ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-1706-001/19.05.2020Г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61,АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.18А, АЛ.10 ОТ АПК

ДО
Ярослав Серафимов Флоров
гр.Бургас,
ул.“Цар Асен“ №7


На основание чл.61,ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК,Ви уведомяваме, че със заповед №274/05.03.2020г. е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-70 ,УПИ VІ-70 и УПИ VІІ-70 кв.27 по плана на с.Емона, с който план касае разделяне на УПИ VІ-70, като от частта която попада в ПИ 27454.501.400 и УПИ VІІ-70 се обособява нов УПИ VІІ-70 с площ от 740кв.м..Останалата част от УПИ VІ-70, заедно с УПИ V-70 се образува нов УПИ V-70 с площ 1289кв.м.Северната граница на УПИ V-70(нов) с УПИ ІV се коригира по имотна граница.
За новообразуваните УПИ V-70 и УПИ VІІ-70 се установява устройствена зона „Жм“: Кпл.=30%, Кинт.=1.00, минимално озеленяване 40% и максимална височина Н до 10.00м.,съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове,сигнатури, надписи и размери.

Уведомяваме Ви, че съобщението за акта се счита за връчено след изтичането на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на община Несебър.Публикувано на 19.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-2398-001/19.05.2020Г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61,АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.18А, АЛ.10 ОТ АПК

ДО
Грозданка Лазарова Масларова
гр.Бургас,
бул.“Ал.Стамболийски“5

ДО
„ЕВРО АМ“ЕООД
ул.“Васил Априлов“№18,ет.5
гр.Бургас


На основание чл.61,ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК,Ви уведомяваме, че на основание чл.91,ал.1 от АПК във вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ , е издадена заповед №435/30.04.2020г. на кмета на община Несебър за отмяна на Заповед №17 от 13.01.2020 г. на Заместник кмета на община Несебър с която на основание правомощията по чл.129, ал.2 във вр. с чл.16, ал.1 от ЗУТ, във вр. с чл.110, ал.1, т.2, от ЗУТ, предоставени му със Заповед №8/09.01.2020г. на Кмета на община Несебър, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация за имот с идентификатор 02703.501.555 по КККР на с. Баня, обина Несебър, област Бургас, с който проект се засягат и имоти с идентификатори 02703.501.80 (УПИ ІІ-80, кв.4), 02703.501.81 (УПИ ІІІ-81,кв.4) №02703.501.79 (УПИ VІІІ-79, кв.4) и 02703.501.501.399. Урегулира се новообразуван УПИ ХV в кв.4, от част от имот с идентификатор 02703.501.555, граничещ с последните урегулирани имоти в кв.4 по действащия ПУП на с.Баня с площ 888 кв.м., като за целта от него се отнемат 168 кв.м. за улица и се придадат 26кв.м. от ПИ 02703.501.399 за второстепенна улица след промяната на площ 1663кв.м. Границите на УПИ ІІ към новообразувания УПИ ХV се провеждат по имотна граница по влязла в сила кадастрална карта, при което площта на УПИ ІІ се променя от 1546кв.м. на 1548кв.м., границата на УПИ ІІІ към новообразувания УПИ VІІІ се провежда по имотна граница по влязла в сила кадастрална карта, при което УПИ ІІІ се променя от 1527кв.м. на 1529кв.м. и по аналогичен начин границата на УПИ VІІІ към новообразувания УПИ ХV се провежда по имотна граница по влязла в сила кадастрална карта, при което УПИ VІІІ се променя от 1184кв.м. на 1182кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Уведомяваме Ви, че съобщението за акта се счита за връчено след изтичането на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на община Несебър.


Публикувано на 19.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ДО
НЕЛА ДОБРЕВА
ГРАД НЕСЕБЪР
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

На 28.04.2020 г., се проведе заседание на Комисията по картотекиране за установяване на жилищни нужди, назначена със Заповед №178/18.02.2020 г. на Кмета на Общината, на основание чл. 9, ал. 1 от Наредба №4 на Общински съвет - Несебър за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър.


КОМИСИЯТА ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ КАРТОТЕКИРА НЕЛА ДОБРЕВА И ДЖЕНИФЪР ДОБРЕВА,
В ІV, І ГРУПА С ПРОТОКОЛ №1/28.04.2020 г.

Съгласно чл. 10 от Наредба №4 на ОбС - Несебър, включените в картотеката лица са длъжни:
1. Да подават декларация за семейно и имотно състояние по чл. 8, ал. 2 ежегодно между 1-ви януари и 31-ви март.
2. При промяна на данните по чл. 5, ал. 1 да уведомят в едномесечен срок писмено Община Несебър, чрез попълване на нова декларация за семейно и имотно състояние и представяне на документи удостоверяващи промяната.
3. Да уведомят писмено Община Несебър в едномесечен срок от издаването на разрешението за строеж, че започват индивидуално или групово жилищно строителство или са включени в жилищно – строителни кооперации.
Решението на комисията подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред Кмета


Председател на комисията: /П/

ВИКТОР БОРИСОВ
Зам.- кмет ПО и ОС


Изготвил: Марияна Зайчева, гл. експерт-отдел ОС:Публикувано на 18.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ-2680 /15.05.2020г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 436/30.04.2020г. на кмета на общината е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ І с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.150 и УПИ VІ с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.151 в кв.56А по плана на гр.Свети Влас, който план касае придаване на 47 кв.м, представляващи част от УПИ VІ /общинска собственост/ и 6 кв.м част от улица „Русалка“ към УПИ І в кв.56А, а част от югоизточната част на УПИ І с площ 53 кв.м се отрежда за пешеходна алея. С изменението УПИ І се урегулира на площ от 294 кв.м, УПИ VІ е 737 кв.м.
За УПИ І - „за жилищно строителство“ се установява устройствена зона „Жс“, Плътност на застрояване - макс. 70%, Коефициент на интензивност на застрояване - макс.- 2.00, Плътност на озеленяване - мин. 30%, а за УПИ VІ се отрежда „за озеленяване“ и се установява устройствена зона „Оз1“, Плътност на застрояване - макс. 10%, минимално озеленяване - 60% и етажност до 1 етаж, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт 0554/29331


Публикувано на 15.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО: собствениците на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори 73571.49.207.1; 73571.49.207.22; 73571.49.207.29; 73571.49.207.33;
73571.49.207.39 и 73571.49.207.43

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви съобщаваме, че за строеж: жилищен блок тип „А“ – дясно (R) - 6 БР. СГРАДИ (блок №1, 22, 29, 33, 39, 43), част от Жилищен комплекс „Съни дей“ 6, находящи се в поземлен имот с идентификатор 73571.49.207 по КККР на с. Тънково, община Несебър, област Бургас, е съставен Констативен акт № 8/ 13.05.2020 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 178, ал. 6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - издаване заповед за забрана ползване на строежа и прекъсване на захранването му с електрическа енергия, вода и др.

Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани до Община Несебър, в 7 (седем) дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО: собствениците на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори 73571.49.207.4 и 73571.49.207.40

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви съобщаваме, че за строеж: жилищен блок тип „С“ – ляво (L) - 2 БР. СГРАДИ (блок №4, 40), част от Жилищен комплекс „Съни дей“ 6, находящи се в поземлен имот с идентификатор 73571.49.207 по КККР на с. Тънково, община Несебър, област Бургас, е съставен Констативен акт № 7/ 13.05.2020 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 178, ал. 6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - издаване заповед за забрана ползване на строежа и прекъсване на захранването му с електрическа
енергия, вода и др.

Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани до Община Несебър, в 7 (седем) дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване“ за поземлени имоти с идентификатори 51500.503.507 и 51500.503.509 по кадастралната карта на гр.Несебър,м.“Кокалу“, Община Несебър. Проектът предвижда отреждане на ПИ 51500.503.507 „За общежития, обслужващи функции и озеленяване“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 51500.503.507: Плътност на застрояване -30%, Кинт- 1,5, Нкорниз- 15м., минимално озеленена площ -50% и паркиране в имота.
Проектът предвижда отреждане на ПИ 51500.503.509 „За техническа и транспортна инфраструктура“, въвеждане на устройствена зона „Ти“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 51500.503.509: Плътност на застрояване-3%, Кинт-0,03, Нкорниз- 3м. и паркиране в имота.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от съобщаването.
тел. за справка 0554/29342 инж.И.Димова, ст. експерт“УТ“ при Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2461/11.05.2020г.

С настоящето отдел “УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (план за застрояване) за имот с идентификатор 61056.78.5 по КК на с.Равда, м.”Чатал тепе”, /Съседен на Ваш имот/. С проекта се предвижда промяна на трайното предназначение на земеделски имот 61056.78.5 на площ от 2499кв.м. за неземеделски нужди. С представения проект се промена трайното предназначение на имота от „Земеделска „ в урбанизирана .Същият се отреждане за “За склад с администрация и обществено обслужване”,устройствена зона „Пп”, при установяване на следните устройствени показатели: Кпл.=30%; Кинт.=0.8; максимална височина Н=10.00м. и мин. озел. площ 50%
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-35.

Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.


Публикувано на 13.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-721-002/08.05.2020г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Ваня Петкова Ценова, Стойчо Кънев Дачев, Миа Елизабет Ангрю , Хассе Ове Микаел Ангрю , Кирил Николаев Димитров, Валентин Стоянов Василев, Константин Дмитриевич Пешков, Айледин Исмаил Дахил и Нели Димитрова Дачева, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №48/11.02.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистриран о въвеждането в експлоатация на строеж : „ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП №5“ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.222.5, находящ се в УПИ І-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.222 в кв.15 по плана на ж.к. „Черно море“, гр.Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 Масларова


Публикувано на 08.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона B G000104 "Емине-Иракли", определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 08.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: