АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Проучване и проектиране преустройство на първи етаж от съществуваща сграда, с цел обособяване на 2 броя ЗХР, в УПИ II-129, кв.31а, с идентификатор 51500.501.244.1.3 по плана гр.Несебър- стар град, Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 07.05.2019 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-2905/25.04.2019г.

С настоящето на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е постъпило заявление с вх.№ Н2-УТ-2905/18.04.2019 г. в общинска администрация за одобряване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 53045.234.565 и 53045.177.22 по КК на гр.Обзор, община Несебър.
С проекта се предвижда промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска” в „Нарушена”. Установява се устройствена зона „Тсм – терени за сметища и инсталации за преработка на отпадъци” и предназначение на имотите „За рекултивация на депо за битови отпадъци”. Установяват се следните устройствени показатели за ПИ с идентификатори 53045.234.565 и 53045.177.22 по КК, както следва: П застр.≤ 2%; К инт.≤ 0,02; Височина - Н≤ 4м.; П озел. ≥ 90%.
Проекта се намира в отдел УТ, Кметство гр.Обзор, ул.”Иван Вазов” №2, ст. № 8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение до общинска администрация.

Тел. за контакти: 0556 35115, Кр. Николова


Публикувано на 03.05.2019 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

“ГАРАНЦИЯ-ЛН” ООД
“ГАРАНЦИЯ-ЛН” ООД
“ГАРАНЦИЯ-ЛН” ООД

Публикувано на 02.05.2019 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-2411-001-001/02.05.2019г.

Отдел УТ с изнесено работно място в кметство град Обзор, при община Несебър в изпълнение на чл.149, ал.6, съощава, че на основание чл.148, ал1, ал.2, ал.4, чл.152, ал.2 от ЗУТ, е издадено Разрешения за строеж: № 127/02.05.2019г. за обект: „Външни басейни с прилежащите им бар басейн, снек бар и зони за слънчеви бани и детски клубове – пети етап от с строителството на „Ваканционен комплекс - етапно строителство” в ПИ с идентификатор 53045.213.618 по КК на местност „Боаз 1”, гр.Обзор, община Несебър с възложител „ТУРИСТ ПРЕМИУМ ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД.
Разрешението за строеж и одобрения проект, се намират в отдел УТ – кметство Обзор, община Несебър, ул. „Иван Вазов” №2, ет.2, стая №8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица от 9:00ч. до 12:00ч. всеки делничен ден.


Тел. за контакти: 0556 35115


Публикувано на 02.05.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА - ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ BS3180 ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА "БТК" ЕАД ЗА БЕЗЖИЧНА КОМУНИКАЦИЯ VIVACOM, НА ПОКРИВА ВА БЛОК "А" НА СГРАДАТА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС "АКВА ПАРАДАЙЗ РИЗОРТ" В ПИ 61056.56.133,
М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-3800/06.06.2018г.

Отдел УТ с изнесено работно място в кметство град Обзор, при община Несебър в изпълнение на чл.149, ал.6, съощава, че на основание чл.148, ал1, ал.2, ал.4, чл.152, ал.2 от ЗУТ, е издадено Разрешения за строеж: № 106/15.04.2019г. за обект: „А ла карт ресторанти, бар, амфитеатър и сцена анимация – седми етап от строителството на „Ваканционен комплекс - етапно строителство”. в ПИ с идентификатор 53045.213.618 по КК на местност „Боаз 1”, гр.Обзор, община Несебър с възложител „ТУРИСТ ПРЕМИУМ ИНВЕСТМЪНТ”ЕООД.
Разрешението за строеж и одобрения проект, се намират в отдел УТ – кметство Обзор, община Несебър, ул. „Иван Вазов” №2, ет.2, стая №8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица от 9:00ч. до 12:00ч. всеки делничен ден.


Тел. за контакти: 0556 35115


Публикувано на 24.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Външно ел. захранване на „Отделяне на самостоятелен обект „кафе“ от многофункционална обществена сграда- културен център“ в ПИ 51500.502.149 по КК на гр.Несебър (УПИ I-общ., кв.67) .
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2377-001/22.04.2019г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V-539 в кв.72 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.364 по КК. Проекта касае промяна номера на урегулирания имот от УПИ V-539 на УПИ V-364, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, установяване на градоустройствена зона „Ц“ (смесена централна) и устройствени показатели: Плътност на застрояване = 40%, Кинтензивност = 2,20, озеленена площ – 30% и етажност до 5 етажа /максимална височина на застрояване < 15,00м./.
Проектът за изменение на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на съобщението до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 22.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-4532-001-001/17.04.2019г.

С настоящето отдел ”УТ” при Община Несебър, съобщава на заинтересованите съгласно чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ - собствениците и носителите на ограничени вещни права на УПИ ІХ-166 /включващ части от ПИ 18469.501.200 и ПИ 18469.501.170/, УПИ VІІІ-165 /включващ ПИ 18469.501.207 и част от ПИ 18469.501.200/, УПИ VІІ-172 /включващ ПИ 18469.501.208 и част от ПИ 18469.501.200/, УПИ VІ-171 /включващ ПИ 18469.501.209/, УПИ V-170,166 /включващ част от ПИ 18469.501.209, част от ПИ 18469.501.200 и ПИ 18469.501.199/ и УПИ Х-167 /включващ ПИ 18469.501.170/, в кв.19 по плана на с.Гюльовца, че с протоколно решение на ОбЕСУТ т.22 от протокол №15/2016г., т.14 от протокол №14/25.10.2017г. и т. 12 от протокол №1/17.01.2018г. е разгледан и приет проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІХ-166 и УПИ V-166,170 с идентификатор по кадастрална карта 18469.501.199 и 18469.501.200, кв.19 по плана на с.Гюльовца.
Проектът предвижда провеждане на дворищно-регулационните линии на УПИ ІХ-166 и УПИ V-166,170 в кв.19 по плана с.Гюльовца по имотни граници на имоти с идентификатори 18469.501.200 и 18469.501.199 по одобрената кадастрална карта на селото, както и обособяване на нови УПИ ІХ-166 с площ 1655кв.м., УПИ ХІV-166 с площ 589кв.м. и нов УПИ V-170 с площ 776кв.м. С изменението се променят границите и площите на съседните УПИ VІІІ-165, УПИ VІІ-172, УПИ VІ-171 и УПИ Х-167, в кв.19 по плана на с.Гюльовца, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от проекта.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок от съобщаването му пред Община Несебър.

Телефон за връзка 0554/29332

Публикувано на 17.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-2676/12.04.2019 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №486 от 11.04.2019 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 73571.28.1 м.”Бабини драки”, землище с.Тънково.
Подробният устройствен план касае промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането на имот 73571.28.1 с площ 8999кв.м „За крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, заведение за хранене, тир-паркинг и трафопост“, установява се устройствена зона „Крайпътен обслужващ комплекс“ и устройствени показатели както следва: Кпл.=8%, Кинт.= 0,80 , Н корниз≤5,00м и минимално озеленена площ от 20%, начин на застрояване – свободно основно застрояване, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за връзка 0554/29331

Публикувано на 12.04.2019 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews