ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
ЗАПОВЕД №165/24.02.2022

На основание чл. 61 АПК съобщаваме на всички заинтересовани лица ЗАПОВЕД №165/24.02.2022 .
ЗАПОВЕД №165


Публикувано на 24.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №150/22.02.2022

На основание чл. 9б, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме ЗАПОВЕД №150/22.02.2022 за класиране на участник в открит конкурс за възлагане на дейности: „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Несебър - обект №2201 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.", открит със заповед №101/28.01.2022 година.
ЗАПОВЕД №150


Публикувано на 22.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №152/22.02.2022

На основание чл. 9б, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме ЗАПОВЕД №152/22.02.2022 за класиране на участник в открит конкурс за възлагане на дейности: „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Несебър - обект №2203 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.", открит със заповед №101/28.01.2022 година.
ЗАПОВЕД №152


Публикувано на 22.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №151/22.02.2022

На основание чл. 9б, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме ЗАПОВЕД №151/22.02.2022 за класиране на участник в открит конкурс за възлагане на дейности: „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Несебър - обект №2202 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.", открит със заповед №101/28.01.2022 година.
ЗАПОВЕД №151


Публикувано на 22.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №143/15.02.2022 И ПРОТОКОЛ


На основание чл. 9б, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме ЗАПОВЕД №143/15.02.2022 за назначаване комисията за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите офертите за участие в открит конкурс за възлагане на дейности: „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Несебър - обекти №2201, №2202, №2203 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.", открит със заповед №101/28.01.2022 година, ведно с протокола от работата на комисията.
ПРОТОКОЛ ПРОДАЖБА

ЗАПОВЕД № 143


Публикувано на 22.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 следваща»

Content Management Powered by CuteNews