ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър уведомява, че от 10.03.2020г. ще приема заявления за магнитни карти за достъп до Стария Несебър и заявления за ползване на паркингите в стара част на града.
При подаване на заявленията се представят лична карта, документ за собственост или договор за наем и свидетелство за регистрация на автомобила.
Документи се подават на адрес: Несебър ул.“Струма“ №6

Публикувано на 06.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ до собствениците и ползвателите на животновъдни обекти

Във връзка с измененията и допълненията на Закона за ветеринаромедицинската дейност (обн.ДВ, бр.13 от 14февруари 2020г.) на 17.03.2020г. от 10:00ч. в гр.Несебър в зала „Мелсас“ (залата за заседания на Общински съвет - Несебър) ще бъде проведена разяснителна кампания с цел правилното и навременно прилагане и запознаване на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с новите им права и задължения. Основната цел на информационната кампания е недопускане възникването на заразно заболяване, а в случай на поява на такова – навременното предприемане на мерки за ограничаването и ликвидирането му.Публикувано на 06.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Фотоволтаична централа на покрив на сграда с идентификатор 51500.510.12.1“, находяща се в ПИ 51500.510.12, м.“Кокалу“, землище на гр.Несебър, идентичен с УПИ ІV кв.7 по ПРЗ на м.“Кокалу“, ул.“Аурелия“ №40, гр.Несебър, Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 05.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Преустройство на „ЗОХ, магазин за хранителни стоки и офиси“ в „Закусвалня – баничарница, игрална зала и офиси“ в съществуваща сграда“ в УПИ І-общ. кв.91 по плана на гр.Несебър, ПИ 51500.502.133 по кадастралната карта на гр.Несебър, Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 05.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Проект за преустройство на стълби с оглед на постигане на достъпна архитектурна среда“ в УПИ І-общ. кв.91 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.133 и в имот с идентификатор 51500.502.145 по кадастралната карта на гр.Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 05.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

При извършена проверка от работна група от отдел „Контрол върху строителството“ към Община Несебър е установено, че в общински ПИ с идентификатор 51500.507.38 по КККР на гр. Несебър са разположени 5 /пет/ броя метални гаражни клетки. За имота не са издавани разрешения за поставяне на такива обекти. Не е известно и лицето/лицата поставили гаражните клетки в имота.
Налице са предпоставките за откриване на административно производство по изземване на общински имот, който се владее без правно основание.
С настоящото писмо уведомяваме заинтересованите лица, че в 7 дневен срок, считано от 04.03.2020 г. следва да освободят имота от вещите си.
Ако ПИ с ид. 51500.507.38 по КККР на гр. Несебър не бъде освободен доброволно в посочения в настоящото уведомление срок, ще бъде издадена Заповед по чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост за изземване на общинския имот чрез премахване на разположените гаражни клетки в имота, като Община Несебър няма да носи отговорност по опазването и съхранението на вещите заварени в имота.
Настоящото, считайте за уведомление по чл.26, ал.1 от АПК за започване на административно производство за издаване на индивидуален административен акт по реда на чл.65, ал.1 от ЗОС.
В 3-дневен срок от 04.03.2020 г. заинтересованите лица имат право да представят в Община Несебър факти, обстоятелства и документи от значение за случая.
Заповедта по чл.65 ал.1 от Закона за общинска собственост ще бъде издадена до 7 дни от изтичане на срока за доброволно освобождаване на имота въз основа на всички събрани в хода на производството факти и обстоятелства.
За предаването на имота и съставянето на приемо - предавателен протокол – Антоанета Стоева - Ст.експерт в отдел „Общ.собственост“ при община Несебър - 0554 2-93-85.


Публикувано на 02.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадена Заповед №228/24.02.2020 г. на Заместник-кмета на община Несебър за разрешение за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване по отношение на поземлени имоти с идентификатори №61056.50.11 и №61056.50.103 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Чатал Тепе“, като заданието предвижда обединяване на ПИ 61056.50.11 с площ 6630 кв.м. и ПИ 61056.50.103 с площ 6436 кв.м. в новообразуван поземлен имот с площ 13066 кв.м., отреждане на новообразувания поземлен имот „За хипермаркет и паркинг“, въвеждане на устройствена зона „Оо“ и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания поземлен имот: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,2, Нкорниз – 10 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул. „Еделвайс” №10, ет.3, стая №32 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението от община Несебър.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303676, Борис БорисовПубликувано на 02.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1212/28.02.2020г.

С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 46/24.02.2020г. на „БОН МАРШЕ“ ЕООД за строеж: „Преустройство на помещение за търговска дейност, находящо се в сградата на апартаментен хотел / етаж І-ви, блок С, СОС с идентификатор 51500.507.656.3.36/ в салон за козметични услуги с две работни места“ в УПИ ІІІ-392,395, кв.3602 по плана на к.к.“Слънчев бряг-запад“, ПИ 51500.507.656 по КК на гр.Несебър.
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.КарагоговаПубликувано на 28.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен и приет с протоколно решение по т.15 от Протокол №9/24.07.2019г. от ОбЕСУТ в състав съгласно чл.16, ал.2 от ЗУЧК, проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по отношение на поземлен имот с идентификатор №11538.15.187 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Ага Чешме”, с който проект се променя трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, от ПИ 11538.15.187 се урегулират УПИ ХII-187 с площ 346 кв.м., с отреждане „За помпена станция“, в устройствена зона „Тевк“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 0,3, Нкорниз – 3,6 м. и минимално озеленена площ – 50%, УПИ ХIII-187 с площ 658 кв.м., с отреждане „За жилищно и курортно строителство“, в устройствена зона „Жс“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота, УПИ ХIV-187 с площ 1119 кв.м., с отреждане „За жилищно и курортно строителство“, в устройствена зона „Жс“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота, УПИ ХV-187 с площ 825 кв.м., с отреждане „За жилищно и курортно строителство“, в устройствена зона „Жс“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота, УПИ ХVI-187 с площ 105 кв.м., с отреждане „За трафопост“, в устройствена зона „Тевк“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 0,3, Нкорниз – 3,6 м. и минимално озеленена площ – 50%, УПИ ХVII-187 с площ 1177 кв.м., с отреждане „За жилищно и курортно строителство“, в устройствена зона „Жс“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота и отреждане на част от имота с площ 771 кв.м. за обслужваща улица и озеленяване в кв.18 по плана на гр. Свети Влас, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Планът е за първа улична регулация по чл. 16 от ЗУТ и община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че проектът е окомплектован с Решение №32/27.12.2019г. по чл. 210 от ЗУТ.
Проектът и Решение №32/27.12.2019 г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул. „Еделвайс” №10 ет.3, стая №32 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта и решението се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението от община Несебър.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303676, Борис Борисов


Публикувано на 27.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: