ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ЗАПОВЕД № 321/05.02.2018г.На основание чл.23ал.1,т.1 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и отразени резултати в Протокол на комисията от 31.01.2018 г. на Кмета на община Несебър за провеждане на процедура ОТКРИТ КОНКУРС с предмет „сеч и извоз на дървесина до временен склад за обекти 1802;1803;1804 в гори собственост на Община Несебър, открит със Заповед 46/12.01.2018г. на Кмета на Община Несебър


Публикувано на 07.02.2018 от Пресцентър Община Несебър

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС

Продажба на стояща дървесина на корен, за местни фирми в обект 1805, в гори собственост на Община Несебър
ЗАПОВЕД
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 31.01.2018 от Пресцентър Община Несебър

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ

за провеждане на процедура открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услугата”сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти 1802;1803;1084 в гори собственост на Община Несебър”.
ЗАПОВЕД
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.01.2018 от Пресцентър Община Несебър

СЕЧ И ИЗВОЗ НА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД ОТ МЕСТНИ ФИРМИ, ЗА ОБЕКТ 1801,В ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР №462 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГАТА


Публикувано на 26.10.2017 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 1937/20.10.2017г.


На основание чл.23 ал.1, т.1 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и отразени резултати в Протокол на комисията от 20.10.2017г. на Кмета на община Несебър за провеждане на процедура ОТКРИТ КОНКУРС с предмет извършване на услугата „сеч и извоз на дървесина до временен склад от местни фирми в гори собственост на Община Несебър, открит със Заповед 1905/03.10.2017г. на Кмета на Община Несебър                                                                                                        

УСТАНОВИХ ЧЕ:

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферти по реда на депозиране на документите както следва:

-Кандидат 1 с оферта вх.№Н1-СГС-4996/20.10.2017 год.,подадена от„Каравела 79” ЕООД със седалище и адрес на управление : гр. Несебър, ул. „Хан Крум”35; представлявано от Никола Лефтеров Станев – управител, ЕИК 200566840.

Участникът се придържал към изискванията и е представили всички необходими и изискуеми документи, обявени със заповедта за откриване на процедурата, одобрената документация и не са налице обстоятелства за отстраняването им.

Мотивиран от изложеното и с оглед резултатите от проведения конкурс    

                                   КЛАСИРАМ И ОПРЕДЕЛЯМ :

За ОБЕКТ 1801 изпълнител фирма „Каравела 79”  ЕООД със седалище и адрес на управление : гр. Несебър, ул. „Хан Крум”35; представлявано от Никола Лефтеров  – управител, ЕИК 200566840 , с предложена цена 21.99 (двадесет и един лева и деветдесет и девет ст.)  без ДДС за 1пл.м3.

С настоящата заповед закривам открития конкурс с предмет извършване на услугата „сеч и извоз на дървесина до временен склад от местни фирми в гори собственост на Община Несебър, открит със Заповед 1905/03.10.2017г. на Кмета на Община Несебър.                                                                                                                                                                                  

Преди сключване на договора Изпълнителите трябва да представят следните документи:

1.Удостоверение от органите на Националната агенция по приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на  компетентен орган.

2. Удостоверение от Община Несебър, че няма парични задължения към нея, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

3. Документ за внесена или учредена в полза на Възложителя гаранция за изпълнение на договора.

4. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца.

На основание чл.60 ал.1 от АПК допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.Разпореждането за допускане на предварителното изпълнение подлежи  на обжалване по реда на чл.60 ал.4 от АПК.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаването и по реда на АПК пред Административен съд - гр. Бургас.


 


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ…………………..

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Съгласувал:…………………..

Т. Козарова

ЮК ОП”УОГСГС”ДОГОВОР № 468 ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПО ДОБИВ СЛЕД СЕЧТА ЗА ЛФ 2018г. - „Каравела 79” ЕООД

ДОГОВОР № 469 ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПО ДОБИВ СЛЕД СЕЧТА ЗА ЛФ 2018г. - “„Форест-ЗС” ЕООДПубликувано на 25.10.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 следваща»

Content Management Powered by CuteNews