ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
Процедура с предмет "сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 1801 от местни фирми , в гори собственост на Община Несебър"


ЗАПОВЕД № 1905/03.10.2017г.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯПубликувано на 05.10.2017 от Пресцентър Община Несебър

Протокол на комисия от открита процедура с предмет "Продажба на стояща дървесина на корен по добив след сечта за обекти от ЛФ 2018 г."


ПРОТОКОЛ
Заповед класирани участници обект18-3И
Заповед класирани участници обект18-2И
Заповед класирани участници обект18-1И

Публикувано на 04.10.2017 от Пресцентър Община Несебър
Процедура за определяне на изпълнител за възлагане на дейност в горските територии общинска собственост с предмет:

"Продажба на стояща дървесина на корен по добив след сечта за обекти от ЛФ 2018 г."

-ОБЕКТ№18-1И отдел/подотдел:451е;451ж;471а;470б;; дървесен
вид:чб;бб;цр; бл, приблизително количество 3860 пл.м3 .
-ОБЕКТ№18-2И отдел/подотдел:452а;452д;452е;468а; дървесен
вид:чб;брз;кдб;, приблизително количество 3355 пл.м3 .
-ОБЕКТ№18-3И отдел/подотдел:469а;469е;469ж;469м;470а;471г;475б дървесен
вид:чб;бб;цр; бл, мжд.приблизително количество 2020 пл.м3 .
1.2 Срок за изпълнение на възложените дейности – до 31.07.2018 год.
Срокът започва да тече от момента на издавне на позволителното за сеч ,
а посочените крайни срокове следва да се считат за продължени при удължаване на сроковете за сеч и извоз, определени със съответното позволително.Първото позволително за сеч се издава след приключване на сечта в ЛФ 2017г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПОВЕД № 1816


Публикувано на 13.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ


ДОГОВОР № 271 - договор за извършване на услуга сеч и извоз на дървесина обект 1703 - Фирма "Каравела"79 ЕООД

Публикувано на 19.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 следваща»

Content Management Powered by CuteNews