ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
ЗАПОВЕД №395 / 28.02.2018г.

На основание чл.44ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка чл.125, ал.2 от Закона за горите и постъпило предложение изх. СГ-00-35/21.02.2018 от МЗХ "ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ДЛС "НЕСЕБЪР" ТП.
ЗАБРАНЯВАМ:
Пашата на селскостопански животни във всички горски отдели държавна и общинска собственост на територията на Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 14.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 1805

ДОГОВОР №39 - "КАРАВЕЛА" 79 ЕООД
ПРОТОКОЛ

Публикувано на 13.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД КЛАСИРАН ОБЕКТ 1805 ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ТАКСА НА КОРЕН

ЗАПОВЕД № 349

Публикувано на 13.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

П Р О Т О К О Л

Днес, 31.01.2018 год. в сградата на ОП „УОГСГС”, ул.”Хан Крум”24, комисия в състав:
Председател: Чл.2 от ЗЗЛД при ОП „УОГСГС” при Община Несебър и
Членове:
1. Чл.2 от ЗЗЛД зам. директор при ОП „УОГСГС” при Община Несебър ;
2. Чл.2 от ЗЗЛД -гл.експерт в отдел ФСО при Община Несебър
3. Чл.2 от ЗЗЛД -агроном при ОП „УОГСГС”при Община Несебър;
4. Чл.2 от ЗЗЛД юрисконсулт при ОП„УОГСГС”при Община Несебър;
назначена със Заповед №302/31.01.2018 год. на Кмета на Община Несебър се събра за да разгледа, оцени и класира подадените оферти по обявения със Заповед № 46/12.01.2018 год. открит конкурс с предмет”сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 1802;1803;1804, в гори собственост на Община Несебър.”
Председателят докладва, че в срока за подаване на оферти са постъпили следните такива;
оферта с вх.№ Н1-СГС-545/31.01.2018 год., подадена от фирма „Лого 12”ЕООД.
оферта с вх.№ Н1-СГС-546/31.01.2018 год., подадена от фирма „Караавела 79 ”ЕООД
оферта с вх.№ Н1-СГС-547/31.01.2018 год., подадена от фирма „Форест -ЗС”ЕООД


Публикувано на 07.02.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 следваща»

Content Management Powered by CuteNews