ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Реконструкция на съществуващ открит обект за културни дейности- летен амфитеатър, находящ се в УПИ VI-266,473(ПИ с идентификатор 53045.502.266 по КК на гр.Обзор), кв.37 по плана на гр.Обзор.“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-1436/29.01.2019г.

С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №62/18.01.2019г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХХ-158 от кв.40 по регулационния план на гр. Обзор /ПИ 53045.502.396 по КК на гр./. Исканото изменение предвижда часта си план за регулация да се коригира несъответствието между площта на имота по регулация , кадастрална карта и документи за собственост. Регулационните граници на УПИ XX-158 се прокарват по имотни граници по одобрена кадастрална карта на имот с идентификатор 53045.502.396.Площа на новообразувания УПИ ХХ-158 става 667кв.м
С плана за застрояване за УПИ ХХ-158 от кв.40 се предлага повишаване на показателите за застрояване, както следва: Плътност на застрояване Кпл.=70%; Кинт.=2.00; озеленена площ =30%; височина на застрояване Н =15.00м; начин на застрояване-„свободно-свързано”. Установява се устройствена зона “Жс“, с предназначение „За жилищно застрояване –и обществено обслужване“.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ, Кметство гр.Обзор, ул.”Иван Вазов” №2, ст. № 8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания и възражения по заповедта се правят в 14-дневен срок от настоящото съобщение до Административен съд-гр.Бургас.
Тел. за контакти: 0556 35115, Йоана ЩереваПубликувано на 29.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-610/29.01.2019 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на , че е изработен проект за ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 73571.39.49,73571.39.50, 73571.39.51 и 73571.39.52 м.“Кайряка“, землище с.Тънково, община Несебър.
Имоти с идентификатори 73571.39.49,73571.39.50, 73571.39.51 и 73571.39.52 м.“Кайряка“, землище с.Тънково са с обща площ 25044кв.м с трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“.
С плана за застрояване се предвижда промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането на имота „За четиринадесет вилни сгради, магазин за хранителни стоки и детска площадка“. За всички имоти се установяване на устройствена зона „Ов“ и устройствени показатели както следва: Кпл.=40%, Кинт.= 0,80 , Н корниз≤7,00м и минимално озеленена площ от 50%, начин на застрояване –„Свободно“.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331


Публикувано на 29.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"КПС С ТЛАСКАТЕЛ КЪМ РШ 67 ОТ
СЕЛИЩНАТА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА С.ТЪНКОВО ЗА ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ "СЪНИ ДЕЙ 5", "СЪНИ ДЕЙ 6" И "СЪНИ БИЙЧ ВИЛИДЖ И СПА" ЗА ПИ 73571.49.207 ПО КК НА С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 28.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ АКВАПАРК В УПИ
І-4,5,15,17 /61056.54.30/, М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА
НЕСЕБЪР.“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 28.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-588/28.01.2019 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщавана Красимира Тодорова Масларова, че със заповед №104 от 25.01.2019 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.77.15 , м.”Чатал тепе”, землище с.Равда.
Подробният устройствен план касае промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за ПИ 61056.77.15, м.“Чатал тепе“, землище с.Равда. ПИ 61056.77.15 е с площ 624кв.м, с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Лозе“. Проектът касае промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждането на имота от „За жилищно строителство и обслужващи функции“, въвеждане на устройствена зона „Жм“ и установяване на устройствените показатели, както следва: Кпл.=30%, Кинт=1,20, Н корниз-10,00м и минимално озеленена площ от 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Тел. За връзка 0554/29331


Публикувано на 28.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ V-539, кв.72 по плана на гр.Несебър, ПИ с идентификатор 51500.502.160 по КК на гр.Несебър, Община Несебър.“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 28.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„БКТП 20/0,4kV 1x800kVA, кабели 20kV от съществуващ кабел до нов БКТП и кабели НН за захранване на пречиствателна станция за отпадни води в ПИ 51500.48.15“ за ПИ 51500.48.15 по КК на гр.Несебър,м.“Инджекьойско блато.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 28.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-504/24.01.2019 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собственика на УПИ ХХVІ-493 в кв.34 /61056.501.183/ по плана на с.Равда, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХХV-493/61056.501.172/ в кв.34 по плана на с.Равда.
Искането е подадено от „МАРКОВИ БГ“ ООД в качеството му на собственик на УПИ ХХV-493 /61056.501.172/ в кв.34 по плана на с.Равда.
Проектът касае отреждане на УПИ ХХV-493 в кв.34 по плана на с.Равда „За жилищно строителство“, установяване на устройствена зона „Жс“ и градоустройствени показатели както следва: Кпл.=40%, Кинт.=1,80, максимална височина Н≤12,00м и минимално озеленана площ 50%.
Заданието се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт: 0554 29331Публикувано на 24.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА МОТЕЛ С РЕСТОРАНТ,
АВТОСЕРВИЗ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, ГАЗСТАНЦИЯ И ОФИСИ" В ПИ 61056.50.2, М."ЧАТАЛ ТЕПЕ",
ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 24.01.2019 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: