АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ГМ СТРОЙ 1 ЕООД-858
ГМ СТРОЙ 1 ЕООД-857Публикувано на 15.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 15.05.2023Г.


Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 15.05.2023г. до 29.05.2023г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 15.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда" в ПИ 51500.505.70.3 по плана на КК гр.Несебър
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 12.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ГАРАНЦИЯ-ЛН ООД МДТ-1687
ГАРАНЦИЯ-ЛН ООД МДТ-1688
ГАРАНЦИЯ-ЛН ООД МДТ-1689
ГАРАНЦИЯ-ЛН ООД МДТ-1690
ГАРАНЦИЯ-ЛН ООД МДТ-1691
ГАРАНЦИЯ-ЛН ООД МДТ-1692
ГАРАНЦИЯ-ЛН ООД МДТ-1693
ГАРАНЦИЯ-ЛН ООД МДТ-1694
ГАРАНЦИЯ-ЛН ООД МДТ-1695
ГАРАНЦИЯ-ЛН ООД МДТ-1696
ГАРАНЦИЯ-ЛН ООД МДТ-1697
ГАРАНЦИЯ-ЛН ООД МДТ-1698
ГАРАНЦИЯ-ЛН ООД МДТ-1699
ГАРАНЦИЯ-ЛН ООД МДТ-1700
ДИМАНО ООД МДТ-1653
ДИМАНО ООД МДТ-1654
ДРУЖЕСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ АСГ НЕТ ДОО НИШ-МЕДИАНА-СЪРБИЯ ЕООД МДТ-1666
ДРУЖЕСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ АСГ НЕТ ДОО НИШ-МЕДИАНА-СЪРБИЯ ЕООД МДТ-1667
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ УЕБ ХАРДКАСЪЛ ПРОПЕРТИС ЛТД-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ МДТ-1674
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ УЕБ ХАРДКАСЪЛ ПРОПЕРТИС ЛТД-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ МДТ-1675
КАЛЕ 2006 ООД МДТ-1751
КАЛЕ 2006 ООД МДТ-1752
РИЛА ЛМ ЕООД МДТ-1669
СВЕУМ ЕЙЕНДОМ ЕООД - НОРВЕГИЯ МДТ-1678
СВЕУМ ЕЙЕНДОМ ЕООД - НОРВЕГИЯ МДТ-1679
СКИЕЛАНД ИНВЕСТ АС - НОРВЕГИЯ МДТ-1662
СКОРЧИНГ БЕЙ ЕООД МДТ-1668
УНИТУРС АД МДТ-1655
ФЕМИЛИ ЛИНК.БГ ЕООД МДТ-1676
ФЕМИЛИ ЛИНК.БГ ЕООД МДТ-1677
АЛМА-БГ ООД МДТ-1665
ВАНИКАРТРАНС ООД МДТ-1684
ВАНИКАРТРАНС ООД МДТ-1685
ГАРАНЦИЯ-ЛН ООД МДТ-1686


Публикувано на 11.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 11.05.2023Г.


Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 11.05.2023г. до 25.05.2023г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 11.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6985-001/10.05.2023г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №821/10.05.2023г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на имот с идентификатор 61056.68.22 по кадастралната карта на с.Равда, м.“Хендек тарла“, целият с площ 804 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване-„Друг вид нива“. С представеното задание се предлага промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждане на имота „За жилищно строителство“, въвеждане на устройствена зона „Жс“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 61056.68.22: Плътност на застрояване ≤30%, Кинт. ≤1,5, Нкорниз≤ 15 и минимално озеленяване≤ 50%.
Заповед №821/10.05.2023г. и проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 10.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 10.05.2023Г.


Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 10.05.2023г. до 24.05.2023г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 10.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

O Б Я В Я В А

свободно работно място за длъжността „старши специалист“ - отдел „ЦАИО“ в Община Несебър, при следните условия:


1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• средно образование със специалност геодезия, строителство или архитектура

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: Професионален опит на подобна позиция е предимство за кандидата.

3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1) заявление за кандидатстване;
2) автобиография;
3) копие от диплома за завършено образование;
4) копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Място и срок за подаване на документи
Документите следва да бъдат подадени лично от кандидата в сградата на Община Несебър - Център за административно и информационно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч.

5. Подборът протича в два етапа:
1) разглеждане на представените документи;
2) интервю с допуснатите кандидати.

6. Кратко описание на длъжността:
• Приема заявления за изработване на скици на земя, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти, характеристики на земеделски земи и промяна на кадастрален регистър.
• Връчва готови скици на земя и сграда, схеми на самостоятелни обекти и удостоверение за характеристики на земя.
• Предава архив в Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас
• Осигурява точна и изчерпателна информация за услугите, предоставяни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Дава указания за попълване на заявления и декларации, относно нормативни срокове и други административни задължения на достъпен и разбираем език.
• Отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до звената в съответната администрация, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос на достъпен и разбираем език.

За информация: 0554/2-93-96, 2-93-90 - Община Несебър, отдел „Човешки ресурси и ТРЗ“.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР :
/Николай Димитров/Публикувано на 09.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 09.05.2023Г.


Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 09.05.2023г. до 23.05.2023г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 09.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-2900/ 05.05.2023г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване за УПИ І-общ, кв. 21, ПИ с идентификатор 51500.503.219 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае промяна на устройствената зона от Жм на Жс и установяване на следните устройствени показатели: етажност 3етажа/височина на застройката Н-10м/, максимална плътност на застрояване - 40%, Кинт - 2,0, минимална озеленена площ - 30% . Отреждането „за жилищно строителство“ се запазва..
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок пред Община Несебър.


Публикувано на 05.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews