ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ЗАПОВЕД № 323/05.02.2018г.

На основание чл.23ал.1,т.1 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и отразени резултати в Протокол на комисията от 31.01.2018г. на Кмета на община Несебър за провеждане на процедура ОТКРИТ КОНКУРС с предмет „сеч и извоз на дървесина до временен склад за обекти 1802;1803;1804 в гори собственост на Община Несебър”, открит със Заповед 46/12.01.2018г. на Кмета на Община НесебърПубликувано на 07.02.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ЗАПОВЕД №322/05.02.2018г.

На основание чл.23ал.1,т.1 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и отразени резултати в Протокол на комисията от 31.01.2018 г. на Кмета на община Несебър за провеждане на процедура ОТКРИТ КОНКУРС с предмет „сеч и извоз на дървесина до временен склад за обекти 1802;1803;1804 в гори собственост на Община Несебър, открит със Заповед 46/12.01.2018г. на Кмета на Община НесебърПубликувано на 07.02.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ЗАПОВЕД № 321/05.02.2018г.На основание чл.23ал.1,т.1 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и отразени резултати в Протокол на комисията от 31.01.2018 г. на Кмета на община Несебър за провеждане на процедура ОТКРИТ КОНКУРС с предмет „сеч и извоз на дървесина до временен склад за обекти 1802;1803;1804 в гори собственост на Община Несебър, открит със Заповед 46/12.01.2018г. на Кмета на Община Несебър


Публикувано на 07.02.2018 от Пресцентър Община Несебър

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС

Продажба на стояща дървесина на корен, за местни фирми в обект 1805, в гори собственост на Община Несебър
ЗАПОВЕД
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 31.01.2018 от Пресцентър Община Несебър

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ

за провеждане на процедура открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услугата”сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти 1802;1803;1084 в гори собственост на Община Несебър”.
ЗАПОВЕД
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.01.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 следваща»

Content Management Powered by CuteNews