ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Жилищно строителство в ПИ с идентификатор 51500.76.35, м.“Кокалу“, землище гр.Несебър, Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИЛНИ СГРАДИ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ" В ПИ 61056.33.15, М.ЧЕШМЕ ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР .
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 08.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №1323/07.08.2018 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба №4 за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър и във връзка с Протокол №1/15.06.2018 г. на Комисията по картотекиране, назначена със Заповед №40/21.01.2016 г., и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили жалби
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 07.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


На 10.08. /петък/2018г. от 15.00 часа в зала „Мелсас /сградата на Общински съвет/-гр.Несебър ще се проведе обсъждане на проекта за поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” за финансиране на проекти „Реконструкция на улично осветление гр.Несебър” и „Реконструкция,модернизация и изграждане на ново улично осветление в с.Равда”.

Предназначение на дълга – Проектите, които следва да се финансират чрез дългосрочния дълг са приоритетни за Община Несебър, имащи за цел постигане на енергийна ефективност, водеща до икономия на използваната елекрическа енергия за нуждите на уличното осветление, по-добра осветеност и създаване на по-комфортна среда на жителите и гостите на населеното място, увеличване на възможностите за стопанска дейност и развит туризъм. Те ще окажат благотворно влияние върху цялостното развитие на общината.
С изпълнението на тези проекти Община Несебър ще стане по – приятно място за живеене и ще привилича по – голям туристически поток в масовия сегмент на туристическия пазар. Подобряването на инфраструктурата е крайно належащо, особено в някои райони на населените места.
1. Емитент – Община Несебър
2. Финансираща институция – Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”
3. Валута на дълга – български лева;
4. Максимален размер на дълга:
- Реконструкция на улично осветление гр.Несебър – 1 130 000лв /един милион сто и тридесет хиляди лв/
- Реконструкция,модернизация и изграждане на ново улично осветление в с.Равда – 3 700 000лв /три милиона и седемстотин хиляди лв/

5. Максимален лихвен процент – 3,5% ( процента)
6. Максимален срок на дълга:
- Реконструкция на улично осветление гр.Несебър – 3 години
- Реконструкция,модернизация и изграждане на ново улично осветление в с.Равда – 5 години
7. Обезпечение – залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Общината по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси и бюджетните взаимоотношения на Общината по чл.52, ал.1, т.1, букви „а“ и „б“ от Закона за публични финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличността по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог, покриващи 150% от размера на кредита.
8. Такси и комисионни – без такси и комисионни, включително такса предсрочно погасяване след втората година от кредита.

Кметът на Община Несебър отправя покана за присъстие на обсъждането към представителите на общинска администрация, държавни и обществени организации, към обществеността и всички заинтерисовани физически и юридически лица.


Публикувано на 03.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Съоръжение - автоматична бариера в поземлен имот 51500.502.5 по КК на гр. Несебър, Община Несебър".
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.07.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 51500.502.229 (УПИ XXVIII-229 , кв.74) по КК на гр.Несебър, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.07.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Външно ел. захранване на семеен хотел в ПИ 51500.501.472 (УПИ III , кв.3А) по КК на гр.Несебър, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.07.2018 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

МИРЪР ИНВЕСТМЪНТ ООД

Публикувано на 30.07.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ЗАДАНИЕ ПО ЧЛ.125 ОТ ЗУТ ЗА
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПР ЗА УПИ І И УПИ VІІІ В КВ.12/53822.501.541 И
53822.501.542/", ПО ПЛАНА НА С.ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.07.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ПУП-ПП ЗА ОБЕКТ:"ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ С БАСЕЙН" В ПИ
61056.79.7, ПОДООБЕКТ: КАБЕЛ 20КV", М."ЧАТАЛ ТЕПЕ", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.07.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: