ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 22.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕПубликувано на 22.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-4561/18.08.2022г.
Публикувано на 19.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ЕЙНДЖЪЛ 1 ЕООД аузд 291
ЕЙНДЖЪЛ 1 ЕООД аузд 292


Публикувано на 18.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-4867/18.08.2022г.


С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 2160/10.08.2022г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I с идентификатор по КК 53045.501.347 и УПИ ІІ с идентификатор по КК 53045.501.348 в кв.44 по регулационния план на гр.Обзор
Изменението на ПУП-ПР, касае промяна на страничната регулационна линия между УПИ I и УПИ II , при което 27кв.м от УПИ I се придават към УПИ II , запазват се уличните регулационни линии между двата имота. Запазва се устройствената зона „Жм“-жилищна устройствена зона с малка височина.УПИ I става на площ от 447 кв.м ,а УПИ II на площ от 372 кв.м. За придаваемите площи ще бъдат съставени предварителни и в последствие окончателни договори по чл.15 ал.3 ЗУТ .
Изменението на ПУП- ПЗ, касае завишаване на Плътността на застрояване (Пзастр) от 45% на 60%, променя се начинът на застрояване от „свободно“ на „свързано основно застрояване“ на границата между УПИ I и УПИ II, запазва се характера на застрояване- застрояване с малка височина.За УПИ I и УПИ II се установяват следните устройствени показатели: Пзастр ≤60%; Кинт. ≤1.20; максимална височина на застрояване Н ≤10м.. и Позел. ≥40%.
Проектът и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116Публикувано на 18.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-2231/16.08.2022г.


С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че с Решение № 2159/10.08.2022г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ в следните части: част изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ II, кв.23 по плана на гр. Обзор /ПИ 53045.502.306 по КК/ и част – инвестиционен проект за „Две мнгофамилни жилищни сгради“.
Исканото изменение предвижда запазване на устройствената зона-„Жс“ , като се променя отреждането на имота от „за хотел и КОО“ на „за жилищни сгради“.Запазва се характера на застрояване – застрояване със средна височина H ≤ 12м., както и начинът на застрояване - свързано застрояване в два имота. Запазва се двете зони на свързано застрояване в източната и западната част на имота, съответно с малка височина Н= 7.5м. и средна височина H ≤ 12м . С изменението на РУП се предвижда точното покриване на заварен калкат на законно изградена сградав УПИ I. Променят се устройствените показатели за имота, както следва : Плътностна застрояване(Пзастр.) се повишава от 45% на 70%, Коефициент на интензивностна застрояване (Кинт.) се повишава от 1,2 на 2.00 Позел. остава 30%.
Технически инвестиционен проект за „Две мнгофамилни жилищни сгради“- Сграда „А“ и сграда „Б“.
Заданието и Решението се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 16.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1483/16.08.2022г.


С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 2158/10.08.2022г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране за изменение на ПУП–ПЗ за ПИ с идентификатор 58431.115.107 по КК, м.“Припека“, с. Приселци, община Нсебър. Исканото изменение предвижда промяна предназначението на ПИ58431.115.107 от „За жилищно сгради“- „Курортна устройствена зона“ на „Зафотоволтаична централа за производство на ел. енергия “ с устройствена зона „ПП“ иустановяване на следните устройствени показатели Плътност на застрояване ≤80%,Кинт. ≤1,00, Нкорниз≤ 7,50м. ,минимално озеленяване≤ 20%
Заданието и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 16.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2933-001/16.08.2022г.


До
„СЪНИ“ЕООД
гр.Бургас

На основание чл.18а, ал.10 от АПК, приложим на основание чл.210, ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е издадено Решение №8/20.04.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Несебър, с което е определен размер на еднократно парично обезщетение по пазарни цени, което трябва да се изплати на собственици на поземлени имоти засегнати от сервитута, при изпълнение на обект „Реконструкция на главен водопровод за гр.Несебър“ в землище на гр.Несебър и с.Равда.
Съгласно горепосоченото решение за ПИ 51500.77.10 по КККР на гр.Несебър, м.“Кокалу“ е определена площ за право на преминаване и ограничение за ползване 0.002дка. и еднократно парично обезщетение в размер на 176лв.
Решението се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, ет.3, ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица. След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър, съобщението за решението на Комисията по чл.210 от ЗУТ се счита за връчено.
Решение №8/20.04.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Несебър, може да бъде оспорено чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.


тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 16.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2940-001/16.08.2022г.


До

„ПРО ДИАЛ“ЕООД
гр.Сливен


На основание чл.18а, ал.10 от АПК, приложим на основание чл.210, ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е издадено Решение №8/20.04.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Несебър, с което е определен размер на еднократно парично обезщетение по пазарни цени, което трябва да се изплати на собственици на поземлени имоти засегнати от сервитута, при изпълнение на обект „Реконструкция на главен водопровод за гр.Несебър“ в землище на гр.Несебър и с.Равда.
Съгласно горепосоченото решение за ПИ 51500.503.454 по КККР на гр.Несебър, м.“Кокалу“ е определена площ за право на преминаване и ограничение за ползване 0.088дка и еднократно парично обезщетение в размер на 7744лв.
Решението се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, ет.3, ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица. След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър, съобщението за решението на Комисията по чл.210 от ЗУТ се счита за връчено.
Решение №8/20.04.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Несебър, може да бъде оспорено чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 16.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2942-001/16.08.2022г.


До

Иван Стойков Иванов
с.Равда

На основание чл.18а, ал.10 от АПК, приложим на основание чл.210, ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е издадено Решение №8/20.04.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Несебър, с което е определен размер на еднократно парично обезщетение по пазарни цени, което трябва да се изплати на собственици на поземлени имоти засегнати от сервитута, при изпълнение на обект „Реконструкция на главен водопровод за гр.Несебър“ в землище на гр.Несебър и с.Равда.
Съгласно горепосоченото решение за ПИ 51500.502.505 по КККР на гр.Несебър е определена площ за право на преминаване и ограничение за ползване 0.004дка и еднократно парично обезщетение в размер на 352лв.
Решението се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, ет.3, ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица. След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър, съобщението за решението на Комисията по чл.210 от ЗУТ се счита за връчено.
Решение №8/20.04.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Несебър, може да бъде оспорено чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова

Публикувано на 16.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: