ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
ЗАПОВЕД №151/22.02.2022

На основание чл. 9б, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме ЗАПОВЕД №151/22.02.2022 за класиране на участник в открит конкурс за възлагане на дейности: „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Несебър - обект №2202 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.", открит със заповед №101/28.01.2022 година.
ЗАПОВЕД №151


Публикувано на 22.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №143/15.02.2022 И ПРОТОКОЛ


На основание чл. 9б, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме ЗАПОВЕД №143/15.02.2022 за назначаване комисията за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите офертите за участие в открит конкурс за възлагане на дейности: „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Несебър - обекти №2201, №2202, №2203 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.", открит със заповед №101/28.01.2022 година, ведно с протокола от работата на комисията.
ПРОТОКОЛ ПРОДАЖБА

ЗАПОВЕД № 143


Публикувано на 22.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №156/22.02.2022

На основание чл. 9б, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме ЗАПОВЕД №156/22.02.2022 за класиране на участник в открит конкурс за възлагане на дейности: „Маркиране на насаждения за сеч от ЛФ 2023 в горски територии собственост на Община Несебър", открит със заповед №102/28.01.2022 година, ведно с протокола от работата на комисията.
ЗАПОВЕД №156


Публикувано на 22.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №142/15.02.2022 И ПРОТОКОЛ

На основание чл. 9б, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме ЗАПОВЕД №142/15.02.2022 за назначаване комисията за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите офертите за участие в открит конкурс за възлагане на дейности: „Маркиране на насаждения за сеч от ЛФ 2023 в горски територии собственост на Община Несебър", открит със заповед №102/28.01.2022 година, ведно с протокола от работата на комисията.
ПРОТОКОЛ МАРКИРАНЕ

ЗАПОВЕД № 142


Публикувано на 22.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №155/22.02.2022

На основание чл. 9б, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме ЗАПОВЕД №155/22.02.2022 за класиране на участник в открит конкурс за възлагане на дейности: „Добив и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлеса в горски територии собственост на Община Несебър - обект №2206 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.", открит със заповед №100/28.01.2022 година.
ЗАПОВЕД №155


Публикувано на 22.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 следваща»

Content Management Powered by CuteNews