ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р ЗАПОВЕД №322/05.02.2018г.

На основание чл.23ал.1,т.1 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и отразени резултати в Протокол на комисията от 31.01.2018 г. на Кмета на община Несебър за провеждане на процедура ОТКРИТ КОНКУРС с предмет „сеч и извоз на дървесина до временен склад за обекти 1802;1803;1804 в гори собственост на Община Несебър, открит със Заповед 46/12.01.2018г. на Кмета на Община Несебър


УСТАНОВИХ ЧЕ:
В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферти по реда на депозиране на документите както следва:
-Кандидат 1 с оферта вх.№Н1-СГС-545/31.01.2018 год.,подадена от „Лого 12” ЕООД; със седалище и адрес на управление : чл.2 ЗЗЛД представлявано от чл.2 ЗЗЛД - пълномощник; ЕИК чл.2 ЗЗЛД.
-Кандидат 2 с оферта вх.№Н1-СГС-546/31.01.2018 год.,подадена от„Каравела 79” ЕООД със седалище и адрес на управление : чл.2 ЗЗЛД; представлявано от чл.2 ЗЗЛД – управител, ЕИК чл.2 ЗЗЛД.
-Кандидат 3 с оферта вх.№Н1-СГС-547/31.01.2018 год.,подадена от„Форест-ЗС ” ЕООД;със седалище и адрес на управление : чл.2 ЗЗЛД;представлявано от чл.2 ЗЗЛД - управител, ЕИК чл.2 ЗЗЛД.
Участниците са се придържали към изискванията и са представили всички необходими и изискуеми документи, обявени със заповедта за откриване на процедурата, одобрената документация и не са налице обстоятелства за отстраняването им.
Мотивиран от изложеното и с оглед резултатите от проведения конкурс
КЛАСИРАМ И ОПРЕДЕЛЯМ :
За ОБЕКТ 1803 за изпълнител фирма „Каравела 79” ЕООД със седалище и адрес на управление : чл.2 ЗЗЛД; представлявано от чл.2 ЗЗЛД - управител, ЕИК чл.2 ЗЗЛД , с предложена цена 23.30 (двадесет и три лева и тридесет ст.) без ДДС за 1пл.м3.
На второ място класиран няма.
С настоящата заповед закривам открития конкурс с предмет „сеч и извоз на дървесина до временен склад за обекти 1802;1803;1804 в гори собственост на Община Несебър, открит със Заповед 46/12.01.2018г. на Кмета на Община Несебър.
Преди сключване на договора Изпълнителите трябва да представят следните документи:
1.Удостоверение от органите на Националната агенция по приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.
2. Удостоверение от Община Несебър, че няма парични задължения към нея, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.
3. Документ за внесена или учредена в полза на Възложителя гаранция за изпълнение на договора.
4. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаването и по реда на АПК пред Административен съд - гр. Бургас.

чл.2 ЗЗЛД ………П…………..
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/съгл.Заповед 1861/16.11.2015г
Съгласувал:…… П…………..
чл.2 ЗЗЛД
ЮК ОП”УОГСГС”
Публикувано на 07.02.2018 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews