АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността
„юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”Kонкурсната комисия, определена със заповед № 128/30.01.2023 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:
І. Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Виктория Валентинова Теоклиева
2. Дамян Георгиев Иванов
3. Поля Костадинова Чан
ІІ. Недопуснати кандидати: няма недопуснати кандидати.
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 06.03.2023 г. /понеделник/ в 09.30 часа за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, зала-партер.
Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе в сградата на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, зала-партер на същата дата /06.03.2023 г./ от 11.00 часа.
При явяването си е необходимо кандидатите да носят документ за самоличност.
Нормативна база, върху която ще бъде изготвен теста:
1. Граждански процесуален кодекс
2. Административнопроцесуален кодекс
3. Закон за общинската собственост
4. Закон за собствеността
5. Закон за управление на етажната собственост
6. Закон за административните нарушения и наказания
7. Закон за местното самоуправление и местната администрация
8. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
9. Закон за устройство на територията
10. Закон за местните данъци и такси

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
/Виктор Борисов- зам.-кмет „Правно обслужване и общинска собственост“/
Публикувано на 17.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5353/16.02.2023г


Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на, ПУП – ПР за УПИ VII и X-общ. (ПИ с индетификатори 53045.502.452, 53045.502.453 и 53045.502.429 по КК) в кв. 49 по плана на гр.Обзор, община Несебър. С изменението на ПУП – ПР се предлага упълномеряване на УПИ VII до притежаваните от възложителите 1478 кв.м. за сметка на УПИ X-общ., при което от УПИ X-общ. към УПИ VII с придават 590 кв.м. Същевременно уличните регулационни линии на УПИ X-общ. към улица с о.т. 135 и 137 се изменят по съществуващите кадастрални граници, при което от улицата се придават 91 кв.м. към УПИ X-общ. Предлага се провеждане на улица – тупик за осигуряване на автомобилен достъп до УПИ II, III, IV и V в кв.49, тъй като същите нямат автомобилен достъп от ул.„Славянска“ поради стръмния терен, като с това се придават 272 кв.м. от УПИ X-общ. към уличната мрежа.
След предложените промени УПИ X-общ. „за детска градина“ става на площ 6918кв.м.
Проектът за изменение на ПУП – ПР се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Кметство Обзор, Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Телефон за контакти 055635116.

Публикувано на 16.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1086-003/16.02.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на Ламбо Иванов Иванов, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №188/02.11.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Пристройка към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 11538.501.265.1, находящ се УПИ VІ-215 с идентификатор по КК 11538.501.265 в кв.23 по плана на гр.Свети Влас, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 16.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6458-002/16.02.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на Иван Денев Казаков, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №203/08.12.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Промяна предназначението на масивни бунгала №9 , №10 и масивен гараж№2 в ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 11538.501.456.21, находящ се УПИ ІІ-395 с идентификатор по КК 11538.501.456 в кв.60 по плана на гр.Свети Влас, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 16.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

Съобщение


Община Несебър изготви 
Проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво
, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги.
В 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение могат да се депозират становища и предложения в Центъра за административно и информационно обслужване, офис 2, гише 1 (гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10) или на sg_uslugi@abv.bg


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НЕСЕБЪРПриложение №1


Публикувано на 16.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4271-003/15.02.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на Розалина Димитрова Дончева-Иванова, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №180/05.10.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда с идентификатор по КК 51500.503.140.1, находящ се УПИ ІХ-общ. с идентификатор по КК 51500.503.140 в кв.14 по плана на ж.к. „Черно море“, гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 15.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-059-001/14.02.2023г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 51500.76.17 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“, касаещ запазване на отреждането „За жилищно строителство“, промяна на устройствената зона от „Жм“ на „Жс“ и установяване на следните устройствени показатели: П застрояване - 30%, К интензивност - 1,50, Н корниз - 15,00м., минимално озеленена площ - 50% и паркиране в границите на имота.
Проектът за изменение на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата настоящото съобщение до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 14.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-872/10.02.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПР по отношение на УПИ II-471 с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.487 , кв.49а по плана на с.Равда.
С представения проект за изменение се променя предназначението на имота от „За жилищно строителство“ на „За апартаментен хотел“, като се запазва устройствената зона на имота „Жс“ и устройствените показатели: Пзастр. = 70%, Кинт от 1,8, процент на озеленяване 30% и максимална височина Н≤15,00м.
Проектът за ПУП–ПР се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 14.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 14.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 13.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews