ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

КЕЙСИ ЮРЪПИАН ДЕВЕЛЪПМЕНТС ЕООД
КИНГДЪМ КЪНСТРАКШЪН ООД 1084
КИНГДЪМ КЪНСТРАКШЪН ООД 1085
КИНГДЪМ КЪНСТРАКШЪН ООД 1086
КИНГДЪМ КЪНСТРАКШЪН ООД 1087
КИС 2003 ООД
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1096
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1097
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1098
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1099
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1100
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1101
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1102
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1103
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1104
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1105
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1106
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1107
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1108
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1109
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1110
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1111
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1112
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1113
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1114
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1115
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1116
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1117
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1118
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1119
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1120
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1121
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1122
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1123
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1124
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1125
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1126
ТРЕЖЪРИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД 1127


Публикувано на 27.03.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-229-002/27.03.2019г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №325/07.03.2019г. на зам. кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ І-общ., с идентификатор по кадастрална карта 51500.502.496, находящ се в кв.98 по плана на гр.Несебър, който план касае промяна на отреждането от „за трафопост и търговия“ в „за жилищно строителство“, промяна на устройствената зона от „Жм“ на „Сц“ и установяване на следните устройствени показатели за УПИ І-496: Кпл.=50%, Кинт.=2,20, максимална височина на застрояване Нк.=15м., минимално озеленена площ 40% и паркиране в имота, промяна номера на имота от УПИ І-общ. на УПИ І-496, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №325/07.03.2019г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП–ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 27.03.2019 от Пресцентър Община Несебър

За вас работодатели

Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда”- Поморие

Уведомява работодателите от общините Поморие и Несебър, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

Средства в лв.

  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

3580


Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в Дирекция „Бюро по труда” – Поморие до изчерпване на финансовите средства.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Поморие, ул. „Солна” №15, както и на тел. 0596/2 26 09
Публикувано на 27.03.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Преработка на одобрен проект за обект:Външно ел. захранване на жилищна сграда: Кабел ниско напрежение, тип NAY2Y-J 4x240SMmm2 От съществуващ БКТП „кв.97“, находящ се в ПИ 51500.502.492 по КК на гр.Несебър до ново електромерно табло, тип ТЕПО, монтирано на фасадата на жилищна сграда в ПИ 51500.502.495 (УПИ V-495, кв.98) по КК на гр.Несебър.“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.03.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС "РИТЪМ" - СГРАДИ А, Б, В, Г, Д, Е И ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА В УПИ І-519, КВ.63 /61056.501.380/ ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 25.03.2019 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: