АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 3716 / 12.06. 2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за ПУП-ПЗ за разширение на гробищен парк гр.Свети Влас и промяна на земеделска територия за неземеделски нужди на поземлени имоти с идентификатори 11538.5.10 и 11538.5.26 по кадастрална карта на гр.Свети Влас, местност „Юрта“ на основание решение № 623, т. 27 от Протокол № 25/05.04.2023г. на Общински съвет- гр.Несебър.
Имотът попада в зона „Б“ съгласно чл.10, ал.1 от ЗУЧК.
С представения проект се променя трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“ на поземлени имоти с идентификатори 11538.5.10 и 11538.5.26 по кадастрална карта на гр.Свети Влас, местност „Юрта“. ПИ 11538.5.10 с площ 4389 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“ и ПИ 11538.5.26 с площ 6201 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“.
ПИ 11538.5.10 се отрежда „За гробищен парк и паркинг“, въвежда се устройствена зона „Оз“ с градоустройствени показатели - 24% озеленяване и паркиране.
ПИ 11538.5.26 се отрежда „За гробищен парк и обслужващи сгради“, въвежда се устройствена зона „Оз“ с градоустройствени показатели: Плътност на застрояване - 2%, Кинт - 0.03, Нкорниз - 10 м и минимално озеленяване - 24%.
Представено е решение № БС-12-ПР от 03.02.2023г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 6 от протокол № 3/ 12.04.2023г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 12.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 МАН-ДИ-64 ЕООД МДТ-011


Публикувано на 08.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-2310/08.06.2023г

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 1301/08.06.2023г. на зам. кмета на община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на ПУП-ПР за УПИ XIІ в кв.15 /ПИ с идентификатор по КК 53045.501.159 / Заданието предлага промяна на регулационната граница между УПИ XIІ и УПИ ХІIІ по кадастрална граница. С изменението 68кв.м. от УПИ ХІIІ се придават към УПИ XII. След изменението площта на УПИ XIІ е 1064 кв.м., а площта на УПИ ХІІІ е 910 кв.м.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


Публикувано на 08.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 07.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК


ЕЙ-КЛАС ДИВЕЛОПМЪНТС ЕООД МДТ-010
ЕЙ-КЛАС ДИВЕЛОПМЪНТС ЕООД МДТ-009


Публикувано на 05.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2803-001/02.06.2023г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Несебър, в частта му по отношение на УПИ VІІ в кв.55 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.472 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.502.510 по кадастралната карта на гр.Несебър.
С проекта се предвижда отнемане на 160кв.м. от УПИ VII в кв.55 за обособяване на нов УПИ XLV-472 в кв.55, за обезпечаване на съществуващ трафопост - сграда с идентификатор 51500.502.472.9. За новообразувания УПИ се установят смесена централна зона „Ц“, отреждане „за трафопост“ и градоустройствени показатели: Кплътност = 60%, Кинт. = 0,60, Минимална озеленена площ - 30%, Характер на застрояване - ниско /Н ≤4,0м./. Обособява се и нов УПИ XLVI-472, 510 в кв.55, с площ 411 кв.м., съставляващи 300 кв. м., придадени от УПИ VII в кв.55 и 111 кв. м., придадени от ПИ 51500.502.510 по КК на гр.Несебър. За новообразувания УПИ се установят устройствена зона „Жс“, отреждане „за жилищно и курортно строителство и КОО“, градоустройствени показатели : Кплътност = 60%, Кинт. = 2,0, Минимална озеленена площ - 40%, Характер на застрояване - застрояване със средна височина /Н ≤15,0м./. От УПИ VII в кв.55 след отнемане на общо 460 кв.м. и придаване към двата новообразувани урегулирани поземлени имота се обособява нов УПИ VII-472 в кв.55, с площ 10 625 кв. м., чийто номер е съобразен с идентификатора на имота по кадастрална карта. За новообразувания УПИ да се установят устройствена зона „Жс“, отреждане „за жилищно и курортно строителство и КОО“ и градоустройствени показатели: Кплътност = 60%, Кинт. = 2,0, Минимална озеленена площ - 40%, Характер на застрояване - застрояване със средна височина /Н ≤15,0м./.
Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 02.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2594-001/02.06.2023г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ „за крайморски парк с обществено обслужване, помпена станция, трафопост и озеленяване“, УПИ ІІІ „за озеленяване“ в кв.78 по плана на гр.Несебър /поземлени имоти с идентификатори 51500.502.564, 51500.502.563, 51500.502.306, 51500.502.304, 51500.502.305, 51500.502.556, 51500.502.557 и 51500.502.558 по КК на гр.Несебър/. С проекта се предвижда урегулиране на новообразуван УПИ II-564 - общ. кв.78, с площ 11974кв.м., съответстващ на имот с идентификатор ПИ 51500.502.564 по КК, с отреждане „За крайморски парк“, устройствена зона „Оз“, Кпл.=2% за Преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ /съгласно чл.32, ал.1, т.2 от Наредба No7 за ПНУОВТУЗ/; Кпл.=10% за Спортни обекти /съгласно чл.32, ал.1, т.3 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ/; Кинт.=0.12, Позел.=80%, Нкор.=3.5м. /1ет./. За имоти с идентификатори ПИ 51500.502.304 и ПИ 51500.502.563 по КК се отрежда новоурегулиран УПИ III-304,563-общ. кв.78, с площ 4583кв.м., с отреждане „За озеленяване“, устройствена зона „Оз“ и за имот с идентификатор ПИ 51500.502.305 по КК се отрежда новоурегулиран УПИ ІV-305-общ. кв.78, с площ от 150кв.м., отреждане „За помпена станция и трафопост“, устройствена зона „Тц“, Кпл.=40% , Кинт.=0.4, Позел.=40%, Нкор.=3.50м..
Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 02.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2335-001/02.06.2023г.


Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ І-18 с идентификатор 51500.502.18 в кв.78б по плана на гр.Несебър, УПИ ІІ-20 с идентификатор 51500.502.20 в кв.78б по плана на гр.Несебър и имоти с идентификатори 51500.502.21 и 51500.502.306 по кадастралната карта на гр.Несебър. С проекта се предвижда придаване на ПИ 51500.502.21 на площ от 215кв.м. - пешеходна алея към УПИ ІІ-20 кв.78б, към същото УПИ се придават и 699кв.м. от ПИ 51500.502.306 /представляващи 1/2 част от бетонна площадка/, като така урегулирания УПИ ІІ-20, кв.78б по плана на гр.Несебър става с площ 2327кв.м.. С проекта се предвижда придаване на 108кв.м. от ПИ 51500.502.306 към УПИ І-18 кв.78б, към същото УПИ се придават и 699кв.м. от ПИ 51500.502.306 /представляващи 1/2 част от бетонна площадка/, като така урегулирания УПИ І-18, кв.78б по плана на гр.Несебър става с площ 5462кв.м..
Проектът за изменение на ПУП-ПР се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение до Община Несебър.


тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 02.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 3517 / 02. 06.2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 819/ 10.05.2023г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПРЗ/план извадка по смисъла на чл.133, ал.1 от ЗУТ/ за поземлен имот с идентификатор 11538.504.447 по кадастрална карта на гр.Свети Влас, с.о. „Инцараки“.
С проекта се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно КК и провеждане на уличните регулационни линии по начин, осигуряващ минимална широчина на улиците с техните радиуси и тротоари по ПУП-ПР/2021г.
Номерът на УПИ се изменя в съответствие с идентификатора на имота, а именно УПИ І-447 на площ от 453 кв.м в кв.32.
Планът за застрояване запазва устройствената зона „Жм“ и предлага устройствени показатели: Плътност на застрояване - 60%, Кинт -1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленена площ - 40%.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 02.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК


АРКАДИЯ ЕООД-957
ГРАНТЕК ЕООД-846


Публикувано на 01.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews