ОБЩИНСКИ ГОРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР - СЪОБЩЕНИЯ
П Р О Т О К О Л

Днес, 31.01.2018 год. в сградата на ОП „УОГСГС”, ул.”Хан Крум”24, комисия в състав:
Председател: Чл.2 от ЗЗЛД при ОП „УОГСГС” при Община Несебър и
Членове:
1. Чл.2 от ЗЗЛД зам. директор при ОП „УОГСГС” при Община Несебър ;
2. Чл.2 от ЗЗЛД -гл.експерт в отдел ФСО при Община Несебър
3. Чл.2 от ЗЗЛД -агроном при ОП „УОГСГС”при Община Несебър;
4. Чл.2 от ЗЗЛД юрисконсулт при ОП„УОГСГС”при Община Несебър;
назначена със Заповед №302/31.01.2018 год. на Кмета на Община Несебър се събра за да разгледа, оцени и класира подадените оферти по обявения със Заповед № 46/12.01.2018 год. открит конкурс с предмет”сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 1802;1803;1804, в гори собственост на Община Несебър.”
Председателят докладва, че в срока за подаване на оферти са постъпили следните такива;
оферта с вх.№ Н1-СГС-545/31.01.2018 год., подадена от фирма „Лого 12”ЕООД.
оферта с вх.№ Н1-СГС-546/31.01.2018 год., подадена от фирма „Караавела 79 ”ЕООД
оферта с вх.№ Н1-СГС-547/31.01.2018 год., подадена от фирма „Форест -ЗС”ЕООД
Комисията попълни декларации по чл.21,ал. 6 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
При започване на процедурата присъстваха представители на участниците, както следва
- „Лого 12” ЕООД – чл.2 ЗЗЛД – пълномощник.
- „Каравела 79” ЕООД – чл.2 ЗЗЛД - управител;
-„Форест-ЗС ”ЕООД – чл.2 ЗЗЛД- управител;
Комисията пристъпи към проверка на представените документи, изисквани с конкурсната документация, условие за допускане на кандидатите до участие .
-„Лого 12” ЕООД - след разглеждане на представените документи, като наличност и съдържание, комисията констатира, че са представени всички изискуеми и необходими документи за допускане на участника до вторият етап на конкурса-разглеждане на ценовите предложения.
-„Каравела 79”ЕООД - след разглеждане на представените документи, като наличност и съдържание, комисията констатира, че са представени всички изискуеми и необходими документи за допускане на участника до вторият етап – разглеждане на ценовите предложения.
-„Форест-ЗС ”ЕООД - след разглеждане на представените документи, като наличност и съдържание, комисията констатира, че са представени всички изискуеми и необходими документи за допускане на участника до вторият етап на конкурса-разглеждане на ценовите предложения.

Предвид гореизложеното комисията единодушно РЕШИ:

1.Допуска до втори етап – разглеждане на ценовите предложения и двамата участници:
- „Лого 12”ЕООД
- „Каравела79” ЕООД
- „Форест-ЗС ”ЕООД
Пристъпи се към разглеждане на ценовите предложения:

 


 

ОБЕКТ

1802

ОБЕКТ 1803

ОБЕКТ       1804

„Лого 12”ЕООД

23.30

23.33

23.33

„Каравела 79” ЕООД               

23.30

 

 

„Форест-ЗС” ЕООД               

23.32

23.32

23.30


Първоначалните цени са както следва:
ОБЕКТ № 1802 - 23.33 (двадесет и три лева и тридесет и три ст.) без ДДС.
ОБЕКТ № 1803 - 23.33 (двадесет и три лева и тридесет и три ст.) без ДДС.
ОБЕКТ № 1804 - 23.33 (двадесет и три лева и тридесет и три ст.) без ДДС
Критерият за оценка на предложенията - е най-ниско предложена цена. Предложена цена равна или по - висока от първоначалната няма да бъде разглеждана.
Предвид изложеното комисията единодушно РЕШИ и класира:
за ОБЕКТ1802-на първо място с предложена цена за 1 пл.куб.м. 23.30(двадесет и три лева и тридесет ст.) без ДДС „Лого 12”ЕООД.
за ОБЕКТ1803 на първо място с предложена цена за 1 пл.куб.м 23.30(двадесет и три лева и тридесет ст.) без ДДС „Каравела 79 ”ЕООД.
за ОБЕКТ1804 на първо място с предложена цена за 1 пл.куб.м 23.30(двадесет и три лева и тридесет ст.) без ДДС „Форест- ЗС ”ЕООД

Председател: ...................................................
инж. инж.Симеон Новоселски


и членове :

1. .............П.................
2. инж.Симеон Новоселски

3. ..............П.................
Чл.2 от ЗЗЛД

3. …………П…………….
Чл.2 от ЗЗЛД

4. .................П..................
Чл.2 от ЗЗЛДПубликувано на 07.02.2018 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews