комисия, назначена със Заповед №2465/14.09.2023г., Кмета на Община Несебър е издал Заповед №2540/20.09.2023г. за определяне на Емануил ……….. Ибришимов, ЕГН ………….., с постоянен адрес с.Оризаре, …………., за спечелил участник за поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.186 по КК и КР на с.Оризаре.
По отношение на останалите имоти останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 и чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ комисията е взела решение търга да се отложи за втората дата обявена в Заповед №2328/23.08.2023г.
Комисията, назначена със Заповед №2548/21.09.2023г. по провеждането по втората дата на търга се е събрала на 21.09.2023г. и е установила, че в срока по втората дата за провеждане на търга по Заповед №2328/23.08.2023г. не са закупени тръжни книжа и не е постъпило нито едно заявление, поради което търга следва да се прекрати.
Като взех предвид Протокол от 21.09.2023г. и решението на Комисия назначена със Заповед №2548/21.09.2023г.

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Да се прекрати публичен търг с явно наддаване обявен със Заповед №2328/23.08.2023г. на Кмета на Община Несебър за отдаване под наем на поземлени имоти – пасища, мери и ливади – общинска собственост, определени за индивидуално ползване съгласно Решение №872 от Протокол №33/24.03.2023г. на Общински съвет – Несебър и останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 и чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ.
2. На основание т.2 от Решение №872 от Протокол №33/24.03.2023г. на Общински съвет –Несебър, поземлените имоти – пасища, мери и ливади – общинска собственост, останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 и чл.37и ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ, се обявяват за общо ползване. Списъкът на пасищата, мерите и ливадите за общо ползване да се обяви на информационното табло в общинска администрация Несебър, и да се публикува на интернет страницата на община Несебър в раздел „Земеделски земи“.
3. На основание т.9 от Решение №872 от Протокол №33/24.03.2023г. на Общински съвет –Несебър, имотите обявени за общо ползване, да се ползват за паша от общоселските стада безвъзмездно.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ: /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 25.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД
№2540/20.09.2023г.

На основание чл.84, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и като взех предвид протокола от 14.09.2023г. на комисия, назначена със Заповед №2465/14.09.2023г. на Кмета на Община Несебър от проведения търг с явно наддаване, обявен със Заповед №2328/23.08.2023г. на Кмета на Община Несебър, за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година, считано от 01.10.2023г. до 30.09.2024г. включително, на поземлени имоти, представляващи пасища, мери и ливади – общинска собственост, определени за индивидуално ползване съгласно Решение №872 от Протокол №33/24.03.2023г. на Общински съвет – Несебър и останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 и чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ,

З А П О В Я Д В А М :

1. Определям Емануил …………. Ибришимов, ЕГН ……………, с постоянен адрес с.Оризаре, ул. ……………. , за спечелил участник в търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година, считано от 01.10.2023г. до 30.09.2024г. включително, на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.186 по КК и КР на с.Оризаре, м.”Герена”, трайно предназначение – Земеделска, начин на трайно ползване – Пасище, ІV категория, на площ от 18 865 кв.м., АОС №3264/16.11.2009г., при граници поземлени имоти с кадастрални идентификатори 53822.12.255, 53822.12.160, 53822.12.91, 53822.12.94, 53822.12.92, 53822.12.161 и 53822.12.258 по КК и КР на с.Оризаре, срещу предложената от него тръжна годишна наемна цена в размер на 137,72лв. /сто тридесет и седем лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС.
2. В седмодневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, Емануил ………….. Ибришимов следва да заплати по сметка на Община Несебър при Уни Кредит Булбанк АД – BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 000400, вид на плащане 444200, годишната наемна цена предложената от него в размер на 137,72лв. без ДДС, от която следва да се приспадне внесения депозит в размер на 5,00лв. с платежно нареждане от 31.08.2023г.
3. При неплащане на сумата по т.2 от заповедта в определения срок, спечелилият участник губи правото за сключване на договор за наем на съответния имот – предмет на търга, както и внесения депозит, който не се възстановява.
Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл.84, ал.3 от Наредба №5 на Общински Съвет – Несебър.
Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица по надлежния ред.
Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок пред Административен съд – Бургас по реда на АПК.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ: /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 21.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 2480/14.09.2023г.

Със Заповед №178/18.02.2020 г. на Кмета на община Несебър е назначена комисия по чл. 9, ал. 1 от Наредба №4 на ОбС-Несебър, която съгласно чл. 17, ал.1 от същата Наредба, да изготви проект на годишен списък на картотекираните граждани, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища през 2023 г. Комисията на свое заседание от 29.08.2023 г., обективирано в Протокол №1/29.08.2023 г., е изготвила проекто-списък по чл. 17, ал. 1 и същият е изложен на информационното табло в сградата на община Несебър на 29.08.2023 г.
Поради изложеното и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили възражения на основание чл. 17, ал. 3 от Наредба №4 на ОбС-Несебър за реда и условита за настаняване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Несебър


У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:


Списък на гражданите с установени жилищни нужди, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища изготвен с Протокол №1/29.08.2023 г. от Комисията по чл. 9, ал. 1 от Наредба №4 на ОбС-Несебър.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица, чрез поставяне на информационното табло в сградата на община Несебър, ведно с утвърдения списък.
Възлагам изпълнението на заповедта на началник отдел „Общинска собственост“.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването й по реда на АПК пред Административен съд – Бургас.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Несебър


ИЗТЕГЛИ - Списък за настаняване 2023г.Публикувано на 14.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №2327/23.08.2023г.

Със Заповед №2069/21.07.2023г. на Кмета на Община Несебър, в изпълнение на Решение №872 от Протокол №33/21.07.2023г. на Общински съвет – Несебър, и на основание чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ, е обявен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – пасища, мери и ливади – общинска собственост, определени за индивидуално ползване съгласно решение №872 от Протокол №33/21.07.2023г. на Общински съвет – Несебър и останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ.
Комисията по провеждането по първа дата на търга се е събрала на 16.08.2023г. и констатира, че в срока по Заповед №2069/21.07.2023г. за провеждането на търга е постъпило едно заявление за участие вх.№Н5-ОС-622/14.08.2023г. от „Агро Ваче“ ООД, ЕИК 206772975, със седалище и адрес на управление гр.Обзор, ул.“Христо Ботев“ №15, представлявано от Върбан …………… Кръстев – управител, чрез пълномощник Ангел …………. Каменов, ЕГН …………., с постоянен адрес гр.Шумен, ……………….., съгласно пълномощно с нотариална заверка рег.№455 от 11.08.2023г. на Христо Янев – на длъжност Кмет на Кметство гр.Обзор, община Несебър за поземлени имоти с кадастрални идентификатори 62102.58.58, 62102.40.10, 62102.58.28, 62102.58.22, 62102.53.5, 62102.53.3, 62102.59.1 по КК на с.Раковсково, поземлени имоти с кадастрални идентификатори 55350.138.19, 55350.135.21, 30,161дка идеални части от 55350.135.20, 58,922дка идеални части от 55350.119.16, 55350.137.35, 55350.138.6 по КК на с.Паницово и поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.71.10 по КК на с.Приселци.
След проведената тръжна процедура, видно от Протокола от 16.08.2023г. комисията е предложила да се издаде заповед за определяне на „Агро Ваче“ ООД, ЕИК 206772975, със седалище и адрес на управление гр.Обзор, ул.“Христо Ботев“ №15, представлявано от Върбан …………… Кръстев – управител, за спечелил участник в търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година на гореописаните имоти по потвърдената от неговия пълномощник тръжна годишна наемна цена в размер на 5804,11лв. без ДДС. По отношение на останалите имоти, комисията е предложила търгът да се отложи за втората дата обявена в Заповед №2069/21.07.2023г.
Комисията по провеждането по втората дата на търга се е събрала на 23.08.2023г., но тъй като не са закупени тръжни книжа за останалите имоти и не е постъпило нито едно заявление, видно от Протокола от 23.08.2023г. комисията е взела решение, търгът да бъде прекратен.
Като взех предвид Протокол от 23.08.2023г. и решението на Комисия назначена със Заповед №2273/23.08.2023г. на Кмета на Община Несебър,


ЗАПОВЯДВАМ:


Да се прекрати публичен търг с явно наддаване обявен със Заповед №2069/21.07.2023г. на Кмета на Община Несебър за отдаване под наем на поземлени имоти – пасища, мери и ливади – общинска собственост, определени за индивидуално ползване съгласно Решение №872 от Протокол №33/21.07.2023г. на Общински съвет – Несебър и останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ, поради липса на подадени заявления за участия.
Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинска администрация.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на АПК в 14-дневен срок, от обявяването й пред Административен Съд – гр.Бургас.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ: /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 24.08.2023 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД
№2241/21.08.2023г.

На основание чл.84, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и като взех предвид протокола от 16.08.2023г. на комисия, назначена със Заповед №2223/16.08.2023г. на Кмета на Община Несебър от проведения търг с явно наддаване, обявен със Заповед №2069/21.07.2023г. на Кмета на Община Несебър, за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година, считано от 01.10.2023г. до 30.09.2024г. включително, на поземлени имоти, представляващи пасища, мери и ливади – общинска собственост, определени за индивидуално ползване съгласно Решение №872 от Протокол №33/24.03.2023г. на Общински съвет – Несебър и останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ,

З А П О В Я Д В А М :

1. Определям „Агро Ваче“ ООД, ЕИК 206772975, със седалище и адрес на управление гр.Обзор, ул.“Христо Ботев“ №15, представлявано от Върбан ……….Кръстев – управител, за спечелил участник в търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година, считано от 01.10.2023г. до 30.09.2024г. включително, на поземлени имоти, както следва:
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 62102.58.58 по кадастралната карта на с.Раковсково, м.”Припека”, целия на площ от 130305кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, АпОС №5233/21.06.2012г., по потвърдената от пълномощника Ангел …………. Каменов тръжна годишна наемна цена в размер на 912,14лв. без ДДС.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 62102.40.10 по кадастралната карта на с.Раковсково, м.”Дългата нива”, целия на площ от 44530кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, АпОС №3543/09.12.2009г., по потвърдената от пълномощника Ангел …………. Каменов тръжна годишна наемна цена в размер на 311,71лв. без ДДС.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 62102.75.13 по кадастралната карта на с.Раковсково, м.”Старо село”, целия на площ от 28396кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, АпОС №3539/09.12.2009г., по потвърдената от пълномощника Ангел …………. Каменов тръжна годишна наемна цена в размер на 198,77лв. без ДДС.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 62102.58.28 по кадастралната карта на с.Раковсково, м.”Припека”, целия на площ от 32774кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, АпОС №3588/10.12.2009г., по потвърдената от пълномощника Ангел …………. Каменов тръжна годишна наемна цена в размер на 229,42лв. без ДДС.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 62102.58.22 по кадастралната карта на с.Раковсково, м.”Припека”, целия на площ от 11099кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, АпОС №4008/05.05.2010г., по потвърдената от пълномощника Ангел …………. Каменов тръжна годишна наемна цена в размер на 77,69лв. без ДДС.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 62102.53.5 по кадастралната карта на с.Раковсково, м.”Юсеин кьой”, целия на площ от 17398кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3530/09.12.2009г., по потвърдената от пълномощника Ангел …………. Каменов тръжна годишна наемна цена в размер на 121,79лв. без ДДС.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 62102.53.3 по кадастралната карта на с.Раковсково, м.” Юсеин кьой”, целия на площ от 27571кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, АпОС №3533/09.12.2009г., по потвърдената от пълномощника Ангел …………. Каменов тръжна годишна наемна цена в размер на 193,00лв. без ДДС.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 62102.59.1 по кадастралната карта на с.Раковсково, м.”Старо село”, целия на площ от 14443кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, АпОС №3498/08.12.2009г., по потвърдената от пълномощника Ангел …………. Каменов тръжна годишна наемна цена в размер на 101,10лв. без ДДС.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.138.19 по кадастралната карта на с.Паницово, м.”Орлова нива”, целия на площ от 69557кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, АпОС №5218/05.06.2012г., по потвърдената от пълномощника Ангел …………. Каменов тръжна годишна наемна цена в размер на 486,90лв. без ДДС.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.135.21 по кадастралната карта на с.Паницово, м.”Шосето”, целия на площ от 45103кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, АпОС №5221/05.06.2012г., по потвърдената от пълномощника Ангел …………. Каменов тръжна годишна наемна цена в размер на 315,72лв. без ДДС.
• 30161кв.м идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.135.20 по кадастралната карта на с.Паницово, м.”Попски припек”, целия на площ от 31815кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, АпОС №5021/18.10.2011г., по потвърдената от пълномощника Ангел …………. Каменов тръжна годишна наемна цена в размер на 211,13лв. без ДДС.
• 58922кв.м. идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.119.16 по кадастралната карта на с.Паницово, м.” Попски припек”, целия на площ от 60020кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, АпОС №5029/19.10.2011г., по потвърдената от пълномощника Ангел …………. Каменов тръжна годишна наемна цена в размер на 412,45лв. без ДДС.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.137.35 по кадастралната карта на с.Паницово, м.”Чеснов рит”, целия на площ от 101114кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, АпОС №3398/30.11.2009г., по потвърдената от пълномощника Ангел …………. Каменов тръжна годишна наемна цена в размер на 707,80лв. без ДДС.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.138.6 по кадастралната карта на с.Паницово, м.”Чеснов рит”, целия на площ от 153762кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, АпОС №3401/30.11.2009г., по потвърдената от пълномощника Ангел …………. Каменов тръжна годишна наемна цена в размер на 1076,33лв. без ДДС.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.71.10 по кадастралната карта на с.Приселци, м.”Коджа кован”, целия на площ от 64023кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, АпОС №3198/02.11.2009г., по потвърдената от пълномощника Ангел …………. Каменов тръжна годишна наемна цена в размер на 448,16лв. без ДДС.
2. В седмодневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, „Агро Ваче“ ООД следва да заплати по сметка на Община Несебър при Уни Кредит Булбанк АД – BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 000400, вид на плащане 444200, годишната наемна цена потвърдена от пълномощника Ангел …………….. Каменов в размер на 5804,11лв. /пет хиляди осемстотин и четири лева и единадесет стотинки/ без ДДС, от която следва да се приспаднат внесените депозити в размер на 75,00лв. с платежни нареждания от 14.08.2023г.
3. При неплащане на сумата по т.2 от заповедта в определения срок, спечелилият участник губи правото за сключване на договор за наем на съответните имоти – предмет на търга, както и внесените депозити, които не се възстановяват.
Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл.84, ал.3 от Наредба №5 на Общински Съвет – Несебър.
Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица по надлежния ред.
Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок пред Административен съд – Бургас по реда на АПК.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ: /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 24.08.2023 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД
№2240/21.08.2023г.

На основание чл.84, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и като взех предвид протокола от 16.08.2023г. на комисия, назначена със Заповед №2222/16.08.2023г. на Кмета на Община Несебър от проведения търг с явно наддаване, обявен със Заповед №2068/21.07.2023г. на Кмета на Община Несебър, в изпълнение на Решение №937 от Протокол №35/27.06.2023г. на Общински съвет – Несебър, за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години за земеделски нужди на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.41.110 по КК и КР на с.Тънково, находящ се в м.”Саръямач”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІV категория, целия на площ 10655кв.м., АОС №4438/07.03.2011г.


З А П О В Я Д В А М :

1. Определям „Заки 88“ ЕООД, с ЕИК 201341483, със седалище и адрес на управление с.Тънково, ул.“Любен Каравелов“ №4, представлявано от Златинка ……….Трифонова – управител, за спечелил участник в търга и наемател на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.41.110 по КК и КР на с.Тънково, находящ се в м.”Саръямач”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІV категория, целия на площ 10655кв.м., АОС №4438/07.03.2011г., при граници поземлени имоти с кадастрални идентификатори 73571.42.11, 73571.40.4, 73571.41.109 и 73571.41.18 по КК на с.Тънково, срещу потвърдената от неговия управител Златинка ……….. Трифонова тръжна годишна наемна цена в размер на 450,00лв. /четиристотин и петдесет/ без ДДС
2. В седмодневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, „Заки 88“ ЕООД следва да заплати по сметка на Община Несебър при Уни Кредит Булбанк АД – BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 000400, вид на плащане 444200, годишната наемна цена потвърдена от неговия управител Златинка …………. Трифонова в размер на 450,00лв. без ДДС, от която следва да се приспадне внесения депозит в размер на 45,00лв. с платежно нареждане от 08.08.2023г. Годишната наемна цена за всяка следваща година следва да се заплаща до края на месец август на текущата година.
3. След заплащане на годишната наемна цена за първата година да се сключи договор за наем.
4. При неплащане на сумата по т.2 от заповедта в определения срок, спечелилият участник губи правото за сключване на договор за наем на съответния имот – предмет на търга, както и внесения депозит, който не се възстановява.
Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл.84, ал.3 от Наредба №5 на Общински Съвет – Несебър.
Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица по надлежния ред.
Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок пред Административен съд – Бургас по реда на АПК.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ: /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 24.08.2023 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД
№2239/21.08..2023г.

На основание чл.84, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и като взех предвид протокола от 16.08.2023г. на комисия, назначена със Заповед №2221/16.08.2023г. на Кмета на Община Несебър от проведения търг с явно наддаване, обявен със Заповед №2067/21.07.2023г. на Кмета на Община Несебър, в изпълнение на Решение №936 от Протокол №35/27.06.2023г. на Общински съвет – Несебър, за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години за земеделски нужди на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.264 по КК и КР на с.Оризаре, находящ се в м.”Сувата”, с начин на трайно ползване – Нива, ІV категория, целия на площ 10239кв.м., АОС №4866/31.08.2011г.

З А П О В Я Д В А М :

1. Определям Сюлейман ………. Хасан, ЕГН ……………., с постоянен адрес с.Оризаре, ……………, за спечелил участник в търга и наемател на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.264 по КК и КР на с.Оризаре, находящ се в м.”Сувата”, с начин на трайно ползване – Нива, ІV категория, целия на площ 10239кв.м., АОС №4866/31.08.2011г., при граници поземлени имоти с кадастрални идентификатори 53822.12.263, 53822.12.131, 53822.12.129 и 53822.12.130 по КК на с.Оризаре, срещу предложената от него тръжна годишна наемна цена в размер на 410,00лв. /четиристотин и десет лева/ без ДДС.
2. В седмодневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, Сюлейман …………. Хасан следва да заплати по сметка на Община Несебър при Уни Кредит Булбанк АД – BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 000400, вид на плащане 444200, годишната наемна цена предложена от него в размер на 410,00лв. без ДДС, от която следва да се приспадне внесения депозит в размер на 40,00лв. с платежно нареждане от 07.08.2023г. Годишната наемна цена за всяка следваща година следва да се заплаща до края на месец август на текущата година.
3. След заплащане на годишната наемна цена за първата година да се сключи договор за наем.
4. При неплащане на сумата по т.2 от заповедта в определения срок, спечелилият участник губи правото за сключване на договор за наем на съответния имот – предмет на търга, както и внесения депозит, който не се възстановява.
Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл.84, ал.3 от Наредба №5 на Общински Съвет – Несебър.
Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица по надлежния ред.
Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок пред Административен съд – Бургас по реда на АПК.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ: /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 24.08.2023 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД
№2204/09.08.2023г.

Във връзка с постъпило в Община Несебър заявление вх.№Н5-ОС-307/12.05.2023г. от Станко …………….. Бойчев, ЕГН ……………., с постоянен адрес с.Тънково, ………………, собственик на постоянен пчелин с 15/петнадесет/ броя пчелни семейства настанени в 15броя пчелни кошери, вписан в регистъра на животновъдните обекти на ОДБХ – Бургас с ветеринарен регистрационнен №8237-0039, съгласно удостоверение за регистрация на животновъден обект №02-01737/16.05.2014г, и на основание чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4, т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП и в изпълнение на Решение №939 от Протокол №35/27.06.2023г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Да се учреди на Станко ……….. Бойчев, ЕГН………………, с постоянен адрес с.Тънково, ………………, възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.48.202 по КК и КР на с.Тънково, находящ се в м.”Дядо Ивановата чешма”, трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване Друг вид земеделска земя, VІІІ категория, целия на площ 3000кв.м., АОС №5189/09.05.2012г.
2. Срокът за учредяване на правото на ползване е 10 години, считано от 08.11.2023г.
3. Цената на правото на ползване за 10 години е в размер на 1700,00лв. без ДДС, определена от Общински съвет – Несебър с Решение №939 от Протокол №35/27.06.2023г. Съгласно чл.45 ал.1 от ЗДДС прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда е освободена доставка.
4. Цената на правото на ползване за 10 години в размер на 1700,00лв. /хиляда и седемстотин лева/ без ДДС, да се внесе в седемдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, по сметка на Община Несебър в УниКредит Булбанк АД, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 59 00.
5. Данъчната оценка на ограниченото вещно право на ползване на имота за срок от 10 години е 46,60лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка изх.№ ДО004728/15.05.2023г.
6. На основание чл.41, ал.2 от Наредба №14 на Общински съвет-Несебър за определяне размера на местните данъци, в седемдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, Станко ………… Бойчев следва да заплати сумата от 51,00лв. /петдесет и един лева/, представляваща 3% местен данък по сметка на Община Несебър в Уникредит Булбанк : BIC- UNICRBGSF, IBAN – BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 25 00.
7. На основание чл.89, ал.1 от Наредба №11 на Общински съвет-Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Несебър, в седемдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед Станко ………… Бойчев следва да заплати сумата от 60,00лв. /шестдесет лева/ с ДДС, представляваща административна такса по сметка на Община Несебър в Уникредит Булбанк : BIC UNICRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 80 07.
8. След заплащане на цената на правото на ползване и на сумите по т.6 и т.7 от настоящата заповед да се сключи договор за учредяване право на ползване. Договорът подлежи на вписване в Служба по вписвания – гр.Несебър, и се регистрира в Общинска служба по земеделие – Несебър, като разходите за това са за сметка на лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване.
9. В случай че цената на правото на ползване и сумите по т.6 и т.7 от настоящата заповед не бъдат заплатени в определения срок, правата на лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване, се погасяват.
10. Правото на ползване се прекратява в случаите на чл.11, ал.3 от Закона за пчеларството.
11. При промяна в регистрацията на пчелните семейства или в някое от обстоятелствата, при които е учредено правото на ползване, Станко …………… Бойчев се задължава да уведоми Община Несебър в тридневен срок от настъпване на събитието.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите страни, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на оспорване в 14 дневен срок от връчването пред Административен съд Бургас по реда на АПК.КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/

Публикувано на 10.08.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 следваща»

Content Management Powered by CuteNews