АРХИВ ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
ДОГОВОР №88/08.03.2022

На основание чл. 9б, ал. 1, т. 5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани Договор №88/08.03.2022 за възлагане на дейност: „Добив и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлеса в горски територии собственост на Община Несебър - обект №2204 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.
ДОГОВОР №88


Публикувано на 08.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

ДОГОВОР №87/08.03.2022

На основание чл. 125, ал. На основание чл. 9б, ал. 1, т. 5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани Договор №87/08.03.2022 за възлагане на дейност: „Маркиране на насаждения за сеч от ЛФ 2023 в горски територии собственост на Община Несебър.
ДОГОВОР №87


Публикувано на 08.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №196/02.03.2022

На основание чл. 125, ал. На основание чл. 9б, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани ЗАПОВЕД №196/02.03.2022 г. и протокол на комисията за разглеждане на документите на класираните на първо и второ място участници в търг с предмет: „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Несебър - обекти №2201, №2202, №2203 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.
ЗАПОВЕД №196


Публикувано на 07.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №195/02.03.2022

На основание чл. 125, ал. На основание чл. 9б, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани ЗАПОВЕД №195/02.03.2022 г. и протокол на комисията за разглеждане на документите на класираните на първо и второ място участници в открит конкурс за възлагане на дейности: „Добив и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлеса в горски територии собственост на Община Несебър - обекти №2204, №2205, №2206 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.
ЗАПОВЕД №195


Публикувано на 07.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №194/02.03.2022

На основание чл. 125, ал. 1 На основание чл. 9б, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме на всички заинтересовани ЗАПОВЕД №194/02.03.2022 г. и протокол на комисията за разглеждане на документите на класираните на първо и второ място участници в открит конкурс за възлагане на дейности: „Маркиране на насаждения за сеч от ЛФ 2023 в горски територии собственост на Община Несебър
ЗАПОВЕД №194


Публикувано на 07.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 следваща»

Content Management Powered by CuteNews