ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА СЕМЕЕН ХОТЕЛ" В УПИ ХХІІІ-534, КВ.33 /61056.501.398/ ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 13.11.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР" ЗА УПИ ХІ-79, КВ.5
ПО ПЛАНА НА С.ТЪНКОВО, ОБЩ.НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 13.11.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-7047/06.11.2018 г.

Отдел “УТ” при Община Несебър съобщава на: наследниците на Христо Николов Червенков, наследниците на Христо Янакиев Митков,наследниците на Диомо Янакиев Ладиков , на Василка Димитрова Христова, Елена Димитрова Брусева и „Сиджей” ЕООД, че е със Заповед №1594/05.11.2018г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-94, кв.16 по плана на с.Баня.
Частта план за регулация касае разделяне на УПИ VІ-94 на два новообразувани а именно: УПИ VІ-94 на площ от 806кв.м. и УПИ ХІІІ-94 с площ от 806кв.м.
С плана на застрояване за новообразуваните УПИ се предвижда „ жилищно строителство” устройствена зона „Жм” и устройствени показатели: Кинт.1.20, Кпл.=60%, максимална височина на застрояване-10.00м. и минимално озеленена площ 40%, начин на застрояване- свободно основно застрояване.
Проектът и заповедта се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-35.
Заповедта на кмета на община Несебър може да бъде обжалвана чрез община Несебър пред БОС в 14 дневен срок от получаване на съобщението.


Публикувано на 02.11.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-6129/02.11.2018г.


С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.2 и т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че с протоколно решение т.20 от протокол № 12 от 26.09.2018г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ ХХVII-215 и УПИ ХХIХ-216 от кв. 18 по плана на гр. Обзор, /ПИ с идентификатор 53045.502.105 и 53045.502.104 по КК на гр. Обзор /.
Исканото изменение предвижда повишаване на показателите на застрояване на имотите от „Жм” на „Жс”, отреждането им „за жилищно застрояване с търговски обекти” и установяване на устройствени показатели, както следва: Кплътност = 70%, Кинт. = 2.00, максимална височина на застрояване Нкорниз = 15.00м., минимално озеленяване 30% и начин на застрояване – основно свързано застрояване между УПИ ХХVІІ-215 и УПИ ХХІХ-216 с идентификатори по кадастрална карта 53045.502.105 и 53045.502.104 от кв.18 по плана на гр. Обзор, община Несебър .
, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Проектът и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 02.11.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ-6959 /01.11.2018г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-7048 с идентификатор № 11538.502.158 по кадастралната карта, кв. 23 по плана на гр. Свети Влас-ЮГ, на основание становище с изх. № Н2-УТ-052/22.02.2018г. на Главния архитект и Заповед № 366/22.02.2018г. на кмета на Община-Несебър.
УПИ ІV-6017 е с площ 1949кв.м. и е с предназначение „За жилищно и курортно строителство“- устройствена зона „Жм“, при следните устройствени показатели : Кплътност-30%, Нк-10м, Кинт.-1,00 и озеленяване -50%.
Проектът касае разделяне на УПИ ІІІ-7048 на два новообразувани УПИ: УПИ ІІІ-502.469 с площ 975кв.м и УПИ Х-502.470 с площ 974кв.м.
С плана за застрояване УПИ ІІІ-502.469 се отрежда „За хотелски комплекс, търговия и обслужващи функции“, а УПИ Х-502.470 се отрежда „За жилищно и курортно строителство, търговия и обслужващи функции“.
За двата новообразувани УПИ се установява устройствена зона „Жс“ и
устройствени показатели, както следва : Кпл.-60%, Кинт -2,00, максимална височина Нк-15,00м. и минимално озеленяване 30%.
Представено е писмо изх.№ПД-53(3) от 02.02.2018г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10 ет. 3 ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331


Публикувано на 02.11.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-6886/ 30.10.2018г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 1541/ 29.10.2018г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ІІІ-общ, кв. 12, ПИ с идентификатор 51500.503.156 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър. Проектът касае промяна на плана за застрояване на УПИ ІІІ, кв.12, а именно: промяна на устройствената зона от „Жс” на смесена централна зона „Ц“, увеличаване на Кинт. от 2.07 на 2.30 и преконфигуриране на ЗП 2 и ЗП 3. Запазват се: отреждането „За жилищни сгради с магазини и гаражи“, характера на застрояване - застрояване със средна височина /Н<15.00м/ , начина на застрояване-свободно основно застрояване, Кпл.= 64%, минимално озеленена площ - 30% и максимална височина Н<15.00м..
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.

Публикувано на 31.10.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ BS3141 НА "БТК" ЕАД, НАХОДЯЩА СЕ НА СГРАДА В УПИ ХХ-494, КВ.32 /61056.501.219.1/ ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.10.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Изработване и одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 51500.43.14 и 51500.43.14 по КК на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“, с цел обединяване на двата имота за обособяване на нов УПИ с площ 13997 кв.м. с предназначение „за обществено обслужване, търговия и трафопост.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.10.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6721/22.10.2018 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава че със заповед №1534 от 22.10.2018 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.25.22, м.”Блато”, землище с.Равда.
Подробният устройствен план-план за застрояване касае промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за ПИ 61056.25.22 по КК на с.Равда, м.“Блато“, с който проект се променя трайното предназначениена територията на ПИ 61056.25.22 от имота от „Земеделска“ в „Урбанизирана“. Имотът се отрежда „За клуб по интереси с магазин, кафе, хангар и паркинг“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствените показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1,50 максимална височина на застрояване от Н=12.00м и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Публикувано на 29.10.2018 от Пресцентър Община Несебър

O Б Я В Я В А свободно работно място за длъжността „огняр“ в Център за култура и образование „Артиум“ при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• средно образование;
• свидетелство за правоспособност;

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: Професионален опит на подобна позиция е предимство за кандидата.

3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1) заявление за кандидатстваене;
2) професионална автобиография;
3) копие от диплома за завършено образование;
4) копие на свидетелство за правоспособност;
5) копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Място и срок за подаване на документи
Документите следва да бъдат подадени лично от кандидата в сградата на Община Несебър- Центъра за административно и информационно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч.

5. Подборът протича в два етапа:
1) разглеждане на представените документи;
2) интервю с допуснатите кандидати.

6. Кратко описание на длъжността:
Обслужване на отоплителната система в сградата на Центъра. Осигурява цялостното оптимално функциониране на отоплителната инсталация в сградата. Контролира нормалната работа на машините и съоръженията в инсталацията за отопление и следи за техническата им изправност.

За информация: 0554/2-93-97, 2-93-90- Община Несебър, отдел „Човешки ресурси и ТРЗ“.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР : /П/
/Николай Димитров/


Публикувано на 29.10.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: