ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
СЕЧ И ИЗВОЗ НА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД ОТ МЕСТНИ ФИРМИ, ЗА ОБЕКТ 1801,В ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР №462 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГАТА


Публикувано на 26.10.2017 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 1937/20.10.2017г.


На основание чл.23 ал.1, т.1 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и отразени резултати в Протокол на комисията от 20.10.2017г. на Кмета на община Несебър за провеждане на процедура ОТКРИТ КОНКУРС с предмет извършване на услугата „сеч и извоз на дървесина до временен склад от местни фирми в гори собственост на Община Несебър, открит със Заповед 1905/03.10.2017г. на Кмета на Община Несебър                                                                                                        

УСТАНОВИХ ЧЕ:

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферти по реда на депозиране на документите както следва:

-Кандидат 1 с оферта вх.№Н1-СГС-4996/20.10.2017 год.,подадена от„Каравела 79” ЕООД със седалище и адрес на управление : гр. Несебър, ул. „Хан Крум”35; представлявано от Никола Лефтеров Станев – управител, ЕИК 200566840.

Участникът се придържал към изискванията и е представили всички необходими и изискуеми документи, обявени със заповедта за откриване на процедурата, одобрената документация и не са налице обстоятелства за отстраняването им.

Мотивиран от изложеното и с оглед резултатите от проведения конкурс    

                                   КЛАСИРАМ И ОПРЕДЕЛЯМ :

За ОБЕКТ 1801 изпълнител фирма „Каравела 79”  ЕООД със седалище и адрес на управление : гр. Несебър, ул. „Хан Крум”35; представлявано от Никола Лефтеров  – управител, ЕИК 200566840 , с предложена цена 21.99 (двадесет и един лева и деветдесет и девет ст.)  без ДДС за 1пл.м3.

С настоящата заповед закривам открития конкурс с предмет извършване на услугата „сеч и извоз на дървесина до временен склад от местни фирми в гори собственост на Община Несебър, открит със Заповед 1905/03.10.2017г. на Кмета на Община Несебър.                                                                                                                                                                                  

Преди сключване на договора Изпълнителите трябва да представят следните документи:

1.Удостоверение от органите на Националната агенция по приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на  компетентен орган.

2. Удостоверение от Община Несебър, че няма парични задължения към нея, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

3. Документ за внесена или учредена в полза на Възложителя гаранция за изпълнение на договора.

4. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца.

На основание чл.60 ал.1 от АПК допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.Разпореждането за допускане на предварителното изпълнение подлежи  на обжалване по реда на чл.60 ал.4 от АПК.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаването и по реда на АПК пред Административен съд - гр. Бургас.


 


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ…………………..

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Съгласувал:…………………..

Т. Козарова

ЮК ОП”УОГСГС”ДОГОВОР № 468 ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПО ДОБИВ СЛЕД СЕЧТА ЗА ЛФ 2018г. - „Каравела 79” ЕООД

ДОГОВОР № 469 ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПО ДОБИВ СЛЕД СЕЧТА ЗА ЛФ 2018г. - “„Форест-ЗС” ЕООДПубликувано на 25.10.2017 от Пресцентър Община Несебър

Процедура с предмет "сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 1801 от местни фирми , в гори собственост на Община Несебър"


ЗАПОВЕД № 1905/03.10.2017г.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯПубликувано на 05.10.2017 от Пресцентър Община Несебър

Протокол на комисия от открита процедура с предмет "Продажба на стояща дървесина на корен по добив след сечта за обекти от ЛФ 2018 г."


ПРОТОКОЛ
Заповед класирани участници обект18-3И
Заповед класирани участници обект18-2И
Заповед класирани участници обект18-1И

Публикувано на 04.10.2017 от Пресцентър Община Несебър
Процедура за определяне на изпълнител за възлагане на дейност в горските територии общинска собственост с предмет:

"Продажба на стояща дървесина на корен по добив след сечта за обекти от ЛФ 2018 г."

-ОБЕКТ№18-1И отдел/подотдел:451е;451ж;471а;470б;; дървесен
вид:чб;бб;цр; бл, приблизително количество 3860 пл.м3 .
-ОБЕКТ№18-2И отдел/подотдел:452а;452д;452е;468а; дървесен
вид:чб;брз;кдб;, приблизително количество 3355 пл.м3 .
-ОБЕКТ№18-3И отдел/подотдел:469а;469е;469ж;469м;470а;471г;475б дървесен
вид:чб;бб;цр; бл, мжд.приблизително количество 2020 пл.м3 .
1.2 Срок за изпълнение на възложените дейности – до 31.07.2018 год.
Срокът започва да тече от момента на издавне на позволителното за сеч ,
а посочените крайни срокове следва да се считат за продължени при удължаване на сроковете за сеч и извоз, определени със съответното позволително.Първото позволително за сеч се издава след приключване на сечта в ЛФ 2017г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПОВЕД № 1816


Публикувано на 13.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 следваща»

Content Management Powered by CuteNews