АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1951/11.04.2018г.С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че с протоколно решение т.30 от протокол №4/21.03.2018г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 62102.113.77 (образуван от ПИ с идентификатор 62102.113.50, с предназначение-друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ-ДЛ), целта е да се определи площадка на обект „Базова станция №4249-изграждане на стълб за телекомуникационно обслужване и съоръжения на техническата инфраструктура към него в землището на с. Раковсково, горска територия без промяна предназначението на територията, в която е разположен обекта”. Общо засегната горска територия е 0,500дка, представляваща ПИ 62102.113.77 (образуван от ПИ 62102.113.50, с предназначение-друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ-ДЛ) за учредяване право на строеж върху поземлен имот в горска територия без промяна на предназначението на основание чл.54, ал.1, т.2 от ЗГ. За поземлен имот с идентификатор 62102.113.77- „За съоръжение на техническата инфраструктура” се установява максимална височина на съоръжението 38м., Кпл.=40%, Кинт.=0,8 и минимално озеленена площ 50%.
Протокола и проекта се намират в отдел УТ, Кметство гр.Обзор, ул.”Иван Вазов” №2, ст. № 8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.


Тел. за контакти: 0556 35115, Кр. НиколоваПубликувано на 12.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

КОРРУС ИНВЕСТ ООД_1762
КОРРУС ИНВЕСТ ООД_1763
Р.С.А. ИНВЕСТ ГРУП ООД_1601
Р.С.А. ИНВЕСТ ГРУП ООД_1602
УСМИВКА-77 ЕООД_1283
УСМИВКА-77 ЕООД_1600
КОРРУС ИНВЕСТ ООД_1761


Публикувано на 11.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"Вени-М" ЕООД за нова Специализирана схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения в т.ч. допълнителна търговска площ по чл.10, ал.8 от ЗУЧК на морски плаж "Слънчев бряг-централен.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 11.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"Електроразпределение-Юг за "Външно ел.захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 02703.501.441 по КК на с.Баня.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 11.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен и приет с протоколно решение по т.11 от Протокол №11/17.01.2018г. от ОбЕСУТ в състав съгласно чл.16, ал.2 от ЗУЧК, проект за подробен устройствен план - план за регулация и проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори №61056.54.4, №61056.54.5, №61056.54.15 и №61056.56.20 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек Тарла”, който проект касае:
Проектът касае урегулиране на новообразуван УПИ I-4,5,15,17 в кв.1 с площ 51771 кв.м. от поземлени имоти с идентификатори №61056.54.4, №61056.54.5 и №61056.54.17, като за целта ще се придадат 271 кв.м. от ПИ 61056.54.5 към ПИ 61056.54.15, 834 кв.м от ПИ 61056.54.15 ще се придадат към новообразувания УПИ I-4,5,15,17 и 664 кв.м. от ПИ 61056.54.17 се придават към ПИ 61056.56.20 и ПИ 61056.54.15. Предвижда се осигуряване на възможност за реализиране на бъдещи улици-тупик и необходимите към тях уширения, осигуряващи обръщане на автомобилите в обратна посока. За новообразуваният УПИ I-4,5,15,17 се предвижда отреждане „За аквапарк и курортно строителство“, запазване на устройствената зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3, стая №32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението от Община Несебър.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303676, Борис Борисов

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 10.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР ЗА ПИ 73571.31.16,
73571.31.17, 73571.31.19, 73571.31.20, 73571.31.21, 73571.31.22, 73571.31.23,
73571.31.24, 73571.31.25, 73571.31.26, 73571.31.27 И 73571.31.33 ПО КК НА С.ТЪНКОВО,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 10.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

УОК ЕООД_1553
УОК ЕООД_1554
УОК ЕООД_1555
УОК ЕООД_1556
УОК ЕООД_1557
УОК ЕООД_1558
УОК ЕООД_1559


Публикувано на 10.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews