ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3615/24.06.2022г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №1597/23.06.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Несебър, в частта му по отношение на УПИ І-410, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.502.32 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.77 по плана на гр. Несебър.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 24.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ


Публикувано на 23.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ


Публикувано на 23.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Несебър уведомява заинтересуваните лица относно Решение № 5 от 17.03.2022г.във връзка с довършване на процедура по учредяване и вписване на възникналия с одобряване на ПУП-ПП серветут върху следните имоти съгласно регистри.
Настоящето решение може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 дневен срок пред Административен съд Бургас

за контакт: тел. 055635116

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 22.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Изх. № Н2-УТ-3505/ 20.06.2022г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване за УПИ V - общ., ПИ с идентификатор 51500.503.169 в кв. 12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае разделяне на УПИ V-общ. в кв. 12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър на два нови – УПИ V-общ. с площ 359.50 кв.м и УПИ ХV-общ. с площ 353.50 кв.м с проектни идентификатори, съгласно удостоверение изх. № 25-25132-01.02.2021г. на СГКК- Бургас, съответно 51500.503.511 и 51500.503.512.
С изменението за новите УПИ се запазва устройствена зона „Жс” и устройствените показатели Кпл.-51%;, Кинт.-1,4; Н≤12.00м и минимално озеленяване-20%. Установява се свързано основно застрояване между двата имота и допълващо застрояване с Н=3,60м..
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок пред Община Несебър.

Публикувано на 20.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-3431/ 15.06.2022г.

Отдел „УТ“ при Община Несебър на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ, приложим на основание чл.135а, ал.5 от същия закон, съобщава на заинтересуваните лица ,че е издадена Заповед № 1152/ 30.05.2022г. на Кмета на община Несебър за одобряване на проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване на УПИ ІІ-общ., кв. 3, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.393 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър, касаещ обособяване от УПИ ІІ – „за търговия и озеленяване“, кв. 3 с площ 8623 кв.м на нов УПИ ІІ – „за търговия и озеленяване“, кв. 3 с площ 4157 кв.м; нов УПИ V – „За закрит плувен басейн“, кв. 3 с площ 3017 кв.м и прокарване на вело и пешеходна алея, успоредна на пътното платно на площ от 1450 кв.м, която се придава към ПИ 51500.503.510, публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – за второстепенна улица.
Новообразувания УПИ V, кв. 3, се отрежда „за закрит плувен басейн“ в устройствена зона „Спорт и развлечения(спортно обслужващи площи) и се установяват следните устройствените показатели: Кпл.=80%; Кинт.= 1.5; озеленяване 20% и максимална височина Нк.= 10.00м.
Заповедта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледат и обжалват от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 15.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЯВА

за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на
финансова или кредитна институция, която да предостави дългосрочен
кредит на Община Несебър
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕПубликувано на 15.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5966-001/10.06.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на Дияна Иванова Таушанова, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №13/19.01.2022г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : “Вилна сграда“ с идентификатор по КК 11538.504.939.1, намиращ се в имот ХІ-15 с идентификатор 11538.504.939, квартал 4 по плана на с.о. „Инцараки“, гр.Свети Влас, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 10.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Изграждане на жилищен комплекс в имот с идентификатор 51500.84.36 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“, община Несебър“, с възложители Теодора Маркова, Костадин Марков, Ирина Николова, Костадинка Маркова и Атанас Марков.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
ДокументацияПубликувано на 06.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Изграждане на 5 сезонни жилищни сгради в ПИ № 51500.11.17 по КК на гр.Несебър, община Бостанлъка, община Несебър“, с възложител Елена Сигинур.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 06.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: