АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 01.06.2023Г.


Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 01.06.2023г. до 15.06.2023г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 01.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 01.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 31.05.2023Г.


Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 31.05.2023г. до 14.06.2023г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 31.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 30.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 30.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 30.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 30.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№Н2-УТ-3418/29.05.2023г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на три броя преместваеми обекти – два павилиона за търговия и един офис в ПИ 39164.15.74 по КК на с.Кошарица, местност „Йовче дере“, подобект: Кабели 20кV“ “. Трасето на кабела ще започне от място на разкъсване на съществуващ кабел средно напрежение в ПИ 39164.15.506 с площ 37158кв.м., с вид територия „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост /тази част е предмет на ПУП-ПП/, ще премине през ПИ 39164.15.71 с площ 6986кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За електроенергийното производство“, частна собственост /тази част не е предмет на ПУП-ПП/, ще премине и през ПИ 39164.15.85 с площ 1064кв.м., с вид територия „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, общинска собственост /тази част е предмет на ПУП-ПП/ до ПИ 39164.15.74 с площ 5000кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За електроенергийното производство“, частна собственост в който ще бъде разположен трафопост. Дължината на трасето е 139,02м. от които 70,76м. са предмет на ПУП-ПП в земеделска и транспортна територия. Определена е сервитутна граница на 1,50м. от страната на уличното платно и 0,60м. от към имотите спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение на имотите са 149,44кв.м., като 6,12кв.м. попадат в ПИ 39164.15.506 и 143,32кв.м. попадат в ПИ 39164.15.85 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.“Йовче дере“.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 31.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

тел. за справка 0554 29369 Хр. Грудев


Публикувано на 29.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 29.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 29.05.2023Г.


Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 29.05.2023г. до 12.06.2023г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 29.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews