АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

На основание § 4, ал. 2, изр. второ от ДР на ЗУТ

ДО
„КЛУБ ЪНДЪРГРАУНД“ЕООД ЕИК:202474077

гр. Варна
р-н Приморски, ул.“Свети Димитър
Солунски“ № 13
упр.: Севелина
Бонева Мирчева
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 23.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-4440/23.05.2017г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Външно ел. захранване на жилищна сграда Алфа” в поземлен имот с идентификатор №51500.85.3 по кадастралната карта гр. Несебър, местност „Кокалу” ”. Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП „Арт“ в ПИ 51500.84.45, преминава през ПИ 51500.83.51 и ПИ 51500.85.13 и достига до ново ТЕПО в ПИ 51500.85.3. Дължината на трасето е 126м.. Определя се сервитут от 0,6 м. от едната страна и 1,5м. от другата страна спрямо оста на трасето на кабела. Площта на сервитута е 257кв.м., като 160кв.м. попадат в ПИ 51500.83.51, 74кв.м. попадат в ПИ 51500.83.13, 9кв.м. попадат в ПИ 51500.84.45 и 14кв.м. попадат в ПИ 51500.83.3 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу”.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 23.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-4439/23.05.2017г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект : „Улична канализация” за поземлен имот с идентификатор 51500.76.35 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”. Трасето на уличната канализация започва от съществуваща шахта до о.т.44 в ж.к.”Черно море” и продължава в ПИ 51500.79.16 до ПИ 51500.76.35 по КК на гр. Несебър, местност „Кокалу”. Дължината на трасето е 227м. Определя се сервитут по 2м. от двете страни спрямо оста на трасето на уличната канализация. Площта на сервитута е 865кв.м. и попада изцяла в ПИ 51500.79.16 по КК на гр. Несебър, м.„Кокалу”.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

Публикувано на 23.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

До ГОРАН МИЛИЧ
До ГРЕЙС ЙЕТУНДЕ ЕДОЗЕЙН
До ДЕМИЕН ПАТРИК ДАЛТОН
До ДЖОН СИМС
До ЕМИЛ ЕМАНУИЛОВ АГОНЦЕВ
До ЕМИЛ НАЗИФОВИЧ БАСИРОВ
До ИВЕТТА ВОЛЬФОВНА ШЕХТМАН
До КАТЕРИН МЕРИ МОС
До КАТРИН ТЕРЕЗ РАЙЛИ
До ЛИЙ МАЙКЪЛ ДЪМБЪЛТЪН
До МАЙКЪЛ ЙЕЙН РОБЪРТС
До МАРК ГРИЕР
До МУХАМАД АСЛАН
До НАДЕЖДА АСЕНОВА ДОБРАНОВА
До НИК МАРТИН СТАФОРД
До НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НЕДЯЛКОВ
До ПАТРИК ДЖОУЗЕФ ШАНАХАН
До ПОЛ ДЕЙВИД РОУЛАНДС
До СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ САЛОВЬОВ
До СИЙМЪС ДЖИРАРД МЪРФИ
До СИЛВЕСТЪР ПАТРИК ЛИСТЪР
До СТЕФАН ДЖЕЙК БРАК
До ТОМАС ДЕРЕК МИЛС
До УИЛЯМ ФИЛИП УАЙТ
До ФИЛИП ТОМАС ТОБИН
До ФРАНК ДАУЛИНГ
До ФРАНКС ДАУЛИНГ
До ШОН МАРШАЛ
До АН ПАТРИША ШАНАХАН
До АНАСТАСИЯ БЕРЕЗОВСКА
До АНДРЮ ДЖЕЙМС КЪРЛИ
До БОРИС ЙОВЧЕВ ТИМОВ
До ВАНЕСА ТОДОРОВА ВУТОВА
До ВАСИЛ БОРИСОВ УЗУНОВ

Публикувано на 23.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ЖИЛИЩНА СГРАДА" В ПИ
61056.56.122, М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 22.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

До ПЬОТР ИВАНОВИЧ ИВАНОВ
До ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА
До ОЛГА КУЗНЕЦОВА
До НЕДЕЛЯ ИВАНОВА ЯПАДЖИЕВА
До МАРИЯ ЯНКОВА СТАМАТОВА
До МАРЕК ГЖЕГОЖ ГЖЕХ
До МАРГАРЕТ МЕРИ ГАНЪН
До МАКСИН МЕЙ ТАЛБОТ
До КОНЪР МАЙКЪЛ КЕЛЪХЪР
До КОЛИН ДЖОН СТЪРЛИНГ
До КИРИЛ КАЛИНОВ ЙОРДАНОВ
До ИВАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
До ЖУЖАННА ГОЛДБАХ
До ЕЛИСАВЕТА СЕРГЕЕВНА СЕЛИВАНОВА
До ЕЛЕНКА ЖЕЛЕВА АТАНАСОВА
До ЕВТИМ ПЕТКОВ ГРАДЕВ
До ДЖОН АРЧИБАЛД ХАРРИС
До ДЖОН АНТЪНИ ХИГИНС
До ДЕЙВИД АНТЪНИ ЛИНЧ
До ДАРЪН КОЛИН СЕЛВИДЖ
До ГРЕЙМ КЕНТСЛИ
До ГРЕГЪРИ УИЛЯМ АКСЪН
До ГОРДЪН УЕЛШ
До ВИКИ АН БЕНЕТ
До ВЕНЦИСЛАВ НЕДЕВ РАДЕВ
До ВАНЕСА ЛУИЗ БЪРД
До БЛАГОВЕСТ СИМЕОНОВ ТЪРНЕВ
До БИЛЯНА ТОДОРОВА ЯНЕВА
До АНТС ОРАВ
До АНТОАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ОВЧАРОВА
До АНДРЮ ДЖОН ШОУ
До АНДРИС АНДРЕЕВС
До АНА СТРАТИМИРОВА КОНОВА
До АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВИЧ САЗОНОВ
До АЛАН ЛОУСЪН
До ШОН МАРШЪЛ
До ФРАНК ДА УЛИНГ
До ФЕРЕНЦНЕ ГОЛДБАХ

Публикувано на 19.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

за обект "Външно ел. захранване
на жилищна сграда ЗП №3" в УПИ Х, кв.4 по плана на ж.к."Черно море",
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 19.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

за обект "Външно ел. захранване
на жилищна сграда "Б"" в УПИ ХХІ, кв.4 по плана на ж.к."Черно море",
гр.Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 19.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

за "Външно ел. захранване на
жил.сграда", УПИ ХХVІІ-553, кв.41, по плана на с.о. "Инцараки"
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 18.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews