ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

На основание § 4, ал. 2, изр. второ от ДР на ЗУТ


ДО
„ИЗМИРА СПА 3” ООД, ЕИК 203144666, вписано в ТР, със седалище и адрес на
управление гр. Бургас, ул. „Цар Симеон І” № 59, ет.1, ап. 2

Уведомяваме Ви, за писмо с изх. № Н2-КС-7583-001 от 2505.2017г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

На основание § 4, ал. 2, изр. второ от ДР на ЗУТ


ДО
„ВОЛТА 2000” ЕООД, ЕИК 115779188, вписано в ТР, със седалище и адрес на
управление гр. Пловдив, район Северен, ул. „Полковник Бонев” № 4, ет.4, ап.
5

Уведомяваме Ви, за писмо с изх. № Н2-УТ-3785-002 от 2505.2017г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

До АЛЕКСАНДР СЕМОВС
До АНТЪНИ БЪЛОК-СМИТ
До АТЛЕ ВОЛФ
До БИСЕР ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ
До ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ ВАСИЛЕВ
До ВАСИЛ АПОСТОЛОВ КАРАБАЛИЕВ
До ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ АНАНЯН
До ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ
До ГЛЕН АНДРЕ СУНДХАГЕН
До ДЕЙВИД ГАРЕТ БРАУН
До ДЖЕРАЛДИН ДЕНИ
До ДЖИЛИЪН ЛИУС РЕЙНОЛДС
До ДМИТРО БОНДАРЕНКО
До ДОНАТЕЛА АЛЕСО
До ЕВЕЛИН ТРИНЪР
До ЕГИЛС РОЗАЛИНСКИС
До ЕЛЕНКА ТРАЕВА КАРАГЬОЗОВА
До ЙОРН КАМСТРУП НИЛСЕН
До ИРИНА БОНДАРЕНКО
До КОРЕ СЕЛСЕНГ
До ЛИН БЕДДОЛЛ
До ЛЮБОМИР АСЕНОВ ДОБРАНОВ
До МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА ПЕЕВА
До МАКСИМ ВИТАЛИЕВИЧ ТЕРЕШЕНКОВ
До МАРА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
До МАРГАРЕТ ПАТРИША ЛЕНЪН
До МАРГАРИТА ТОДОРОВА БЕЛЕВА
До МЕХРДАД АРАДЖИ
До МОРЕН БРЕНДГААРД ПЕДЕРСЕН
До ПИЕРИС ДИМИТРАКИС КОУМИ (2)
До ПИЕРИС ДИМИТРАКИС КОУМИ
До РЕЙ ГЕЛЪП
До РОБЕРТ ПИОТЪР ИЕНДРИХ
До РУМЕН ТЕНЕВ ГОЧЕВ
До САВА ИВАНОВА НИКОЛОВА
До СТАНИМИР АНГЕЛОВ ШАРКОВ
До СТИВЪН ЛЕГЕТ
До ТОМАС ДЖОУЗЕФ ПАПКАЛА
До ХРИСТО АТАНАСОВ БАНКОВ
До ХРИСТОСКА МИХАЛЕВА МИРАЗЧИЕВА
До ШАРЪН ДЕЙВИС ДЖОУНС
До ЮТЕ ВЕНГО РЮДТОФТ
До ЯНЕ МАТЕ ДИШАЛАН

Публикувано на 26.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № 1463 / 25.05.2017г.

Съобщаваме Ви, че с протоколно решение т.11 от протокол № 15 / 30.11.2016 г. на ОбЕСУТ при Община Несебър , съгласно чл.16 , ал. 2 от ЗУЧК е приет проект за ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 53045.222.520 по кадастрална карта на гр. Обзор , община Несебър. Имота попада в зона „Б” , съгласно чл.11 , ал.1 от ЗУЧК.С проекта се предвижда промяна на трайното предназначение на територията на ПИ 53045.222.520 от „Земеделска” в „Урбанизирана” , отреждане на имота ”За входен знак на гр. Обзор , прилежащо пространство и паркинг” , въвеждане на устройствена зона „Оо” и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 53045.222.520 : Плътност на застрояване – 5% , Кинт – 0.1 , Нкорниз – 3.6м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота.
Проектът се намира в отдел “УТ” при Кметство гр.Обзор , ул.”Иван Вазов”№2 , ет. 2 , стая № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Писмени възражения , предложения и искания по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до община Несебър .
Телефон за контакти : 0556 / 35116 ;Божидар Димов

Публикувано на 26.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

от "Медпетрол" ООД,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за
условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:
"Преустройство по време на строителство на обект: "Бензиностанция,
газостанция, търговски комплекс и ресторант за бързо пранене" в УПИ І-344,
кв.3901, ПИ с идентификатор
51500.507.664 по плана на к.к."Слънчев бряг-запад", община Несебър,
област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ОГРАДА" В ПИ 73571.29.52,
М."БАБИНИ ДРАКИ", ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"БИСТРО" В ПИ 61056.77.20, М."ЧАТАЛ
ТЕПЕ", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

До АСИЕР БАСТЕРАЧЕА МАРКАЙДА
До БАСТИАН НИКОЛАС КЬОГЛЕР
До ГАРИ МАЛХОЛАНД
До ДАРЪН СТЕФАН НОВАК
До ДАУН МИШЕЛ БЪКЛИ
До ДАЯН ХАЙД
До ДЕННИС ГИЛДСТРАНД
До ДЖАНИС ДИАНА ОШИЙ (2)
До ДЖАНИС ДИАНА ОШИЙ
До ДЖЕРАРД ПАТРИК РОНАН
До ДЖОАН ХЪЛИАН
До ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ЗАБУНОВА
До ИГОР ПЕТРОВИЧ ДЕРМЕНДЖИ
До ИЛОНА ЛОПУТЕВА
До КЕВИН ОУЕН МАКГАРЕТ
До КЛЕЙР МОНАГЪН
До ЛАНА КАРОЛ
До ЛЕОН ПОЛ ДЖОУНС
До МАЙКЪЛ ДЖЕРАРД ХЪЛИАН
До МАРИАН ИВАНОВ РУМПЕВ
До МАРИНА ГУДЛЕКИС
До МАРИО КАМЕНОВ ЙОРДАНОВ
До МАРК ФРАНСИС РОУ
До МИХАИЛ ЗАЙОНЦ
До МОХАМЕД НУРУДИИН АДУЕИЛ
До ОРЛИН МАРИНОВ ТОДОРОВ
До ОУЕН КАВАНА
До ПАТРИК ЖЕРАР ГАНЪН
До ПАТРИК КУУНИ
До ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ВУЧКОВ
До РЪСЕЛ ПАТРИК ТРЕНТЪР
До САИД МУХАМЕД НАДИМ АЛИ ЗАИДИ
До СТЕФКА НАНКОВА ТОДОРОВА
До ТАНУЪР ХЮСЕЙН
До ТАНЮ КОСТАДИНОВ ГАНЧЕВ
До ФИЛИП СТИВЪН ГРОУВ
До ХАЙДРУА ГЛАВЧЕВА
До ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ РАЧЕВ
До ЦЕЦКА РОЗАЛИНОВА РИМПВА
До ШИЙЛА БЪРД
До АЛЪН ФРАНК БЪРД
До АНТОН ПАВЛОВИЧ ЗАДЕСЕНЕЦ

Публикувано на 25.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

На основание § 4, ал. 2, изр. второ от ДР на ЗУТ

ДО
„КЛУБ ЪНДЪРГРАУНД“ЕООД ЕИК:202474077

гр. Варна
р-н Приморски, ул.“Свети Димитър
Солунски“ № 13
упр.: Севелина
Бонева Мирчева
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 23.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-4440/23.05.2017г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външно ел. захранване на жилищна сграда Алфа” в поземлен имот с идентификатор №51500.85.3 по кадастралната карта гр. Несебър, местност „Кокалу” ”. Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП „Арт“ в ПИ 51500.84.45, преминава през ПИ 51500.83.51 и ПИ 51500.85.13 и достига до ново ТЕПО в ПИ 51500.85.3. Дължината на трасето е 126м.. Определя се сервитут от 0,6 м. от едната страна и 1,5м. от другата страна спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е 257кв.м., като 160кв.м. попадат в ПИ 51500.83.51, 74кв.м. попадат в ПИ 51500.83.13, 9кв.м. попадат в ПИ 51500.84.45 и 14кв.м. попадат в ПИ 51500.83.3 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу”.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 23.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: