АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Вх.№Н2-УТ-6873/21.09.2017г. за изграждане на водовземно
съоръжение-сондаж в ПИ 27454.501.291 по КК на с.Емона
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 29.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Преустройство на ПИ 51500.501.295.3.8, 51500.501.295.3.9 и 51500.501.295.3.10, по КК на гр.Несебър в магазин за кожени изделия”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 28.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Изграждане на четири жилищни сгради и плувен басейн в ПИ 51500.86.4 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 28.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Частично изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 51500.53.30 по КК на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 28.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6962/27.09.2017г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 231/26.09.2017г. на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД и „МЕРИДИАН ТУРС“ ООД за строеж: „GSM/UMTS Базова станция „МЕРИДИАН“, BGS0649.A000 с честотен обхват 900МНz - 2100МНz на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД”, разположена на покрива на хотел „Меридиан”, с идентификатор по КК 51500.505.201.1, к.к.”Слънчев бряг-изток”, гр.Несебър, област Бургас
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред РДНСК гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувано на 28.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ПУП-ПЗ" ЗА ПИ 61056.56.41,
М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 25.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-6866/ 21.09.2017г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 1856/ 20.09.2017г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване и РУП за УПИ ІV-общ., кв. 26, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.262 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър. Проектът касае промяна на плана за застрояване на УПИ ІV-общ., кв. 26, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.262 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, като се завишава плътността на застрояване от К пл.=45% на К пл.=70%, Кинт. от 1.60 на 2.00 и максималната височина на застрояване от Н=10.00м. на Н=12.00м. и установяване на намалено отстояние на проектната застройка към съседния УПИ V-общ., допустимо по чл.36, ал.2 от ЗУТ, при запазване на предвижданията на плана за регулация, отреждането на имота „за жилищно строителство“, устройствената зона „Жс”, начина на застрояване - свързано в два имота и минимално озеленена площ от 30%.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 21.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

" Преустройство на две кафе - сладкарници в Бистро", гр. Несебър , ж.к. "Черно море", кв.18, УПИ ХІ.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 20.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

" ПУП-ПП" ЗА ПЪТНА ВРЪЗКА НА ПЪТ
І-9 "ВАРНА-БУРГАС", КМ 206+116 ДЯСНО КЪМ "БЕНЗИНОСТАНЦИЯ" В ПИ 61056.38.9 ПО КК НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 19.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

Списък на пасищата от ОПФ за общо ползване за
стопанската 2017-2018г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 19.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews