АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-6912/13.12.2022г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №2743/13.12.2022г. на Директора на дирекция „УТ, ИП, ИКС“, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване в частта му по отношение на УПИ VІІ в кв.55 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.472 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.502.510 по кадастралната карта на гр.Несебър.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова

Публикувано на 13.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 13.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-5088-001/ 12.12.2022г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед № 2738/ 12.12.2022г. на директора на дирекция „УТ, ИП, ИКС“, Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване в обхват УПИ ХІІІ –общ., ПИ с идентификатор 51500.503.188 в кв. 20 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър.
Според приложените задание и скица-проект към него с исканото изменение следва да се предвиди промяна на устройствената зона на имота от „Жм” (жилищно застрояване с ниска височина) на „Жс” (жилищно застрояване със средна височина), като отреждането „за жилищно строителство“ се запазва. Запазва се и начина на застрояване – свързано. Предвижда се промяна характера на застрояване – от застрояване с малка височина /Н≤10.00м./ на застрояване със средна височина /Н≤12.00м/, Етажност – до 4 етажа и промяна на устройствените показатели и установяване на Кпл.=60%; Кинт=2.0 и минимално озеленена площ - 30%.
Видно от приложената към заданието скица № 15-1220900-09.11.2021г., издадена от СГКК, гр. Бургас, реализираната сграда в УПИ ХІІ-общ., кв.20, ПИ с идентификатор по КК 51500.503.189 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър навлиза в ПИ 51500.503.188 с около 37 см., което налага с настоящето изменение да бъде коригирана регулационната граница между двата имота. Същата бива проведена по контура на реализирания калкан.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№31 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


Телефон за справка 0554/ 2 93 69 – Г.Арнаудова.


Публикувано на 13.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх. № Н2-УТ-6897/13.12.2022год.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен и приет с протоколно решение по т. 8 от Протокол №10 от проведено заседание на ОбЕСУТ на 16.11.2022 г. проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-660, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.508.101 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 404 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“.Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-660 /51500.508.101/ в кв.404 е с площ 1665кв.м., с отреждане „За търговско-административна сграда“ без места за настаняване и подслон в курортна зона „Ок“ със следните действащи утройствени показатели: Плътност на застрояване-45%, Кинт-1,50, Нкорниз-15 м., минимално озеленена площ-50% и паркиране в границите на имота. С представения проект се променя отреждането на имота от „За търговско-административна сграда“ в за „Жилищни сгради“ и устройствена зона от „Ок“ в „Жс“ при запазване на съществуващите устройствени показатели , при спазване на цитираните по-горе нормативни изисквания, както и на всички указания и изисквания на съответните компетентни органи дадени в рамките на техните правомощия, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул. „Еделвайс” №10, ет.3, стая №35 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението от община Несебър.
тел. за справка 0554/29335, Евдокия Петрушева


Публикувано на 13.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-6467/12.12.2022г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщаваме Ви, че е приет проект за изменение на ПУП–ПРЗ за за V в кв.26 /ПИ с идентификатор 53045.502.213 по КК на гр. Обзор. С проектаИзменението на плана за регулация предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии на УПИ V по имотните граници на ПИ 53045.502.213 по влязла в сила кадастрална карта. С промяната към УПИ V ще се придадат 13кв.м. от УПИ ІV и 47кв.м. от УПИ ІІІ, а 31 кв.м. от УПИ V ще се придадат към УПИ VІ и 9 кв. м. от УПИ ІІІ ще се придадат към УПИ VІ.
По отношение на плана за застрояване, изменението предвижда увеличаване на плътността на застрояване от 45% на 60% и височината на застрояване от 2 етажа на 3 етажа (H≤10м), допустими в рамките на устройствена зона „Жм“. Запазва се Кинт.≤1,20 и Позел.≥40%. Запазва се начина на застрояване-свързано в два имота и покриване на заварен калкан в УПИ VІ.
Проектът е приет с протоколно решение т.7 от протокол № 11 от 23.11.2022г. на ОбЕСУТ при Община и се намира в отдел “УТ” -при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 12.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6819/08.12.2022г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №2600/11.11.2022г. на Директора на дирекция „УТ, ИП, ИКС“, с която е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план, в частта му план за регулация и застрояване за УПИ І-410 с идентификатор по кадастрална карта 51500.502.32, находящ се в кв.77 по плана на гр.Несебър, който план касае установяване за УПИ І-410 на смесена централна зона „Ц“, начин на застрояване - свързано застрояване, като се предвижда задължителна линия на застрояване към сграда с идентификатор 51500.502.33.6 и характер на застрояване – със средна височина (до 12м.). Променя се отреждането на имота от „За месокомбинат“ на „За жилищно строителство и обществено обслужване“. Във връзка с идентификатора на имота /51500.502.32/ по кадастрална карта, номерът на УПИ І-410 се изменя на УПИ І-32. Установяват се устройствени показатели за УПИ І-32, както следва: Кплътност=60%, Кинтензивност=2,20, минимално озеленена площ - 35% и етажност - до 4 етажа /H≤12,00м./, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №2600/11.11.2022г. на Директора на дирекция „УТ, ИП, ИКС“ и проекта за изменение на ПУП–ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, ет.3, ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 08.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4035-003/07.12.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, в т.ч. Светла Иванова Шентова, Дмитрий Геннадиевич Щукин, Валерий Леонидович Вербицкий, Мая Славчева Кьорова, Десислав Славчев Кьоров и Здравко Атанасов Белев, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №109/26.08.2021г. ведно със Заповед №109-2021-001/02.02.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищни сгради „А“ и „Б“ за сезонно ползване“ с идентификатор по КК 51500.86.28.1 и 51500.86.28.2, находящ се в имот с идентификатор по КК 51500.86.28 в местност „Кокалу“, гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 07.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх. № Н2-УТ-6759/ 05.12.2022г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 2675/ 02.12.2022г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване за УПИ V - общ., ПИ с идентификатор 51500.503.169 в кв. 12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае разделяне на УПИ V-общ. в кв. 12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър на два нови – УПИ V-общ. и УПИ ХV-общ. с проектни идентификатори, съгласно удостоверение изх. № 25-358600-07.11.2022г. на СГКК- Бургас, съответно 51500.503.511 с площ 359 кв.м и 51500.503.512 с площ 353 кв.м.
С изменението за новите УПИ се запазва устройствена зона „Жс” и устройствените показатели Кпл.-51%;, Кинт.-1,4; Н≤12.00м и минимално озеленяване -30%. Установява се свързано основно застрояване между двата имота и допълващо застрояване с Н=3,60м.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 06.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-6729/ 05.12.2022г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 2676/ 02.12.2022г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ХІ-499, кв. 31, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.499 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае установяване за имота на устройствена зона „Жс“, предназначение „за жилищно строителство“, характер на застрояване – застрояване със средна височина до 15м, начин на застрояване – свободно основно застрояване и устройствени показатели, както следва: Кпл.=45%, коефициент на интензивност на застрояване Кинт. = 2.0, максималната височина на застрояване Н ≤ 15.00м и минимално озеленяване - 30%.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.
Публикувано на 06.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-6561/05.12.2022г.

С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 225 / 02.12.2022г. за обект “„Укрепване на свлачище над кв.44, кв.45 и ул.„Младежка“ в гр. Обзор, община Несебър“
Разрешението за строеж и одобрения проект, се намират в отдел УТ – кметство Обзор, община Несебър, ул. „Иван Вазов” №2, ет.2, стая №8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица. Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 05.12.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews