АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-7121/22.12.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2790/21.12.2022г. е одобрен проект за ПУП-ПРЗ по отношение на УПИ I-165, с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.388 , кв.20 по плана на с.Равда.
С представения проект за изменение се променя отреждането на имота от „За жилищно строителство “ на „За жилищни и търговски сгради“. В частта „План за застрояване“ се запазват начинът на застрояване- свързано за строяване в два имота, характерът на застрояването- ниско за строяване – до 10м. и устройствена зона „Жм“. Повишават се Плътността на застрояване от 44% на 60% и Процентът на озеленяване от 20% на 40%, като се намаля Коефициента на интензивност на застрояване (Кинт.) от 1,3 на 1,2. С предложеното проектно решение в част „План за регулация“ уличните регулационни линии на УПИ І в кв.20 се променят по имотни граници по влязла в сила кадастрална карта, при което 9 кв.м. от улицата, проведена западно от имота, се придават към УПИ І, а 6 кв.м. от УПИ І се придават към същата улица. В резултат на изменението площта на УПИ І се променя от 536 кв.м. на 539 кв.м.
Заповед №2790/21.12.2022г. и проектът за ПУП–ПРЗ се намират в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова

Публикувано на 22.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 22.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 22.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 22.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 19.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023Г.

Публичното обсъждане на програмата ще се извърши по графика за обществено обсъждане на проекта
за общински бюджет за 2023г. за съответните населени места. Писмени предложения от кметове и
кметски наместници, граждани и други лица от местната общност за включване на имоти,
инвестиционни намерения или други за промени и допълнения в проекта на програмата, могат да се правят
до кмета на Община Несебър или председателя на Общински съвет - Несебър
най-късно до 1 месец от публикуването на настоящото съобщение.

ПРОЕКТ ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023Г.

Публикувано на 15.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-4816-001-001/02.12.2022г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2677/02.12.2022г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по отношение на УПИ I-497 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.272 , кв.31 по плана на с.Равда. С представения проект за изменение се променя устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“, промяна отреждането на имота от „за хотел“ в „за жилищна сграда“, завишаване на устройствени показатели Пзастр. от 38% на 60%, Кинт от 1,2 на 1,8, максимална височина на застрояване от Нк≤10,00 м. на Нк≤12,00 м., понижаване процента на озеленяване от 40% на 30%, при запазване начина на застрояване в имота- свободно основно застрояване.
Заповед №2677/02.12.2022г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 или 0893559410 инж.И.Димова


Публикувано на 15.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-4816-001-001/02.12.2022г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2677/02.12.2022г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по отношение на УПИ I-497 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.272 , кв.31 по плана на с.Равда. С представения проект за изменение се променя устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“, промяна отреждането на имота от „за хотел“ в „за жилищна сграда“, завишаване на устройствени показатели Пзастр. от 38% на 60%, Кинт от 1,2 на 1,8, максимална височина на застрояване от Нк≤10,00 м. на Нк≤12,00 м., понижаване процента на озеленяване от 40% на 30%, при запазване начина на застрояване в имота- свободно основно застрояване.
Заповед №2677/02.12.2022г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 или 0893559410 инж.И.Димова


Публикувано на 15.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 13.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews