ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1188/27.02.2020 год.

С настоящето Община Несебър съобщава, че със заповед №241 от 26.02.2020 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.77.108 , м.”Чатал тепе”, землище с.Равда.
Подробният устройствен план касае промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за ПИ 61056.77.108, м.“Чатал тепе“, землище с.Равда. ПИ 61056.77.107 е с площ 3000кв.м, с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“. Проектът касае промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждането на имота от „За жилищно строителство и обслужващи функции“, въвеждане на устройствена зона „Жс“ и установяване на устройствените показатели, както следва: Кпл.=30%, Кинт=1,50, Н корниз-15,00м и минимално озеленена площ от 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Тел. За връзка 0554/29331


Публикувано на 27.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1184/27.02.2020 год.

С настоящето Община Несебър съобщава, че със заповед №240 от 26.02.2020 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.77.107 , м.”Чатал тепе”, землище с.Равда.
Подробният устройствен план касае промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за ПИ 61056.77.107, м.“Чатал тепе“, землище с.Равда. ПИ 61056.77.107 е с площ 3797кв.м, с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“. Проектът касае промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждането на имота от „За жилищно строителство и обслужващи функции“, въвеждане на устройствена зона „Жс“ и установяване на устройствените показатели, както следва: Кпл.=30%, Кинт=1,50, Н корниз-15,00м и минимално озеленена площ от 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Тел. За връзка 0554/29331


Публикувано на 27.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1180/27.02.2020 год.

С настоящето Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІV-514 в кв.56 /61056.502.294/ по плана на с.Равда.
Искането е подадено от „ИНВЕСТИМПЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД в качеството му на собственик на УПИ ІV-514 /61056.502.294/ в кв.56 по плана на с.Равда.
Проектът касае промяна характера на застрояване на УПИ ІV-514, кв.56 по плана на с.Равда от застрояване с малка височина /до 10м/ в застрояване със средна височина /до 12м/до 4етажа+т/, като се запази отреждането „За жилищно строителство“ и начин на застрояване – свързано основно застрояване /УПИ ІV-514 и VІ-513/ и се предлагат следните устройствените показатели: Плътност ≤70%, Кинт ≤1,85, максимална височина на застрояване Н≤12,00м и максимално озеленяване >30%. Предвиждат се ограничителни линии на застрояване с УПИ ІІІ-515, УПИ VІІ-514 и УПИ VІІІ-514 и задължителна линия на застрояване по границата с УПИ VІ-513/калкан на сградата в строеж/.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт: 0554 29331


Публикувано на 27.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

ПРОЕКТ за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на отпадъците – Несебър”

Общински съвет – гр.Несебър, на осн. чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, изменя Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на отпадъците - Несебър”, както следва:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АГАТА ЕООД МДТ-1003
АГАТА ЕООД МДТ-1004
АЙ ЕМ ПИ ИНВЕСТМЪНТ ООД МДТ-994
АЙ ЕМ ПИ ИНВЕСТМЪНТ ООД МДТ-995
АКВА ИН ООД.
АКВА ИН ООД
АСТОРИЯ РЕНТ ООД - Copy
БЕЛАЧЕЙН ООД
БРИТАНИКА АРТ ООД.
БРИТАНИКА АРТ ООД
БУЛЕС НС ЕООД
ВИСТА ХОУМ БИЛДИНГ ООД МДТ-1030
ВИСТА ХОУМ БИЛДИНГ ООД МДТ-1031
ВИСТА ХОУМ БИЛДИНГ ООД МДТ-1033
ВЛАДОЕКС ЕООД
ГРЕМАУР ООД
ГРИЙН АЙЛ АСЕТС 1 ЕООД.
ГРИЙН АЙЛ АСЕТС 1 ЕООД
ЕКСПРЕС ТУРС ЕООД.
ЕКСПРЕС ТУРС ЕООД
ЕКСТРАЛИТ ЕООД
КАРМЕН ДЕВЕЛОПМЕНТС ЕООД
КОБО НЕВА ООД.
КОБО НЕВА ООД
КРЕДИТ ЕКСПРЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
МИДА СЕРВИЗ 24 ЕООД..
МИДА СЕРВИЗ 24 ЕООД.
МИДА СЕРВИЗ 24 ЕООД
ОНИКА ЕООД
РИЛА ЛМ ЕООД
СЪН ФЛАУЪРС ДЕВЕЛЪПМЪНТС ООД
СЪНИ БИЙЧ ИНТЕРН ЕООД МДТ-1048
СЪНИ БИЙЧ ИНТЕРН ЕООД МДТ-1049
СЪНИ БИЙЧ ИНТЕРН ЕООД МДТ-1050
СЪНИ БИЙЧ ИНТЕРН ЕООД МДТ-1051
ТЕ СТРОЙ БГ ООД
ТЕРА ФЪРМА ООД
ФАТЛАНД ХОЛДИНГ ЕООД - НОРВЕГИЯПубликувано на 26.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Поморие

Уведомява работодателите от общините Поморие и Несебър, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. февруари 2020 г., както следва:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

За вас безработни лица

Агенция по заетостта
Дирекция „Бюро по труда”- Поморие
Уведомява безработните лица от общините Поморие и Несебър, че разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и за обучение на възрастни, както следва:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Изграждане на складова база и логистичен център в поземлен имот с идентификатор 51500.76.69 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“, Община Несебър.“

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1144/25.02.2020г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №184/18.02.2020г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за УПИ ХХ-общ. в кв.55 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.459 по кадастралната карта на гр.Несебър.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 25.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1143/25.02.2020г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №183/18.02.2020г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ І-802 в кв.55В по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.802 по кадастралната карта на гр.Несебър.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова

Публикувано на 25.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: