АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-046/04.01.2019 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №8 от 04.01.2019 год. е одобрен ПУП-ИПРЗ за УПИ ІІ-145/61056.502.285/ и УПИ ХІV-145 /61056.502.273/ в кв.26 по плана на с.Равда.
Подробният устройствен план касае провеждане на регулационните линии на УПИ ІІ-145 и УПИ ХІV-145 по съществуващи имотни граници, като се променят номерата им от УПИ ІІ-145 на УПИ ІІ-285 и от УПИ ХІV-145 на УПИ ХІV-273 в съответствие с идентификаторите им по КК. Новообразуваният УПИ ІІ-285 е на площ 503кв.м, а УПИ ХІV-273 е на площ 496кв.м. Новообразуваните УПИ се отреждат „За курортно, жилищно строителство и КОО“ устройствена зона „Жс“ и се установяват устройствени показатели: Кпл.=70%, Кинт.=1,80, максимална височина Н<12,00м и минимално озеленена площ 30%.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 /тел.0554/29331/ и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Публикувано на 04.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-6847-001/31.12.2018г.

С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №1806/14.12.2018г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-обш. /ПИ с идентификатор 53045.502.24 по одобрена КК на гр.Обзор, Община Несебър/ и УПИ VII-обш. /ПИ с идентификатор 53045.502.23 по одобрена КК на гр.Обзор, Община Несебър/ в кв.5 по плана на гр. Обзор, Община Несебър.
Планът за регулация касае преконфигуриране на УПИ VI-oбщ. и УПИ VII-общ. от кв.5 по плана на гр. Обзор. В УПИ VII-обш има започнато строителство с отстъпено право на строеж от община Несебър, и за целта се обособява нов УПИ VII-обш. за сграда в строеж с площ 675кв.м., като имота запазва отреждане „За жилищно строителство”. Останалата част от стария УПИ VII-общ. се придава към УПИ VI-общ. и новообразувания УПИ VI-общ. с площ от 1493кв.м. се отрежда за „За паркинг и детска площадка”.
С плана за застрояване се установяват устройствени показатели, както следва: за УПИ VI-общ.- Кпл.=15%, Кинт=0,20, максимална височина на застрояване Нк=3,60м. и минимално озеленена площ 20% и устройствена зона „Оо”; за УПИ VII-общ.-Кпл.=20-60%, Кинт=1,00-1,20, максимална височина на застрояване Нк=10,00м. и минимално озеленена площ 20-60% и устройствена зона „Жм”.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ, Кметство гр.Обзор, ул.”Иван Вазов” №2, ст. № 8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания и възражения по заповедта се правят в 14-дневен срок от настоящото съобщение до Административен съд-гр.Бургас.

Тел. за контакти: 0556 35115, Кр. НиколоваПубликувано на 31.12.2018 от Пресцентър Община Несебър

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ -ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019Г.

Публичното му обсъждане ще се извърши по графика за общественото обсъждане на общинския бюджет за 2019г. за съответните населени места.

ИЗТЕГЛИ - ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ -ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019Г.


Публикувано на 20.12.2018 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

Анджела Маккийгън
АНТЪНИ ДАВ
Галина Селезнева
Гари Пейдж
ГЛЕН РОБЕРТ ХАЛЛИДЕЙ
Даян Пейдж
Дейвид П Мърфи
ДЖУН ДАВ
Дионисиус Маккийгън
ЗДРАВКА МАРКОВА КРОНЕВА
Златин Николов
Калина Койнова
КОЛИН ОУГЪСТИН МЪЛФИ
Лилия Минеева
ЛИНДА ПАУЛА МУЛИНС
Любовь Боченкова
МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВ
Максим Минев
МАЛГОЖАТА СВЕРЧИНСКА
МАРГАРЕТ АНН ГОУЪНС
МАРИНА ЛУТЦЕВА
Марина Шумкова
МАЯ БОРИСОВА ЧИПЕВА
Милена Костова
Мина Менсен
Мортен Йенсен
Николай Петков
Николай Шумков
Олег Шиянов
ПОЛ ДЖОН МОРИС
РАЙЯ САЛЕХ АССИЛ
РАЛДА ПУТНИНА
РАМОН ДЕ ЛА КРУЗ АРАНБУРУ
РОИ ГОУИНС
Сабрина Анн Бари
Светлана Белоусова
СЕАМЪС АНТЪНИ КОЛМЪН
Сергей Корол
СЛАВИ ПЕТКОВ РОФЕТОВ
СТИЛИЯН БОЯНОВ НИКОЛОВ
Таня Бропст
Татяна Мушкова
ТЕРЪНС РИЧМЪНД
Томаш Сивински
Христина Иванова

Публикувано на 20.12.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-8026/19.12.2018 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №1833 от 18.12.2018 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.65.13, м.“Чатал тепе“, землище с.Равда, община Несебър.
Проектът касае промяна на трайното предназначение на ПИ 61056.56.26 от „Земеделска“ в „Урбанизирана, отреждане на имота „За жилищно и курортно строителство и обслужващи функции“, въвеждане на устройствената зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт= 1,50, Н корниз-15,00м, минимално озеленена площ от 50% и паркиране в имота.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването й.
Проектът се намиран отдел „УТ“ –Община Несебър, ул.“Еделвайс“ №10, ет.3, стая №36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Телефон за контакт: 0554 29331Публикувано на 20.12.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-7985/18.12.2018 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №1805 от 14.12.2018 год. е одобрен ПУП-ИПРЗ за УПИ V-463, кв.59 /61056.502.463/ по плана на с.Равда.
Подробният устройствен план касае изменение на ПУП в частта му план за регулация и застрояване за УПИ V-478 в кв.59 по плана на с.Равда /61056.502.463/, който план касае промяна номера на УПИ V-478 на УПИ V-463, във връзка с идентификатора по КК, промяна устройствената зона от „Жм“ на „Жс“, отреждането на имота от „За жилищна строителство“ на „За жилищно строителство и обществено обслужване“ и установяване на устройствени показатели: Кпл.≤70%, Кинт.≤1,80, максимална етажност 2÷4 етажа /максимална височина на застрояване Н≤12,00м/ и минимално озеленена площ ≥ 30% и начин на застрояване- свободно основно застрояване.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Публикувано на 18.12.2018 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал.4, предложение първо от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Портала за обществени консултации, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на Община Несебър. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg.
Повече информация - http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3977


Публикувано на 18.12.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-7954/17.12.2018 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №1781 от 11.12.2018 год. е одобрен ПУП-ИПЗ за имот с идентификатор 61056.56.50, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда.
Подробният устройствен план касае промяна устройствената зона на имот с идентификатор 61056.56.50 от „Жм“ на „Ок“, запазва се плътността на застрояване-30%, променя се Кинт.от 1,20 на 1,50, променя се Н=корниз от 10.00м на 15.00м, запазва се минимално озеленената площ -50% и се коригира ограничителната застроителна линия, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Публикувано на 18.12.2018 от Пресцентър Община Несебър

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция за социално подпомаганеДирекция Социално подпомагане гр.Поморие предоставя следната информация за хората с трайни увреждания:

Във връзка с предстоящото обнародване в Държавен вестник на Закон за хората с увреждания, който ще е в сила от 01.01.2019 г., Агенцията за социално подпомагане предоставя следната информация:
От 01.01.2019 г. отпуснатата до 31.12.2014 г. социална пенсия за инвалидност, в размер 25 на сто и получавана като втора пенсия, се прекратява служебно на основание чл. 96, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване. Всички лица, които са получавали такъв вид пенсия и месечна добавка за социална интеграция от дирекция «Социално подпомагане» ще получават нов вид месечна финансова подкрепа, според определената степен трайно намалена работоспособност, до срока на социалната оценка. Посочените плащания ще бъдат преобразувани служебно, като не се налага лицата да подават нови заявления-декларации.
Ползите за хората с увреждания са следните:
• Месечната финансова подкрепа е в нови размери, определени като процент от линията на бедност. Размерът на линията на бедност се актуализира ежегодно - размерът на финансовата подкрепа ще се актуализира също ежегодно;
• Месечната финансова подкрепа ще се изплаща в по-благоприятния размер за лицата, ако сборът на досега получаваните добавка и пенсия е по-голям от определените в Закона за хората с увреждания размери;
• Лицата, на които е отпусната социална пенсия за инвалидност в размер 25 на сто и получавана като втора пенсия, но не са я получавали поради достигнат таван на основната пенсия, след 01.01.2019 г. ще могат да получават определения размер под формата на месечна финансова подкрепа.
Лицата, които са получавали 25 на сто от социалната пенсия за инвалидност като втора пенсия, но не са получавали месечна добавка за социална интеграция, е необходимо да подадат заявление-декларация в дирекция «Социално подпомагане» по настоящия си адрес не по-късно от 31.03.2019 г., за да им бъде отпусната месечна финансова подкрепа от 01.01.2019 г.
Лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище трябва да подадат заявление-декларация, тъй като от 01.01.2019 г. се променя начина на изплащане - сумата ще се превежда на общините.
Лицата ще получават новата финансова подкрепа по заявения до момента в дирекция «Социално подпомагане» от тях начин за изплащане на добавката за социална интеграция - по банков път или чрез пощенския клон.
Важно е да се уточни, че всички помощи, отпускани от дирекции «Социално подпомагане», се изплащат през месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Месечната финансова подкрепа ще се изплаща по същия ред -през месец февруари 2019 г. за месец януари 2019 г.Публикувано на 17.12.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОСЕРВИЗ".
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 17.12.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews