АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 04.04.2023Г.


Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 04.04.2023г. до 18.04.2023г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 04.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 04.04.2023Г.


Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 04.04.2023г. до 18.04.2023г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 04.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава, че от 10 април 2023 г. започва приемът на заявления за ползване на паркоместа по уличната мрежа в гр. Несебър и к.к. "Слънчев бряг", зона Запад. Документи могат да се подават в офиса по обслужване на дейностите по организация на паркирането, репатриране и пропускателен режим на ул."Струма“ № 6. Изискват се лична карта, талон на колата и документ за собственост на имот.


Публикувано на 04.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1304/03.04.2023г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 468/30.03.2023г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ VII от кв.1 по план на гр. Обзор– Южен плаж, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.503.333 по КК/. Исканото изменение предвижда промяна на устройствената зона на имота от курортна зона –„Ок“ на жилищна зона със средна височина – „Жс“ и промяна отреждането от „за курортно строителство“ на „за хотел и жилищно строителство“, като се установяват следните устройствени показатели: П застр. ≤ 60%; К инт. ≤ 2.00; максимална височина на застрояване Н ≤ 15м. и П озел. ≥ 30%.,
Заданието и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 03.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 29.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 27.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър

1.Дата на публикуване в Портала за обществени консултации : 24.02.2023г.
2.Дата на приключване: 26.03.2023г.
3.Постъпили предложения и становища по проекта: няма


Изготвил: Невелина Тълпигова – Ст.юрисконсулт в отд.“Правно-нормативно обслужване, при Община Несебър
Публикувано на 27.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 24.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление РИОСВ


Повече информация
Публикувано на 24.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 24.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews