АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-872/10.02.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПР по отношение на УПИ II-471 с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.487 , кв.49а по плана на с.Равда.
С представения проект за изменение се променя предназначението на имота от „За жилищно строителство“ на „За апартаментен хотел“, като се запазва устройствената зона на имота „Жс“ и устройствените показатели: Пзастр. = 70%, Кинт от 1,8, процент на озеленяване 30% и максимална височина Н≤15,00м.
Проектът за ПУП–ПР се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 10.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-788/08.02.2023г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №163/07.02.2023г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване по отношение на поземлени имоти с идентификатори №51500.74.49, №51500.74.50, №51500.74.57 и №51500.74.61 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“.
Заповед №163/07.02.2023г. на зам. кмета на Община Несебър ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 08.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 06.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 06.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3639-001/06.02.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №146/ 01.02.2023г. е одобрен проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване по отношение на УПИ VI-176 с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.356 , кв.18 по плана на с.Равда, при спазване условията на настоящата заповед, а именно: промяна на вътрешните регулационни линии (към УПИ IV-174, V-175 и VII-177) по имотни граници на поземлен имот с идентификатор по КК 61056.502.356. С промяната на регулационните граници новообразувания УПИ е с площ 435кв.м. Предвижда се отреждане „За жилищно строителство и КОО“, както и промяна на номера на имота от УПИ VI-176 на УПИ VI-356, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта и се установява устройствена зона „Жс“ и устройствени показатели: Плътност на застрояване- 60% , Кинт.= 1,90, Позел.= 30% и максимална височина на застрояване 12м.
Заповед №146/ 01.02.2023г. и проектът за ПУП –ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и могат да се прегледат от заинтересуваните лица.

Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.ДимоваПубликувано на 06.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-696/03.02.2023г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №24/03.02.2023г. на Община Несебър /оператор „Водоснабдяване и канализация“ЕАД/ за „Реконструкция на ВиК мрежата на гр.Несебър“, подобект 1: „Реконструкция на външен водопровод от НР Стролата до връзка със съществуващи водопроводи за гр.Несебър, КК Слънчев бряг, гр.Свети Влас и изграждане на втора камера на НР „Стролата“ в землището на с.Равда, община Несебър, облас Бургас“, подобект 2: „Реконструкция на главен водопровод за гр.Несебър, община Несебър, област Бургас“, подобект 3: „Реконструкция на външна водопроводна мрежа от ПС “Кошарица-Кучкарника“ до водоем „Ханска шатра“, гр.Свети Влас, община Несебър, област Бургас“ и подобект 4: „Рехабилитация на КПС 4, 10, 10а, 7, 15 в гр.Несебър, община Несебър, област Бургас“ в имоти с идентификатори 51500.22.105 по КК на гр.Несебър, м.“Бостанлъка“; 51500.74.140, 51500.75.25, 51500.76.40, 51500.76.41, 51500.77.37, 51500.79.16, 51500.85.13 и 51500.740.33 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“; 51500.200.2, 51500.200.8, 51500.201.164, 51500.201.195, 51500.201.227 и 51500.204.163 по КК на гр.Несебър, м.“Юрта Балкана“; 51500.502.57, 51500.502.59, 51500.502.60, 51500.502.76, 51500.502.145, 51500.502.189, 51500.502.206, 51500.502.291, 51500.502.292, 51500.502.301, 51500.502.376, 51500.502.415, 51500.502.416, 51500.502.432, 51500.502.452, 51500.502.458, 51500.502.474, 51500.502.503, 51500.502.504, 51500.502.551, 51500.502.817, 51500.502.860, 51500.503.37 и 51500.510.70 по КК на гр.Несебър; 61056.15.105, 61056.15.108, 61056.20.113, 61056.30.101 и 61056.33.100 по КК на с.Равда, м.“Чешме тарла“; 61056.22.103, 61056.22.110 и 61056.22.112 по КК на с.Равда, м.“Мерата“; 61056.33.102, 61056.35.106, 61056.35.107, 61056.35.108, 61056.54.21 и 61056.54.28 по КК на с.Равда, м.“Блато“ и 61056.37.100 по КК на с.Равда, м.“Хендек тарла“.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица. След изтичане на 7 дневния срок от датата на настоящото съобщение, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 03.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 124 ал. 1 , Кметът на Община Несебър представя на Вашето внимание проект на капиталовата програма за 2023г.
Вашите мнения, препоръки и предложения по проекта , можете да направите писмено в деловодството на общината или на имейл адрес finansi@nesebar.bg от 8.30 до 16.00 часа в работните дни, най-късно до 15.02.2023 година. Материалите са публикувани на интернет страницата на общината: http://nessebarinfo.com в раздел инфоцентър обяви.


Строителна програма 2023

Проектиране Бюджет 2023


Публикувано на 01.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

O Б Я В Л Е Н И Е

Община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 127/30.01.2023 г. на Кмета на Община Несебър

ОБЯВЯВА КОНКУРС
конкурс за заемане на една щатна бройка по служебно правоотношение за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване“ към Община Несебър, при следните условия:

1. Кратко описание на длъжността: Проучва и обработва преписки, изготвя отговори и становища, разработва предложения за решаване на правни проблеми, касаещи дейността на отдела. Изготвя проекти на договори и заповеди, искови молби, писмени защити, жалби и възражения. Дава юридически консултации във връзка с постъпилите в общината жалби и молби от институции и граждани. Осъществява процесуално представителство на Община Несебър пред съдилищата на заведени от и срещу Общината съдебни дела. Съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината. Осъществява входяща и изходяща кореспонденция по съдебните дела.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
• минимална образователна степен- магистър;
• професионална област- право;
• минимален професионален опит не се изисква, съгласно КДА или придобит V младши ранг.
3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
4. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
• придобита юридическа правоспособност;
• компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, работа с интернет и със специализирани правно-информационни програми;
• познания в областта на местното самоуправление и местната администрация.
5. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите за заемане на горепосочената длъжност: аналитична компетентност; ориентация към резултати; работа в екип; комуникативна компетентност; фокус към клиента /вътрешен или външен/; професионална компетентност; дигитална компетентност.
6. Начинът на провеждане на конкурса е :
• решаване на тест;
• провеждане на интервю.
7. Минимален размер на основната заплата- 780 лв. При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.
8. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1) заявление по образец за участие в конкурса /Приложение №3 към чл.17 ал.2 от НПКПМДС /;
2) декларация за обстоятелствата по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДС /образец/;
3) копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен. В случаите когато дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти или когато документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата/номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
4) копие от документ за придобита юридическа правоспособност;
5) копие от документите, удостоверяващи придобития ранг, ако кандидата е придобил ранг като държавен служител;
6) професионална автобиография;
7) нотариално заверено пълномощно в случай, че документите се подават от упълномощен представител.
9. На основание чл.14, ал.4 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
10. Място и срок за подаване на документи:
Документите за участие в конкурса следва да бъдат подадени в 10 дневен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса:
1) лично от кандидата или от упълномощено от него лице в сградата на Община Несебър- Центъра за административно и информационно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч.;
2) по електронен път на e-mail secretary@nesebar.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Краен срок за подаване на документите до 16.00 часа на 10.02.2023 г. включително.
11. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на електронната страница на общината /www.nesebarinfo.com/, съгласно нормативно определените срокове.
За информация: 0554/2 93 97, 0554/2 93 90- отдел „Човешки ресурси и ТРЗ“ при Община НесебърПубликувано на 31.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ- 613 /31.01.2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 116/ 25.01.2023г. на кмета на община Несебър е одобрено изменение на подробния устройствен план, в частта му план за регулация и застрояване за УПИ V-162 /ПИ 11538.3.162/ в кв.4 по плана на гр. Свети Влас, който план касае провеждане на регулационните линии на УПИ VІІ така , че да съвпадат със съответната имотна граница по кадастрална карта, както и да се обособят нов УПИ VІІ-162 с площ 428 кв.м и нов УПИ ХVІ-162 с площ 462 кв.м и тупикова улица о.т. 400 - о.т. 401 с площ 61 кв.м.
УПИ VІІ-162 и УПИ ХVІ-162 в кв.4 се отреждат „За жилищно строителство, устройствена зона „Жм“ с устройствени показатели: Плътност на застрояване - 40%, Кинт -1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленена площ - 40%.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 31.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-6836/27.01.2023г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че с Решение № 106/25.01.2023г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ в следните части: „Изменение на ПРЗ за УПИ VІ-30, кв.9 по плана на с. Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.308 и фотоволтаична централа с мощност до 45 kWp в УПИ VІ-30, кв.9 по плана на с. Приселци, с
идентификатор по КККР 58431.501.308“.
Видно от представеното заданието се касае изменение на действащия план за регулация и застрояване за УПИ VІ-30 в кв.9 по плана на с. Приселци, ПИ с идентификатор 58431.501.308 по КККР на с. Приселци, с цел промяна отреждането на имота от „за жилищно застрояване“ в „за ФЕЦ-безвредно производство на ел. енергия“, при запазване на устройствената зона „Жм“ и устройствени показатели :Плътност на застрояване до 60%, Кинт <1,2, Плътност на озеленяване мин 40%,максимална височина на застрояване до 10м. (3 етажа).Предвижда се разработване на инвестиционен проект предвиждащ изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 45 кWp в УПИ VІ-30, кв.9 по плана на с.Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.308.
Решението може да бъде оспорена, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
Заданието и Решението се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116
Публикувано на 27.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews