АРХИВ ЗАПОВЕДИЗАПОВЕД
№2203/09.08.2023г.

Във връзка с постъпило в Община Несебър заявление вх.№Н5-ОС-251/13.04.2023г. от Станислав …………. Желев, ЕГН …………….., с постоянен адрес гр.Несебър, ……………….., собственик на постоянен пчелин с 12/дванадесет/ броя пчелни семейства настанени в 12броя пчелни кошери, вписан в регистъра на животновъдните обекти на ОДБХ – Бургас и в ИИС на БАБХ - ВетИС с ветеринарен регистрационнен №8230-0066, съгласно удостоверение за регистрация на животновъден обект №02-03152/20.03.2023г., и на основание чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4, т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП и в изпълнение на Решение №938 от Протокол №35/27.06.2023г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Да се учреди на Станислав ………… Желев, ЕГН ………………, с постоянен адрес гр.Несебър, ………………, възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.113 по КК и КР на гр.Несебър, находящ се в м.”Бостанлъка” е с трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, VІІІ категория, целия на площ 858кв.м., АОС №2941/28.01.2009г.
2. Срокът за учредяване на правото на ползване е 10 години, считано от датата на подписване на договора за учредяване право на ползване.
3. Цената на правото на ползване за 10 години е в размер на 1000,00лв. без ДДС, определена от Общински съвет – Несебър с Решение №938 от Протокол№35/27.06.2023г. Съгласно чл.45 ал.1 от ЗДДС прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда е освободена доставка.
4. Цената на правото на ползване за 10 години в размер на 1000,00лв. /хиляда лева/ без ДДС, да се внесе в седемдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, по сметка на Община Несебър в УниКредит Булбанк АД, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 59 00.
5. Данъчната оценка на ограниченото вещно право на ползване на имота за срок от 10 години е 15,60лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка изх.№ ДО004700/15.05.2023г.
6. На основание чл.41, ал.2 от Наредба №14 на Общински съвет-Несебър за определяне размера на местните данъци, в седемдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, Станислав ………… Желев следва да заплати сумата от 30,00лв. /тридесет лева/, представляваща 3% местен данък по сметка на Община Несебър в Уникредит Булбанк : BIC- UNICRBGSF, IBAN – BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 25 00.
7. На основание чл.89, ал.1 от Наредба №11 на Общински съвет-Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Несебър, в седемдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед Станислав …………. Желев следва да заплати сумата от 60,00лв. /шестдесет лева/ с ДДС, представляваща административна такса по сметка на Община Несебър в Уникредит Булбанк : BIC UNICRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 80 07.
8. След заплащане на цената на правото на ползване и на сумите по т.6 и т.7 от настоящата заповед да се сключи договор за учредяване право на ползване. Договорът подлежи на вписване в Служба по вписвания – гр.Несебър, и се регистрира в Общинска служба по земеделие – Несебър, като разходите за това са за сметка на лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване.
9. В случай че цената на правото на ползване и сумите по т.6 и т.7 от настоящата заповед не бъдат заплатени в определения срок, правата на лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване, се погасяват.
10. Правото на ползване се прекратява в случаите на чл.11, ал.3 от Закона за пчеларството.
11. При промяна в регистрацията на пчелните семейства или в някое от обстоятелствата, при които е учредено правото на ползване, Станислав ………… Желев се задължава да уведоми Община Несебър в тридневен срок от настъпване на събитието.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите страни, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на оспорване в 14 дневен срок от връчването пред Административен съд Бургас по реда на АПК.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/

Публикувано на 10.08.2023 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД
№2202/09.08.2023г.

Във връзка с постъпило в Община Несебър заявление вх.№Н5-ОС-333/16.05.2023г. от Димитринка …………. Костова, ЕГН ………….., с постоянен адрес гр.Несебър, ……………, собственик на постоянен пчелин с 14/четиринадесет/ броя пчелни семейства настанени в 14броя пчелни кошери, вписан в регистъра на животновъдните обекти на ОДБХ – Бургас с ветеринарен регистрационнен №8230-0038, съгласно удостоверение за регистрация на животновъден обект №02-01302/03.07.2012г., и на основание чл.39, ал.3 от ЗОС и чл.54, ал.4, т.6 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП и в изпълнение на Решение №940 от Протокол №35/27.06.2023г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Да се учреди на Димитринка ……………. Костова, ЕГН ………….., с постоянен адрес гр.Несебър, ………………, възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху общински земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.25.17 по КК и КР на гр.Несебър, находящ се в м.”Юрта/Балкана”, трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване Дере, целия на площ 792кв.м., АОС №5063/07.12.2011г.
2. Срокът за учредяване на правото на ползване е 10 години, считано от 01.09.2023г.
3. Цената на правото на ползване за 10 години е в размер на 700,00лв. без ДДС, определена от Общински съвет – Несебър с Решение №940 от Протокол №35/27.06.2023г. Съгласно чл.45 ал.1 от ЗДДС прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда е освободена доставка.
4. Цената на правото на ползване за 10 години в размер на 700,00лв. /седемстотин лева/ без ДДС, да се внесе в седемдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, по сметка на Община Несебър в УниКредит Булбанк АД, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 59 00.
5. Данъчната оценка на ограниченото вещно право на ползване на имота за срок от 10 години е 1,10лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка изх.№ ДО004842/17.05.2023г.
6. На основание чл.41, ал.2 от Наредба №14 на Общински съвет-Несебър за определяне размера на местните данъци, в седемдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, Димитринка …………….Костова следва да заплати сумата от 21,00лв. /двадесет и един лева/, представляваща 3% местен данък по сметка на Община Несебър в Уникредит Булбанк : BIC- UNICRBGSF, IBAN – BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 25 00.
7. На основание чл.89, ал.1 от Наредба №11 на Общински съвет-Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Несебър, в седемдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед Димитринка …………. Костова следва да заплати сумата от 60,00лв. /шестдесет лева/ с ДДС, представляваща административна такса по сметка на Община Несебър в Уникредит Булбанк : BIC UNICRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид на плащане 44 80 07.
8. След заплащане на цената на правото на ползване и на сумите по т.6 и т.7 от настоящата заповед да се сключи договор за учредяване право на ползване. Договорът подлежи на вписване в Служба по вписвания – гр.Несебър, и се регистрира в Общинска служба по земеделие – Несебър, като разходите за това са за сметка на лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване.
9. В случай че цената на правото на ползване и сумите по т.6 и т.7 от настоящата заповед не бъдат заплатени в определения срок, правата на лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване, се погасяват.
10. Правото на ползване се прекратява в случаите на чл.11, ал.3 от Закона за пчеларството.
11. При промяна в регистрацията на пчелните семейства или в някое от обстоятелствата, при които е учредено правото на ползване, Димитринка ………….. Костова се задължава да уведоми Община Несебър в тридневен срок от настъпване на събитието.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите страни, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на оспорване в 14 дневен срок от връчването пред Административен съд Бургас по реда на АПК.

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/

Публикувано на 10.08.2023 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №2072/24.07.2023г.

На основание чл.84, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и като взех предвид протокола от 19.07.2023г. на комисия, назначена със Заповед №2050/19.07.2023г. на Кмета на Община Несебър от проведения търг с явно наддаване, обявен със Заповед №1547/21.06.2023г. на Кмета на Община Несебър, в изпълнение на Решение №908 от Протокол №34/28.04.2023г. на Общински съвет – Несебър, за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години за отглеждане на зърнени и технически култури на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.19.246 по КК и КР на с.Оризаре, находящ се в м.”Айкъна”, с начин на трайно ползване – Мочурище, ІV категория, целия на площ 13446кв.м., АОС №5381/04.03.2013г.


З А П О В Я Д В А М :1. Определям „Агро-Стаматови“ ООД, ЕИК 202472560, със седалище и адрес на управление гр.Ахелой, общ.Поморие, пл.“Стара планина“ №2, представлявано от Георги Марков Стаматов – управител, за спечелил участник в търга и наемател на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.19.246 по КК и КР на с.Оризаре, находящ се в м.”Айкъна”, с начин на трайно ползване – Мочурище, ІV категория, целия на площ 13446кв.м., АОС №5381/04.03.2013г., при граници поземлени имоти с кадастрални идентификатори 00271.2.211, 73571.28.12, 53822.19.247, 53822.19.136, 00271.2.210, срещу потвърдената от неговия управител Георги Марков Стаматов тръжна годишна наемна цена в размер на 531,72лв. /петстотин тридесет и един лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС.
2. В седмодневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, „Агро-Стаматови“ ООД следва да заплати по сметка на Община Несебър при Уни Кредит Булбанк АД – BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 000400, вид на плащане 444200, годишната наемна цена потвърдена от неговия управител Георги Марков Стаматов в размер на 531,72лв. без ДДС, от която следва да се приспадне внесения депозит в размер на 53,17лв. с платежно нареждане от 29.06.2023г. Годишната наемна цена за всяка следваща година следва да се заплаща до края на месец септември на текущата година.
3. След заплащане на годишната наемна цена за първата година да се сключи договор за наем, считано от 01.10.2023г. до 30.09.2033г. включително.
4. При неплащане на сумата по т.2 от заповедта в определения срок, спечелилият участник губи правото за сключване на договор за наем на съответния имот – предмет на търга, както и внесения депозит, който не се възстановява.
Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл.84, ал.3 от Наредба №5 на Общински Съвет – Несебър.
Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица по надлежния ред.
Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок пред Административен съд – Бургас по реда на АПК.

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/

Публикувано на 26.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №1666/28.06.2022 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба №4 за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър и във връзка с Протокол №1/13.06.2022 г. на Комисията по картотекиране, назначена със Заповед №178/18.02.2020 г., и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили жалби


УТВЪРЖДАВАМ:

Списъка на гражданите включени в картотеката с установени жилищни нужди, определен от Комисията по картотекиране с Протокол №1/13.06.2022 г.
Настоящата Заповед ведно с утвърдения списък да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез поставяне на информационното табло в сградата на община Несебър и публикуването им в официалния сайт на Общината.
Възлагам изпълнението на заповедта на началник-отдел „Общинска собственост”, община Несебър.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица по реда на АПК, пред Административния съд в 14 дневен срок от обявяването й.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Несебър

С П И С Ъ К
на лицата включени в картотеката с установени жилищни нужди от Протокол №1/13.06.2022г., утвърден със Заповед №1666/28.06.2022 г.
на Кмета на Община НесебърПубликувано на 28.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА 2022Г.
Публикувано на 31.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-КС-4520 от 01.09.2021г.

С настоящото Ви съобщаваме за издадена Заповед № 2131 от 30.08.2021 г. на Зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост“, с която е разпоредено премахване на сграда с идентификатор 51500.501.507.1, находяща се в източната част на поземлен имот с идентификатор 51500.501.507 – публична общинска собственост, на границата с поземлен имот с идентификатор 51500.501.80, попадаща в обхвата на инвестиционната инициатива на Община Несебър за реализиране на обект: Рехабилитация и модернизация на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“, като неподходяща по местоположение и разположение.

Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Съгласно разпоредбата на чл.217 ал.1 т. 9 от ЗУТ, обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 01.09.2021 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 2120/24.08.2021г.

Със Заповед №178/18.02.2020 г. на Кмета на община Несебър е назначена комисия по чл. 9, ал. 1 от Наредба №4 на ОбС-Несебър, която съгласно чл. 17, ал.1 от същата Наредба, да изготви проект на годишен списък на картотекираните граждани, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища през 2021 г. Комисията на свое заседание от 10.08.2021 г., обективирано в Протокол №1/10.0.2021 г., е изготвила проекто-списък по чл. 17, ал. 1 и същият е изложен на информационното табло в сградата на община Несебър на 10.08.2021 г.

Поради изложеното и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили възражения на основание чл. 17, ал. 3 от Наредба №4 на ОбС-Несебър за реда и условита за настаняване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Несебър

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 24.08.2021 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №1833/20.07.2021 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба №4 за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър и във връзка с Протокол №1/31.05.2021 г. на Комисията по картотекиране, назначена със Заповед №178/18.02.2020 г., и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили жалби

УТВЪРЖДАВАМ:

Списъка на гражданите включени в картотеката с установени жилищни нужди, определен от Комисията по картотекиране с Протокол №1/31.05.2021 г.
Настоящата Заповед ведно с утвърдения списък да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез поставяне на информационното табло в сградата на община Несебър и публикуването им в официалния сайт на Общината.
Възлагам изпълнението на заповедта на началник-отдел „Общинска собственост”, община Несебър.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица по реда на АПК, пред Административния съд в 14 дневен срок от обявяването й.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Несебър
С П И С Ъ К на лицата включени в картотеката с установени жилищни нужди от Протокол №1/31.05.2021г., утвърден със Заповед №1833/20.07.2021 г. на Кмета на Община Несебър


Публикувано на 20.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Във връзка с постъпили искания за заличаване на адресна регистрация на лице от собственият и недвижим имот на основание чл.99,ал.1 и чл.99б от Закона за гражданската регистрация.

1085 Копие
1086 Копие
1087 Копие
1088 Копие
1089 Копие
1090 Копие
1091 Копие
1092 Копие
1093 Копие
1094 Копие
1095 Копие
1083 Копие
1084 Копие

Публикувано на 28.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Във връзка с постъпили искания за заличаване на адресна регистрация на лице от собственият и недвижим имот на основание чл.99,ал.1 и чл.99б от Закона за гражданската регистрация.

97 - Копие
98 - Копие
99 - Копие
100 - Копие
101 - Копие
102 - Копие
103 - Копие
104 - Копие
105 - Копие
106 - Копие
107 - Копие
108 - Копие
109 - Копие
110 - Копие
111-Копие
112-Копие
113-Копие
114- Копие
115-Копие
116- Копие
117-Копие
118-Копие
119-Копие
120-Копие
121-Копие
122-Копие
123- Копие
124 - Копие
125 - Копие
126 - Копие
127 - Копие
128 - Копие
129 - Копие
130 - Копие
131 - Копие
132 - Копие
133 - Копие
134 - Копие
136 - Копие
137 - Копие
138 - Копие
139 - Копие
140 - Копие
141 - Копие
142 - Копие
143 - Копие
144 - Копие
145 - Копие
146 - Копие
147 - Копие
148 - Копие
149 - Копие
150 - Копие
151 - Копие
152 - Копие
153 - Копие
154 - Копие
155 - Копие
156 - Копие
157 - Копие
158- Копие
159-Копие
160-Копие
161-Копие
162-Копие
163-Копие
164-Копие
165-Копие
166-Копие
167-Копие
168-Копие
169-Копие
170-Копие
171-Копие
172-Копие
173-Копие
174-Копие
175-Копие
176-Копие
177-Копие
178-Копие
179-Копие
180- Копие
181-Копие
182-Копие
183-Копие
184-Копие
185-Копие
186-Копие
187-Копие

Публикувано на 03.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 следваща»

Content Management Powered by CuteNews