ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Започване на производство за издаване на заповеди за завземане на безстопанствени недвижими имоти.

Общинска администрация – Несебър публикува настоящото съобщение на основание чл.66 от АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (АПК), с което се уведомяват всички заинтересовани лица, че на 08.05.2018г. е открито административно производство за издаване на заповед за завземане на безстопанствени недвижими имоти, находящ се на територията на Община Несебър, а именно: недвижим имот- УПИ VІІІ-297 в кв.22 по плана на СО”Чолакова чешма”, с. Кошарица на площ от 501.46 кв. м., отреден „За жилищно строителство” одобрен със Заповед №247/20.09.1990 г. и УПИ Х-299 в кв. 22 по плана на СО”Чолакова чешма” с. Кошарица на площ от 607.97 кв.м., отреден „За жилищно строителство” одобрен със Заповед №247/20.09.1990 г.
На основание чл.69 от АПК в едномесечен срок от датата на обявяване на съобщението заинтересованите лица в производството по издаване на заповедите за завземането им могат да участват в него чрез писмени предложения и възражения до Община Несебър, отдел „Общинска собственост”.
В случай, че в едномесечен срок не се установи наличието на собственик на гореописаните имоти, кметът на община Несебър ще издаде заповеди за установяване на владението /завземане/ върху имотите. Заповедите за завземане ще бъдат издадени след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят предложенията и възраженията на заинтересованите граждани и техните организации и ще бъдат съобщени по реда, по който е направено уведомяването по чл. 66 от АПК.
Телефон за връзка: 0893505144- Нелина Колева, началник отдел „Общинска собственост”


Публикувано на 22.05.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-3790/ 22.05.2018г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед №772/ 18.05.2018г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване на УПИ ІV, кв. 27, с идентификатор по одобрена КК 39164.501.558,39164.501.559 и 39164.501.560 по плана на с.Кошарица. Проектът касае провеждане на югоизточната,югозападната и северозападните дворищно регулационни линии по имотни граници,като уличната регулационна линия остава непроменена,както и обособяване на три УПИ:УПИ ІV-558 с площ 565 м2,УПИ VІІ-665 с площ от 453 м2 и УПИ VІІІ-666 с площ от 453 м2, като и за трите УПИ се установяват Кпл-60%, Кинт.-1.20 и максималната височина на застрояване от Н=10.00м., при запазване на устройствената зона „Жм” и минимално озеленена площ от 40%.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 22.05.2018 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ вх. номер Н2-УТ-3676/16.05.2018г.

“ЧИПУП-ПЗ за ПИ 51500.84.1 по КК на м.“Кокалу“, гр.Несебър“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 21.05.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗАДАНИЕ ПО ЧЛ.125 ОТ ЗУТ ЗА
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ ЗА ПИ 39164.26.146, М."ПОД СЕЛОТО", ЗЕМЛИЩЕ
С.КОШАРИЦА
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 21.05.2018 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-2893/24.04.2018г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК , във връзка с чл. 131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че с протоколно решение т.10 от протокол №6 от 19.04.2018г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е прието задание за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-162 от кв.36 по регулационния план на гр. Обзор /ПИ с идентификатор по кадастрална карта 53045.502.227/ и УПИ V-163 от кв.36 по регулационния план на гр. Обзор /ПИ с идентификатор по кадастрална карта 53045.502.231/ .
С изменението на плана за регулация и застрояване се предлага промяна отреждането на УПИ ІІ-162 от кв.36 „За жилищно застрояване и банков клон” и на УПИ V-163 от кв.36 “За жилищно застрояване и ЗОХ” в устройствена зона „Ц” и повишаване на устройствените показатели, както следва: Кпл.=70%, Кинт.=3.0, озеленена площ 30%, максимална височина на застрояване Н=15.00м. и начин на застрояване – свързано основно застрояване.
Искания и възражения по заданието, в едно със скицата-проект се правят в 14-дневен срок от узнаването му до община Несебър.
Проектът се намира в отдел УТ при Кметство гр.Обзор, ул.”Иван Вазов”№2 , ст. №8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Телефон за контакти: 055635115


Публикувано на 18.05.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗАДАНИЕ ПО ЧЛ.125 ОТ ЗУТ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ИПР ЗА УПИ ІІІ /51500.505.120/ КВ.21 ПО ПЛАНА НА К.К. "СЛЪНЧЕВ БРЯГ-ИЗТОК", ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 17.05.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"Електроразпределение Юг" ЕАД, Кец Поморие МТТ20/0,4кV, 100кVА върху съществуващ фундамент на Ж.Р. стълб№1 от отклонение на ВЛ "Обзор", към ТП "Иракли" с вх.№Н2-УТ-3573/11.05.2018г.С поздрав М.Белчинова
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.05.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Базова станция BGS0668.A(PLANETA) с честотен обхват 900MHz-2100MHz на „Мобилтел“ ЕАД, находяща се в сграда с идентификатор 51500.505.165.1.167, в ПИ 51500.505.165 по КК на гр.Несебър/Сл.бряг- изток/.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.05.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"Електроразпределение Юг" ЕАД, Кец Поморие, за "Монтаж на ново електромерно табло, тип ТЕПО
до фасадата на МТТ-нов в ПИ 27454.23.60 по КК на с.Емона, м."Кладери" и
кабели НН".
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 15.05.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: