ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
Процедура за определяне на изпълнител за възлагане на дейност в горските територии общинска собственост с предмет:

"Продажба на стояща дървесина на корен по добив след сечта за обекти от ЛФ 2018 г."

-ОБЕКТ№18-1И отдел/подотдел:451е;451ж;471а;470б;; дървесен
вид:чб;бб;цр; бл, приблизително количество 3860 пл.м3 .
-ОБЕКТ№18-2И отдел/подотдел:452а;452д;452е;468а; дървесен
вид:чб;брз;кдб;, приблизително количество 3355 пл.м3 .
-ОБЕКТ№18-3И отдел/подотдел:469а;469е;469ж;469м;470а;471г;475б дървесен
вид:чб;бб;цр; бл, мжд.приблизително количество 2020 пл.м3 .
1.2 Срок за изпълнение на възложените дейности – до 31.07.2018 год.
Срокът започва да тече от момента на издавне на позволителното за сеч ,
а посочените крайни срокове следва да се считат за продължени при удължаване на сроковете за сеч и извоз, определени със съответното позволително.Първото позволително за сеч се издава след приключване на сечта в ЛФ 2017г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПОВЕД № 1816


Публикувано на 13.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ


ДОГОВОР № 271 - договор за извършване на услуга сеч и извоз на дървесина обект 1703 - Фирма "Каравела"79 ЕООД

Публикувано на 19.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Сеч и извоз на дървесина от местни фирми
в гори, собственост на Община Несебър
ПРОТОКОЛ - 29.05.2017
ЗАПОВЕД № 829 от 31.05.2017
ЗАПОВЕД № 830 от 31.05.2017
ЗАПОВЕД № 831 от 31.05.2017

Публикувано на 09.06.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ за провеждане на процедура открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услугата”сеч и извоз на дървесина до временен склад от местни фирми в гори собственост на Община Несебър”.
I. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА:
1.Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител за възлагане на дейности в горските територии общинска собственост с предмет на услугата: „сеч и извоз на дървесина до временен склад от местни фирми в гори собственост на Община Несебър”.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗАПОВЕД № 587 от 03.05.2017 г.


Публикувано на 09.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 следваща»

Content Management Powered by CuteNews