АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СЪОБЩЕНИE
ДО


Мария Николова Иванова
с адрес:к.к.Слънчев бряг, Стария възел №1, ап.24

ДО
Ирина Станкова Станкова
с адрес: гр.Несебър, ул.“Г.С.Раковски“№9На основание чл.61,ал.3 от АПК ,отдел „УТ“ при община Несебър съобщава , че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІІ с идентификатор 02703.501.339, УПИ ІІІ с идентификатор по КК 02703.501.4 в кв.9 по плана на с.Баня и ПУП ПР за имоти с идентификатори 02703.501.340 и 02703.501.343 по КК на с.Баня.
С изменението на ПУП-ПР се осигурява транспортен достъп до УПИ VІІІ с улица за сметка на част от ПИ 02703.501.343/общинска публична собственост/ и ПИ 02703.501.340 /частна общинска собственост/
Новопроектираната улица е тупик с предвидено обръщало в дъното и, съгласно чл.81,ал.1 от ЗУТ и с ширина 5 м. От страната на имотите е проектиран тротоар с ширина 1 м.,съгл. чл.80 от ЗУТ, а в началото му е предвиден „за паркинг“, който е разположен в широката източна част на на новообразувания имот 02703.501.668.
От ПИ 02703.501.340 се образува нов УПИ ІХ-общ. с отреждане за „жилищно строителство до 10м.“, като се включват още 352кв.м. от ПИ 02703.501.343.
Новообразувания УПИ ІХ-общ. е с нов идентификатор 02703.501. 669.
С предложеното изменение за ПИ 02703.501.339 и ПИ 02703.501.4 които нямат установено прилагане на дворищната регулация, видно от наличните документи за собственост)действащата регулационна граница между УПИ VІІІ и УПИ ІІІ се провежда по имотна граница.
Към новопроектираната улица се включват 4 кв.м. от ПИ 02703.501.340-общинска частна собственост и 50 кв.м. от ПИ 02703.501.339 частна собственост на възложителя. След предложението за изменение УПИ VІІІ от 3911 кв.м. по сега действащата регулация се променя на 3944 кв.м., УПИ ІІІ от 1753 кв.м. става 1670 кв.м., а от ПИ 02703.501.340 и част от ПИ 02703.501.343 се образува УПИ ІХ-общ. с площ от 1860кв.м. всички в кв.9 по регулационния план на с.Баня.

Проектът, се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-35.

След изтичане на 7-дневния срок от датата на настоящето уведомление,съобщението се счита за връчено.

Искания, възражения и предложения се подават в 14-дневен срок от изтичане срока на връчване на съобщението до община Несебър.

Публикувано на 05.10.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-4084/04.10.2023г


С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 2569/26.09.2023г. на за кмет на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-план схеми за обект: : „Кабелно трасе НН от ново ТЕ, монтирано до ТП“ Паницово 1“ до ново ГРТ фец в ПИ 55350.500.225 по КК на с. Паницово“преминаващо през имот ПИ 55350.500.347, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и имот ПИ 55350.500.333 публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за площад достигащо до ново ГРТ в ПИ 55350.500.225. Дължината на целия кабел е 72м. , от които 24м през ПИ 55350.500.225, 40м. в ПИ 55350.500.333/ общинска публична собственост / и 8м. в ПИ 55350.500.347/ общинска Публична собственост/
Проектът и заповедта се намират в отдел “УТ - при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116
мл.експерт УТ
/Йоана Щерева/

Публикувано на 05.10.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-4084/04.10.2023г

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 2569/26.09.2023г. на за кмет на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-план схеми за обект: : „Кабелно трасе НН от ново ТЕ, монтирано до ТП“ Паницово 1“ до ново ГРТ фец в ПИ 55350.500.225 по КК на с. Паницово“преминаващо през имот ПИ 55350.500.347, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и имот ПИ 55350.500.333 публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за площад достигащо до ново ГРТ в ПИ 55350.500.225. Дължината на целия кабел е 72м. , от които 24м през ПИ 55350.500.225, 40м. в ПИ 55350.500.333/ общинска публична собственост / и 8м. в ПИ 55350.500.347/ общинска Публична собственост/
Проектът и заповедта се намират в отдел “УТ - при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116

мл.експерт УТ
/Йоана Щерева/


Публикувано на 04.10.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-566/28.09.2023г.


С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №2557/21.09.2023г. на за кмет на община Несебър е одобрен ПУП–ПЗ за ПИ с идентификатор 58431.115.110 по КК, м.“Припека“, с. Приселци, община Несебър. Проекта касае промяна предназначението на територията от „Земеделска“ на „За фотоволтаична централа за производство на ел. енергия“, като се предвижда на устройствена зона „ПП“ и установяване на следните устройствени показатели за
ПИ58431.115.110: Плътност на застрояване ≤80%, Кинт. ≤1,00, Нкорниз≤ 7,50м. ,минимално озеленяване≤ 20% и паркиране в границите на имота.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.Публикувано на 28.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-4369/28.09.2023г

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 2558/21.09.2023г. на за кмет на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І-90 /ПИ с идентификатор по КК 53045.501.74 в кв.14 по плана на гр.Обзор . Проектът касае провеждане на вътрешната регулационна линия на УПИ І-90 и УПИ ХХІІ-90, кв.14 гр.Обзор по имотна граница между ПИ 53045.501.74 и 53045.501.73 по КККР на гр.Обзор. След изменението площта на УПИ І-74 е 532 кв.м., а площта на УПИ ХХІІ-73 е 590 кв.
Проектът и заповедта се намират в отдел “УТ - при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116

мл.експерт УТ
/Йоана Щерева/


Публикувано на 28.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4670-001/25.09.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2555/ 21.09.2023г. на Кмета на Община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПРЗ по отношение на УПИ I-489 /61056.501.139/, УПИ II-489 /61056.501.141/, УПИ III-489 /61056.501.144/, УПИ XXXV-489 /61056.501.143/ и УПИ XXXVI-489 /61056.501.653/ в кв.34 по плана на с.Равда, който план предвижда обединяване на УПИ I-489 /61056.501.139/, УПИ II-489 /61056.501.141/, УПИ III-489 /61056.501.144/, УПИ XXXV-489 /61056.501.143/ и УПИ XXXVI-489 /61056.501.653/ в кв.34 по плана на с.Равда в нов УПИ I-501.139, 501.141, 501.143, 501.144, 501.653 с площ 3064кв.м., с отреждане „За жилищно и курортно строителство“ и установяване на устройствена зона „Жс“, при устройствени показатели: максимална плътност на застрояване- 60%, Кинтензивност=1,80, максимална етажност- Нкорниз-12,00м., минимално озеленена площ- 30% .
Заповед №2555/ 21.09.2023г. на Кмета на Община Несебър и проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.ДимоваПубликувано на 25.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5628/13.09.2023г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-План за застрояване за ПИ 73571.36.28 по КК на с.Тънково, местност „Над селото“ с площ 1999 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“. Проектът предвижда смяна на предназначението на ПИ 73571.36.28 от „Земеделска“ в „Урбанизирана“ и отреждане на имота за „Жилищно строителство“, въвеждане на устройствена зона „Жс“ и установяване на следните градоустройствени показатели: Плътност на застрояване-70%, Коефициент на интензивност на застрояване- 2,00, Плътност на озеленяване –мин.30%, максимална височина на застрояване Н<12,00м.
Проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 19.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ- 5738/18.09.2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 2508/ 18.09.2023г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПРЗ на УПИ І-3020,3021 /ПИ 11538.3.145/ в кв.17 по плана на КЗ между „Санаториума“ и гр. Свети Влас-ЮГ, землище гр. Свети Влас.
С проекта се изменя номера на имота от УПИ I-3020,3021 на УПИ I-3.145 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, запазва се отреждането на имота „За курортно строителство“, устройствена зона „Ок“, както и плътността на застрояване-30%, Кинт-1.5 и минимално озеленената площ-50%, като се завишава Нкорниз от 13м на 15м, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена ДимитроваПубликувано на 18.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 15.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 2480/14.09.2023г.

Със Заповед №178/18.02.2020 г. на Кмета на община Несебър е назначена комисия по чл. 9, ал. 1 от Наредба №4 на ОбС-Несебър, която съгласно чл. 17, ал.1 от същата Наредба, да изготви проект на годишен списък на картотекираните граждани, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища през 2023 г. Комисията на свое заседание от 29.08.2023 г., обективирано в Протокол №1/29.08.2023 г., е изготвила проекто-списък по чл. 17, ал. 1 и същият е изложен на информационното табло в сградата на община Несебър на 29.08.2023 г.
Поради изложеното и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили възражения на основание чл. 17, ал. 3 от Наредба №4 на ОбС-Несебър за реда и условита за настаняване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Несебър


У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:


Списък на гражданите с установени жилищни нужди, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища изготвен с Протокол №1/29.08.2023 г. от Комисията по чл. 9, ал. 1 от Наредба №4 на ОбС-Несебър.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица, чрез поставяне на информационното табло в сградата на община Несебър, ведно с утвърдения списък.
Възлагам изпълнението на заповедта на началник отдел „Общинска собственост“.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването й по реда на АПК пред Административен съд – Бургас.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Несебър


ИЗТЕГЛИ - Списък за настаняване 2023г.Публикувано на 14.09.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews