ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 14.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-1042-001/14.11.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадена заповед №2598/11.11.2022г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП, касаещ промяна на страничната регулационна линия между УПИ ІV и УПИ V, в кв.15 по плана на с.Равда, на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ.
В северната част на имотите /по ул.“Свобода/ се предлага свързано застрояване между УПИ ІV, УПИ V и УПИ І в кв.15 по плана на с.Равда. За УПИ ІV и V се запазва отреждане „За жилищно строителство“-устройствена зона „Жм“, Плътност на застрояване до 40%, максимална височина Нк=10м /етажност 3 етажа/, Кинт = 1,20 и мин.озеленяване от 40%.
Заповед №2598/11.11.2022г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова

Публикувано на 14.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ПАРКИН ПРОПЪРТИС ЕООД-842
ПЕТКОВ БИЛД ЕООД-705
Х 78 ООД-1016
Х 78 ООД-1017
НЕСЕБЪР РОЯЛ ИСТЕЙТ ООД-956
ПАРКИН ПРОПЪРТИС ЕООД-841

Публикувано на 11.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

План за приемане и обработване на отпадъците на обект:

Рибарско пристанище "СЕВЕРНА БУНА-НЕСЕБЪР", Яхтено пристанище "СЕВЕРНО ПРИСТАНИЩЕ-НЕСЕБЪР"
ИЗТЕГЛИПубликувано на 11.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 2518 / 27.10.2022 г.

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ

Районите на територията на Община Несебър, включени в системата за организирано поддържане на чистотата, в които през 2023 г. ще се извършват услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депо на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:
ЗАПОВЕД № 2518 / 27.10.2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 2518 / 27.10.2022 год.Публикувано на 09.11.2022 от Пресцентър Община Несебър


Публикувано на 09.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. №Н2-УТ-6009/03.11.2022год.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №2557/01.11.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на гр. Несебър, к.к.“Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І-660, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.508.191 по кадастралната карта на гр. Несебър,к.к. „Слънчев бряг-запад“ в кв.404 по плана на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад“
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Телефон за контакт 0554/29335
Евдокия Петрушева


Публикувано на 08.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

Заповед №20/14.06.2011г.


С настоящето Община Несебър съобщава, че със Заповед №20/14.06.2011г. на Директора на Басейнова дирекция за Черноморски район са определени санитарно-охранителни зони около водовземно съоражение каптиран извор ПС „Раковсково“, находящ се в ПИ 62102.51.107 в землището на с.Раковсково, общ.Несебър.

Всички собственици на имоти попадащи във ІІ и ІІІ пояс на санитарно-охранителната зона, трябва да спазват забраните и ограниченията, които произтичат от Заповед №20/14.06.2011г.

Заповед №20 от 14.06.2011г.

Списък имотиПубликувано на 07.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 07.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: