ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
ЗАПОВЕД №154/22.02.2022

На основание чл. 9б, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме ЗАПОВЕД №154/22.02.2022 за класиране на участник в открит конкурс за възлагане на дейности: „Добив и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлеса в горски територии собственост на Община Несебър - обект №2205 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.", открит със заповед №100/28.01.2022 година.
ЗАПОВЕД №154


Публикувано на 22.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №153/22.02.2022


На основание чл. 9б, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме ЗАПОВЕД №153/22.02.2022 за класиране на участник в открит конкурс за възлагане на дейности: „Добив и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлеса в горски територии собственост на Община Несебър - обекти №2204, №2205, №2206 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.", открит със заповед №100/28.01.2022 година.
ЗАПОВЕД №153


Публикувано на 22.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №144/15.02.2022 И ПРОТОКОЛ

На основание чл. 9б, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) съобщаваме ЗАПОВЕД №144/15.02.2022 за назначаване комисията за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите офертите за участие в открит конкурс за възлагане на дейности: „Добив и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлеса в горски територии собственост на Община Несебър - обекти №2204, №2205, №2206 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.", открит със заповед №100/28.01.2022 година, ведно с протокола от работата на комисията.
ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ

ЗАПОВЕД №144


Публикувано на 22.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №101/28.01.2022 Г


На основание на основание чл. 112, ал. 1, т. 1
от Закона за горите, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 46, т.
1, във вр. с чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) и в съответствие с Решение №549 от Протокол №22/15.12.2021 г. на Общински съвет - Несебър се открива Процедура по провеждане на ТЪРГ СА ТАЙНО НАДДАВАНЕ „Покупко-продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Несебър - обекти №2201, №2202, №2203 от годишния план за ползване на дървесина за 2022 г.“
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПОВЕД №101/28.01.2022


Публикувано на 28.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №102/28.01.2022


На основание чл. 107 от Закона за горите, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 18, чл. 10, ал. 8, във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностти в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и в съответствие с Решение №549 от Протокол №22/15.12.2021 г. на Общински съвет-Несебър се открива процедура по провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейността „Маркиране на насаждения за сеч от ЛФ 2023 в горски територии собственост на Община Несебър“
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПОВЕД №102

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Публикувано на 28.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 следваща»

Content Management Powered by CuteNews