ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 1805

ДОГОВОР №39 - "КАРАВЕЛА" 79 ЕООД
ПРОТОКОЛ

Публикувано на 13.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД КЛАСИРАН ОБЕКТ 1805 ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ТАКСА НА КОРЕН

ЗАПОВЕД № 349

Публикувано на 13.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

П Р О Т О К О Л

Днес, 31.01.2018 год. в сградата на ОП „УОГСГС”, ул.”Хан Крум”24, комисия в състав:
Председател: Чл.2 от ЗЗЛД при ОП „УОГСГС” при Община Несебър и
Членове:
1. Чл.2 от ЗЗЛД зам. директор при ОП „УОГСГС” при Община Несебър ;
2. Чл.2 от ЗЗЛД -гл.експерт в отдел ФСО при Община Несебър
3. Чл.2 от ЗЗЛД -агроном при ОП „УОГСГС”при Община Несебър;
4. Чл.2 от ЗЗЛД юрисконсулт при ОП„УОГСГС”при Община Несебър;
назначена със Заповед №302/31.01.2018 год. на Кмета на Община Несебър се събра за да разгледа, оцени и класира подадените оферти по обявения със Заповед № 46/12.01.2018 год. открит конкурс с предмет”сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 1802;1803;1804, в гори собственост на Община Несебър.”
Председателят докладва, че в срока за подаване на оферти са постъпили следните такива;
оферта с вх.№ Н1-СГС-545/31.01.2018 год., подадена от фирма „Лого 12”ЕООД.
оферта с вх.№ Н1-СГС-546/31.01.2018 год., подадена от фирма „Караавела 79 ”ЕООД
оферта с вх.№ Н1-СГС-547/31.01.2018 год., подадена от фирма „Форест -ЗС”ЕООД


Публикувано на 07.02.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ЗАПОВЕД № 323/05.02.2018г.

На основание чл.23ал.1,т.1 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и отразени резултати в Протокол на комисията от 31.01.2018г. на Кмета на община Несебър за провеждане на процедура ОТКРИТ КОНКУРС с предмет „сеч и извоз на дървесина до временен склад за обекти 1802;1803;1804 в гори собственост на Община Несебър”, открит със Заповед 46/12.01.2018г. на Кмета на Община НесебърПубликувано на 07.02.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ЗАПОВЕД №322/05.02.2018г.

На основание чл.23ал.1,т.1 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и отразени резултати в Протокол на комисията от 31.01.2018 г. на Кмета на община Несебър за провеждане на процедура ОТКРИТ КОНКУРС с предмет „сеч и извоз на дървесина до временен склад за обекти 1802;1803;1804 в гори собственост на Община Несебър, открит със Заповед 46/12.01.2018г. на Кмета на Община НесебърПубликувано на 07.02.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 следваща»

Content Management Powered by CuteNews