АРХИВ ЗАПОВЕДИЗАПОВЕД № 96./29.01.2021г.

На основание чл.54 и сл. от раздел І на НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и в изпълнение на Решение № 302 от Протокол №14/17.02.2021г. на Общински съвет – Несебър

НАРЕЖДАМ :

Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за около 2 355куб.м. иглолистна дървесина, на следните обекти в гори, собственост на Община Несебър:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


Публикувано на 01.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК

на картотекираните граждани от община Несебър, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища през 2020г., изготвен съгласно Протокол №1/09.07.2020г. на Комисията по чл. 9, ал. 1 от Наредба №4 на ОбС-Несебър.
ИЗТЕГЛИ СПИСЪК
ЗАПОВЕД № 1038/24.07.2020г.


Публикувано на 27.07.2020 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №1134/28.06.2019 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба №4 за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър и във връзка с Протокол №1/15.05.2019 г. на Комисията по картотекиране, назначена със Заповед №40/21.01.2016 г., и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили жалби

УТВЪРЖДАВАМ:

Списъка на гражданите включени в картотеката с установени жилищни нужди, определен от Комисията по картотекиране с Протокол №1/15.05.2019 г.
Настоящата Заповед ведно с утвърдения списък да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез поставяне на информационното табло в сградата на община Несебър и публикуването им в официалния сайт на Общината.
Възлагам изпълнението на заповедта на началник-отдел „Общинска собственост”, община Несебър.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица по реда на АПК, пред Административния съд в 14 дневен срок от обявяването й.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Несебър


Съгласувано с:юк Радев /П/
Изготвил: М. Аргирова/П/

С П И С Ъ К на лицата включени в картотеката с установени жилищни нужди от Протокол №1/15.05.2019г., утвърден със Заповед №1134/28.06.2019 г. на Кмета на Община Несебър

Публикувано на 01.07.2019 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Във връзка с постъпили искания за заличаване на адресна регистрация на лице от собственият и недвижим имот на основание чл.99,ал.1 и чл.99б от Закона за гражданската регистрация.


Заповед №1672
Заповед №1673
Заповед №1674
Заповед №1675
Заповед №1676
Заповед №1677
Заповед №1678
Заповед №1679
Заповед №1680
Заповед №1681
Заповед №1682
Заповед №1683
Заповед №1684
Заповед №1685
Заповед №1686
Заповед №1687
Заповед №1688
Заповед №1689
Заповед №1690
Заповед №1691
Заповед №1692
Заповед №1693
Заповед №1694
Заповед №1695
Заповед №1696
Заповед №1700
Заповед №1701
Заповед №1702
Заповед №1703
Заповед №1704
Заповед №1705
Заповед №1706
Заповед №1707
Заповед №1708
Заповед №1709
Заповед №1710
Заповед №1711
Заповед №1712
Заповед №1713
Заповед №1714
Заповед №1715
Заповед №1716
Заповед №1717
Заповед №1718
Заповед №1719
Заповед №1720
Заповед №1721
Заповед №1722
Заповед №1723
Заповед №1725
Заповед №1726
Заповед №1727
Заповед №1728
Заповед №1729
Заповед №1730
Заповед №1731
Заповед №1732
Заповед №1733
Заповед №1734
Заповед №1735
Заповед №1736
Заповед №1737
Заповед №1738
Заповед №1739
Заповед №1740
Заповед №1741
Заповед №1742
Заповед №1743
Заповед №1744
Заповед №1745
Заповед №1746
Заповед №1747
Заповед №1748
Заповед №1749
Заповед №1750
Заповед №1751
Заповед №1752
Заповед №1753
Заповед №1754
Заповед №1755
Заповед №1756
Заповед №1757
Заповед №1758
Заповед №1759
Заповед №1760
Заповед №1761
Заповед №1762


Публикувано на 04.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №1662/23.11.2018г.

В община Несебър са постъпили искания от собственици на недвижими имоти, жилищни сгради, находящи се на територията на община Несебър, с приложени към исканията актове за собственост. Исканията са за дерегистрация на лица с постоянен и/или настоящ адрес. Твърди се, че това са лица които преди години са работили в населени места на общината, живели са в съответните сгради и поради тази причина са били регистрирани на съответните адреси. Твърди се също, че от години описаните в исканията лица не живеят вече на посочените адреси.
Постъпили са и докладни записки с рег.№304р-31465/25.10.2018г., рег.№304р-31440/25.10.2018г. и рег.№304р-31134/23.10.2018г. от РУ – Несебър, с отразена информация за извършени проверки на административни адреси на територията на гр.Свети Влас, гр.Обзор и с.Равда.
Предвид изложеното и на основание чл.99б от Закона за гражданска регистрация

ВЪЗЛАГАМ
Назначавам комисия в състав:


1.Зорница Копринкова – началник отдел „КАК” в Областна администрация Бургас;
2.Мария Тепавичарова – главен експерт в отдел „КАК” към Областна админидсрация Бургас;
3.Светлозар Зехирев – главен експерт в ТЗ”ГРАО” – Бургас;
4.Веселин Радев – началник отдел „ПО” в община Несебър;
5.Лъчезар Колев – полицейски инспектор съм РУ Несебър,
6.Гергана Тодорова – началник отдел „ГРАО” в община Несебър,
която да направи проверка на изложените в исканията от гражданите данни, както и на докладните записки на РУ-Несебър и приложи нормативно установените изисквания по Закона за гражданска регистрация.
Комисията следва да извърши проверка и за евентуални нарушения по прилагането на чл.92, чл.94 и чл.99а от ЗГР относно регистрирани лица на съответните адреси.
За резултатите от проверката да бъде съставен протокол, който да ми бъде предоставен в седем дневен срок от издаване на настоящата заповед.
Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на посочените в нея лица за сведение и изпълнение.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 26.11.2018 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 1551 / 30.10.2018 г.

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси
ОПРЕДЕЛЯМ
Районите на територията на Община Несебър, включени в системата за организирано поддържане на чистотата, в които през 2019 г. ще се извършват услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депо на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 1551 / 30.10.2018 год.

Публикувано на 20.11.2018 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Във връзка с постъпили искания за заличаване на адресна регистрация на лице от собственият и недвижим имот на основание чл.99, чл.99б и чл.94, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Заповед № 1572 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5875/25.10.2018г. от Ена Георгиева Дукова

Заповед № 1573 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5874/25.10.2018г. от Христо Тодоров Бойчев

Заповед № 1574 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5873/25.10.2018г. от Магдалена Димитрова Коджабашева

Заповед № 1575 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5872/25.10.2018г. от Елена Иванова Шопова и Стойно Зиновиев Шопов

Заповед № 1576 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5869/25.10.2018г. от Николина Тодорова Кирова

Заповед № 1577 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5868/25.10.2018г. от Николина Тодорова Кирова

Заповед № 1578 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5867/25.10.2018г. от Николай Кръстев Станев

Заповед № 1579 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5866/25.10.2018г. от Атанаска Петкова Дерменджиева

Заповед № 1580 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5865/25.10.2018г. от Живко Благоев Шуманов

Заповед № 1581 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5864/25.10.2018г. от Радост Сребринова Сребрева

Заповед № 1582 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5863/25.10.2018г. от Калинка Георгиева Стоянова

Заповед № 1583 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5862/25.10.2018г. от Милена Вълкова Нанева

Заповед № 1584 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5861/25.10.2018г. от Пенка Тодорова Манолова

Заповед № 1585 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5860/25.10.2018г. от Наско Бончев Събев

Заповед № 1586 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5859/25.10.2018г. от Павел Иванов Масов

Заповед № 1587 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5858/25.10.2018г. от Павел Иванов Масов

Заповед № 1588 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5856/25.10.2018г. от Лазар Любенов Япаджиев

Заповед № 1589 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5855/25.10.2018г. от Грозданка Илиева Харизанова

Заповед № 1590 Във връзка с постъпило заявление вх.№Н1-ГР-5938/30.10.2018г. от Иван Янакиев Вергов и Тодорка Щерионова Иванова


Публикувано на 06.11.2018 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №1539/26.10.2018г.

В община Несебър са постъпили искания от собственици на недвижими имоти, жилищни сгради, находящи се на територията на община Несебър, с приложени към исканията актове за собственост. Исканията са за дерегистрация на лица с постоянен и/или настоящ адрес. Твърди се, че това са лица които преди години са работили в населени места на общината, живели са в съответните сгради и поради тази причина са били регистрирани на съответните адреси. Твърди се също, че от години описаните в исканията лица не живеят вече на посочените адреси.
Предвид изложеното и на основание чл.99б от Закона за гражданска регистрация

ВЪЗЛАГАМ

Назначавам комисия в състав:

1.Зорница Копринкова – началник отдел „КАК” в Областна администрация Бургас;
2.Мария Тепавичарова – главен експерт в отдел „КАК” към Областна админидсрация Бургас;
3.Светлозар Зехирев – главен експерт в ТЗ”ГРАО” – Бургас;
4.Веселин Радев – началник отдел „ПО” в община Несебър;
5.Лъчезар Колев – полицейски инспектор съм РУ Несебър,
6.Гергана Тодорова – началник отдел „ГРАО” в община Несебър;
която да направи проверка на изложените в исканията данни и приложи нормативно установените изисквания по Закона за гражданска регистрация.

Комисията следва да извърши проверка и за евентуални нарушения по прилагането на чл.92, чл.94 и чл.99а от ЗГР относно регистрирани лица на съответните адреси.
За резултатите от проверката да бъде съставен протокол, който да ми бъде предоставен в седем дневен срок от издаване на настоящата заповед.
Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на посочените в нея лица за сведение и изпълнение.
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 29.10.2018 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д № 1247/18.07. 2018 г.

З В изпълнение на чл.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Несебър, комисия назначена със Заповед №676/04.05.2018 г. на кмета на общината извърши проверка за установяване на собствениците на УПИ VІІІ-297 в кв.22 по ЗРП на СО”Чолакова чешма”, нанесен в КК на с. Кошарица с идентификатор 39164.502.48 и УПИ Х-299 в кв.22. по ЗРП на СО”Чолакова чешма”, нанесен в КК на с. Кошарица с идентификатор 39164.502.47.
От извършената проверка е съставен Констативен протокол от 04.05.2018г. От огледа на място и от скиците на имотите от СГКК – Бургас се устави,че:
1.Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.502.48 на площ от 526 кв.м. отговаря на УПИ VІІІ-297 в кв.22 по плана на СО”Чолакова чешма”, с. Кошарица на площ от 501.46 кв. м., отреден „За жилищно строителство”, но същия не съответства по площ и граници, тъй като в източната част имота по кадастрална карта навлиза в улица по действащия регулационен план.Същият е силно затревен и захрастен, видимо не се стопанисва от дълго време.
2.Поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.502.47 на площ от 566 кв.м. отговаря на УПИ Х-299 в кв. 22 по плана на СО”Чолакова чешма” с. Кошарица на площ от 607.97 кв.м., отреден „За жилищно строителство”, но същия не съответства по площ и граници на урегулирания поземлен имот. В площта на поземления имот по кадастрална карта влизат части от УПИ ХІІ-301 в кв.22, а южната му граница не тангира с улична регулация, а е дръпната навътре. Същият е силно затревен и захрастен, видимо не се стопанисва от дълго време.
При извършена проверка на документацията съхранявана в общинската администрация и служба вписвания в гр.Несебър относно гореопоменатите имоти не се откриха документи доказващи, че лицата посочени в Разписния лист към ЗРП план на СО”Чолакова чешма”, с. Кошарица, одобрен със Заповед №247/20.09.1990 г са заплатили или придобили имотите. При направена справка в отдел МДТ, се установи, че няма лица, които да са декларирали имотите. Наличната информация от само две имена не е достатъчна за извършване на проверка в отдел „ГРАО” при община Несебър за установяване на самоличността и наследниците на лицата.
В изпълнение на заповедта на кмета на 22.05.2018г. на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общинска администрация е публикувано съобщение с цел уведомяване на заинтересованите лица. , че на 08.05.2018 г. е открито административно производство за издаване на заповед за завземане на безстопанствените имоти.
От извършените проверки, огледи и обследвания се установи, че имотите са безстопанствени.
Във връзка с горното и поради това, че няма лица, които да са участвали в производството чрез предложения, възражения или по друг начин считам, че са налице предпоставки за завладяване на имотите, поради което на основание чл.13, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.8, ал.2, т.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Несебър.

ЗАПОВЯДВАМ :
1. Да се завземат безстопанствени имоти, а именно:
УПИ VІІІ-297 в кв.22 по плана на СО”Чолакова чешма”, с. Кошарица на площ от 501.46 кв. м., отреден „За жилищно строителство” одобрен със Заповед №247/20.09.1990 г. и
УПИ Х-299 в кв. 22 по плана на СО”Чолакова чешма” с. Кошарица на площ от 607.97 кв.м., отреден „За жилищно строителство” одобрен със Заповед №247/20.09.1990 г.

2. Да се съставят Актове за общинска собственост за имотите, като Община Несебър ще има право само да владее имотите, а след изтичане на десетгодишен срок от издаване на заповедта и след решение на Общински съвет да се разпорежда с тях.
Заповедта да се публикува на интернет страницата на общината и да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица.
Заповедта може да се оспори пред Административен съд – Бургас в едномесечен срок от съобщението за нейното издаване. Оспорването на заповедта не спира изпълнението и, освен ако съда реши друго.
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Несебър

Публикувано на 20.07.2018 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Във връзка с постъпили искания за заличаване на адресна регистрация на лице от собственият и недвижим имот на основание чл.99, чл.99б и чл.94, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Заповед №734
Заповед №735
Заповед №736
Заповед №737
Заповед №738
Заповед №739
Заповед №740
Заповед №741
Заповед №742
Заповед №743
Заповед №744
Заповед №745
Заповед №746
Заповед №747
Заповед №748
Заповед №749
Заповед №750
Заповед №751
Заповед №752
Заповед №753
Заповед №754
Заповед №755
Заповед №756
Заповед №757
Заповед №758
Заповед №759
Заповед №760
Заповед №761
Заповед №762
Заповед №763
Заповед №764
Заповед №765
Заповед №766
Заповед №767
Заповед №768
Заповед №769


Публикувано на 05.06.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 следваща»

Content Management Powered by CuteNews