ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 30.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК до заинтересованите лица , в т.ч. Несибе Юмер Ахмед и Светлана Аркадьевна Трбунская, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №33/24.02.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда с надстройка с втор и и трети жилищни етажи“ с идентификатор по КК 51500.503.154.1, находящ се в УПИ ХІІІ-общ. с идентификатор по КК 51500.503.154 в кв.11 по плана на ж.к. „Черно море“, гр.Несебър, община Несебър.

Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.

След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.

Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 29.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4816-001/12.09.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ по отношение на УПИ I-497 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.272 , кв.31 по плана на с.Равда.
С представения проект за изменение се променя устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“, промяна отреждането на имота от „за хотел“ в „за жилищна сграда“, завишаване на устройствени показатели Пзастр. от 38% на 60%, Кинт от 1,2 на 1,8, максимална височина на застрояване от Нк≤10,00 м. на Нк≤12,00 м., понижаване процента на озеленяване от 40% на 30%, при запазване начина на застрояване в имота- свободно основно застрояване.
Проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.ДимоваПубликувано на 26.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5078/ 20.09.2022г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2353/19.09.2022г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план, в частта му план за застрояване за поземлен имот с идентификатор №61056.50.2 по кадастралната карта на с.Равда, местност „Чатал тепе“, Община Несебър, който план касае промяна в отреждането на имота от „За мотел, автосервиз, бензиностанция, газостанция и офиси“ в „За търговия и складова база, бензиностанция, газостанция и офиси“ и установяваване на устройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,5, Нкорниз≤15м., минимално озеленената площ 50%
Заповед №2953/19.09.2022г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова, ст. експерт отдел „УТ“, Община НесебърПубликувано на 20.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 20.09.2022Г.


вторник, 20 септември 2022Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 20.09.2022г. до 05.10.2022г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 20.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Дирекция „Социално подпомагане“ Поморие уведомява гражданите, че на 24.08.2022г. между Министерството на земеделието, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане е подписано споразумение за взаимодействие и сътрудничество при оказване на подкрепа на правоимащите лица, на които е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2022-2023г., чрез предоставяне на дърва за огрев на преференциални цени. Срокът на споразумението е до 31.12.2022г.
По силата на спогодбата Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане трябва да предоставя периодично на Министерството на земеделието справка за правоимащите хора, на които е издадена заповед от дирекциите „Социално подпомагане“ за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2022- 2023 г. Министерството на земеделието чрез държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства ще осигурява дърва за огрев на лицата, на които е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво.
Хората, на които е издадена заповед, следва лично или чрез упълномощен представител да посетят държавно стопанство на територията, на която е настоящият им адрес, за заявяване на необходимостта от дърва за огрев и да представят заповедта за отпускане на целева помощ.


Публикувано на 20.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
изх. № Н2-УТ-3995/19.09.2022г.


С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщаваме Ви, че със заповед № 2220/24.08.2022г. на За Кмет на община Несебър е одобрен подробен устройствен план ПУП–ПЗ за ПИ с идентификатор 55350.500.106 по КК на с.Паницово, община Несебър. С проекта за имота се установява жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване „Жк“ и отреждане „за комплекс от жилищни сгради“. Характерът на застрояване се придвижса с малка височина – максимална височина на застрояване от Нк ≤ 10м. и се установяват следните устройствени показатели: П застр. ≤ 30%; К инт. ≤ 0.80; максимална височина на застрояване Нк ≤ 10м. и П озел. ≥ 40%., начин на застрояване – „свободно“ основно застрояване.
Проектът и заоведта се намират в отдел “УТ” -при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 19.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 19.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 15.09.2022Г.


понеделник, 15 септември 2022Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 15.09.2022г. до 03.10.2022г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 15.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-3834-002/14.09.2022г.Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №1216/01.06.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 51500.503.507 и 51500.503.509 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“, с който ПИ 51500.503.507 с площ 9510кв.м. се отрежда „За общежития, обслужващи функции и озеленяване“, за имота се въвежда устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване - 30%, К интензивност - 1,50, Н корниз - 15,00м., минимално озеленена площ - 50%, а ПИ 515100.503.509 с площ 10419кв.м. се отрежда „За техническа и транспортна инфраструктура“, за имота се въвежда устройствена зона „Ти“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване - 3%, К интензивност - 0,03 и Н корниз - 3,00м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери неразделна част от заповедта.
Заповед №1216/01.06.2022г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за ПУП–ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 14.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: