АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 18.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ- 6322 /16. 11.2022г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание становище с изх. № Н2-УТ-6231-001/01.06.2022г. на Главния архитект и Заповед № 1210/ 01.06.2022г. на Кмета на Община-Несебър е представен проект за ПУП-ПРЗ /план извадка по смисъла на чл.133, ал.1 от ЗУТ/ за поземлен имот с идентификатор по кадастрална карта на гр.Свети Влас 11538.504.393 /УПИ ІІ-336 в кв. 35 по одобрен със заповед № 249/20.09.1990г. план на с.о. „Инцараки“./
С проекта се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно КК и провеждане на уличните регулационни линии по начин, осигуряващ минимална широчина на улицата 5.0м в съответствие с предвижданията на изработения проект за ПУП-ПР/2021г.
Номерът на УПИ се изменя в съответствие с идентификатора на имота, а именно УПИ ІІ-393 на площ от 493 кв.м.
Планът за застрояване запазва устройствената зона „Жм“ и предлага устройствени показатели: Плътност на застрояване - 60%, Кинт -1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленена площ - 40%.
Представено е писмо изх.№ ПД-579-/1/ от 17.03.2022г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 6 от протокол № 6/ 29.06.2022г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.Телефон за контакт 0554/29331
Елена ДимитроваПубликувано на 16.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ- 6321 /16.11.2022г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание становище с изх. № Н2-УТ-5562-001/05.05.2022г. на Главния архитект и Заповед № 718/ 05.05.2022г. на Кмета на Община-Несебър е представен проект за ПУП-ПРЗ /план извадка по смисъла на чл.133, ал.1 от ЗУТ/ за поземлен имот с идентификатор по кадастрална карта на гр.Свети Влас 11538.504.524 /УПИ ХVІ-420 в кв. 27 по одобрен със заповед № 249/20.09.1990г. план на с.о. „Инцараки“./
С проекта се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно КК и провеждане на уличните регулационни линии по начин, осигуряващ минимална широчина на улиците с техните радиуси и тротоари по ПУП-ПР/2021г.
Номерът на УПИ се изменя в съответствие с идентификатора на имота, а именно УПИ ХVІ-524 на площ от 475 кв.м.
Планът за застрояване запазва устройствената зона „Жм“ и предлага устройствени показатели: Плътност на застрояване - 60%, Кинт -1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленена площ - 40%.
Представено е писмо изх.№ ПД-234-/1/ от 24.02.2022г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 9 от протокол № 5/ 01.06.2022г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.


Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 16.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ- 6297 / 15. 11.2022г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание становище с изх. № Н2-УТ-5458-001/05.05.2022г. на Главния архитект и Заповед № 716/ 05.05.2022г. на Кмета на Община-Несебър е представен проект за ПУП-ПРЗ /план извадка по смисъла на чл.133, ал.1 от ЗУТ/ за поземлен имот с идентификатор по кадастрална карта на гр.Свети Влас 11538.504.493 /УПИ ІІІ-530 в кв. 25 по одобрен със заповед № 249/20.09.1990г. план на с.о. „Инцараки“./
С проекта се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно КК и провеждане на уличните регулационни линии по начин, осигуряващ минимална широчина на улиците с техните радиуси и тротоари по ПУП-ПР/2021г.
Номерът на УПИ се изменя в съответствие с идентификатора на имота, а именно УПИ ІІІ-493 на площ от 415 кв.м.
Планът за застрояване запазва устройствената зона „Жм“ и предлага устройствени показатели: Плътност на застрояване - 60%, Кинт -1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленена площ - 40%.
Представено е писмо изх.№ ПД-52-/3/ от 08.03.2022г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 8 от протокол № 5/ 01.06.2022г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 15.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3000-001/14.11.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2602/14.11.2022г. е одобрен проект за ПУП-ПЗ за разширение на гробищен парк на гр. Несебър за поземлени имоти с идентификатори №61056.37.1, №61056.37.2 и №61056.37.3 по кадастралната карта на с.Равда, местност „Хендек Тарла”, който проект предвижда разширение на гробищния парк в поземлени имоти с идентификатори №61056.37.1 с площ 36 667кв.м., №61056.37.2 с площ 3 499кв.м. и №61056.37.3 с площ 27 520кв.м., като общата площ предвидена за това е 67 004кв.м. ПИ 61056.37.1, 61056.37.2 и 61056.37.3 се намират западно от съществуващия гробищен парк и са с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска” и начин на трайно ползване „За друг вид нива”. Спредставения проект се променя трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана, отреждане на имотите „За гробищен парк“, обслужващи сгради и паркинги“, въвеждане на устройствена зона „Оз“ и установяване на устройствени показатели за ПИ 61056.37.1, ПИ 61056.37.2 и ПИ 61056.37.3: Пплътност на застрояване- 1,5%, Кинт-0,03, Нкорниз-10м., минимално озеленена площ-24% и паркиране в границите на имота.

Заповед №2602/14.11.2022г. и проектът за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 14.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 14.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-1042-001/14.11.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадена заповед №2598/11.11.2022г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП, касаещ промяна на страничната регулационна линия между УПИ ІV и УПИ V, в кв.15 по плана на с.Равда, на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ.
В северната част на имотите /по ул.“Свобода/ се предлага свързано застрояване между УПИ ІV, УПИ V и УПИ І в кв.15 по плана на с.Равда. За УПИ ІV и V се запазва отреждане „За жилищно строителство“-устройствена зона „Жм“, Плътност на застрояване до 40%, максимална височина Нк=10м /етажност 3 етажа/, Кинт = 1,20 и мин.озеленяване от 40%.
Заповед №2598/11.11.2022г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова

Публикувано на 14.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ПАРКИН ПРОПЪРТИС ЕООД-842
ПЕТКОВ БИЛД ЕООД-705
Х 78 ООД-1016
Х 78 ООД-1017
НЕСЕБЪР РОЯЛ ИСТЕЙТ ООД-956
ПАРКИН ПРОПЪРТИС ЕООД-841

Публикувано на 11.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews