ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5353/26.01.2023г

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 105/25.01.2023г. на зам. кмета на община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на, ПУП – ПР за УПИ VII и X-общ. (ПИ с индетификатори 53045.502.452, 53045.502.453 и 53045.502.429 по КК) в кв. 49 по плана на гр.Обзор, община Несебър. С изменението на ПУП – ПР се предлага упълномеряване на УПИ VII до притежаваните от възложителите 1478 кв.м. за сметка на УПИ X-общ., при което от УПИ X-общ. към УПИ VII с придават 590 кв.м. Същевременно уличните регулационни линии на УПИ X-общ. към улица с о.т. 135 и 137 се изменят по съществуващите кадастрални граници, при което от улицата се придават 91 кв.м. към УПИ X-общ. Предлага се провеждане на улица – тупик за осигуряване на автомобилен достъп до УПИ II, III, IV и V в кв.49, тъй като същите нямат автомобилен достъп от ул.„Славянска“ поради стръмния терен, като с това се придават 272 кв.м. от УПИ X-общ. към уличната мрежа.
След предложените промени УПИ X-общ. „за детска градина“ става на площ 6918кв.м.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.Телефон за контакти 055635116.
Заповедта може да бъде оспорена, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Публикувано на 26.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

Информация по чл.71б от ЗМДТ 2022


ПЛАН-СМЕТКА
за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2023 г.Публикувано на 26.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 25.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ- 479 / 25.01. 2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за ПУП-ПЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор 11538.11.19 по кадастрална карта на гр.Свети Влас, местност „Ага чешме“ на основание решение № 636, т.40 от Протокол № 25/05.04.2022г. на Общински съвет- гр.Несебър.
Имотът попада в зона „А“ съгласно чл.10, ал.1 от ЗУЧК.
С представения проект се променя трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, имотът се отрежда „За курортно строителство и търговия“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствените показатели: Плътност на застрояване - 20%, Кинт - 0.5, Нкорниз - 7.5 м и минимално озеленяване - 70%.
Представено е решение № БС-118-ПР от 07.09.2022г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 4 от протокол № 10/ 16.11.2022г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 25.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 25.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-4834/20.01.2023г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №26/12.01.202г. на за кмет на община Несебър е одобрен ПУП–ПЗ за ПИ с идентификатор 58431.115.107 по КК, м.“Припека“, с. Приселци, община Нсебър. Проекта касае промяна предназначението на ПИ58431.115.107 от „За жилищно сгради“- „Курортна устройствена зона“ на „Зафотоволтаична централа за производство на ел. енергия “ с устройствена зона „ПП“ иустановяване на следните устройствени показатели Плътност на застрояване ≤80%,Кинт. ≤1,00, Нкорниз≤ 7,50м. ,минимално озеленяване≤ 20%
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 20.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-289/18.01.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПЗ по отношение на имот с идентификатор 61056.53.3 по кадастралната карта на с.Равда, м.“Хендек тарла“, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване-„За ремонт и поддържане на транспортни средства“.
С представения проект за изменение за ПИ с идентификатор 61056.53.3 по КККР на с.Равда, м.“Хендек тарла“ се предвижда промяна в отреждането на имота от „За авторемонтна база, паркинг за собствени нужди и автомивка“ в „За склад с администрация и обществено обслужване“ и се установяват устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=0,8, Нкорниз≤10м., минимално озеленената площ 50%.

Проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 20.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 20.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. № Н2-УТ-336/ 19.01.2023г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 49/ 18.01.2023г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване на УПИ ХІІІ - общ., ПИ с идентификатор 51500.503.188 в кв. 20 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае провеждане на регулационната граница между УПИ ХІІІ-общ. и УПИ ХІІ-общ., кв. 20 по контура на реализирания калкан в УПИ ХІІ-общ. След изменението площта на УПИ ХІІІ-общ. става 492 кв.м.
Променя се устройствена зона на УПИ ХІІІ-общ., кв.20 от „Жм” (жилищно застрояване с ниска височина) на „Жс” (жилищно застрояване със средна височина), като се запазват отреждането „за жилищно строителство“ и начина на застрояване- свързано с УПИ ХІІ-общ., кв.20 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър.
Променя се характера на застрояване на УПИ ХІІІ-общ., кв. 20 – от застрояване с малка височина /Н≤10.00м./ на застрояване със средна височина /Н≤12.00м/, Етажност – до 4 етажа и промяна на устройствените показатели и установяване на Кпл.=60%; Кинт=2.0 и минимално озеленена площ - 30%.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 19.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. № Н2-УТ-336/ 19.01.2023г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 49/ 18.01.2023г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване на УПИ ХІІІ - общ., ПИ с идентификатор 51500.503.188 в кв. 20 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае провеждане на регулационната граница между УПИ ХІІІ-общ. и УПИ ХІІ-общ., кв. 20 по контура на реализирания калкан в УПИ ХІІ-общ. След изменението площта на УПИ ХІІІ-общ. става 492 кв.м.
Променя се устройствена зона на УПИ ХІІІ-общ., кв.20 от „Жм” (жилищно застрояване с ниска височина) на „Жс” (жилищно застрояване със средна височина), като се запазват отреждането „за жилищно строителство“ и начина на застрояване- свързано с УПИ ХІІ-общ., кв.20 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър.
Променя се характера на застрояване на УПИ ХІІІ-общ., кв. 20 – от застрояване с малка височина /Н≤10.00м./ на застрояване със средна височина /Н≤12.00м/, Етажност – до 4 етажа и промяна на устройствените показатели и установяване на Кпл.=60%; Кинт=2.0 и минимално озеленена площ - 30%.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 19.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: