АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

План за приемане и обработване на отпадъците на обект:

Рибарско пристанище "СЕВЕРНА БУНА-НЕСЕБЪР", Яхтено пристанище "СЕВЕРНО ПРИСТАНИЩЕ-НЕСЕБЪР"
ИЗТЕГЛИПубликувано на 11.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 2518 / 27.10.2022 г.

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ

Районите на територията на Община Несебър, включени в системата за организирано поддържане на чистотата, в които през 2023 г. ще се извършват услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депо на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:
ЗАПОВЕД № 2518 / 27.10.2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 2518 / 27.10.2022 год.Публикувано на 09.11.2022 от Пресцентър Община Несебър


Публикувано на 09.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. №Н2-УТ-6009/03.11.2022год.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №2557/01.11.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на гр. Несебър, к.к.“Слънчев бряг-запад“, в частта му по отношение на УПИ І-660, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.508.191 по кадастралната карта на гр. Несебър,к.к. „Слънчев бряг-запад“ в кв.404 по плана на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад“
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Телефон за контакт 0554/29335
Евдокия Петрушева


Публикувано на 08.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

Заповед №20/14.06.2011г.


С настоящето Община Несебър съобщава, че със Заповед №20/14.06.2011г. на Директора на Басейнова дирекция за Черноморски район са определени санитарно-охранителни зони около водовземно съоражение каптиран извор ПС „Раковсково“, находящ се в ПИ 62102.51.107 в землището на с.Раковсково, общ.Несебър.

Всички собственици на имоти попадащи във ІІ и ІІІ пояс на санитарно-охранителната зона, трябва да спазват забраните и ограниченията, които произтичат от Заповед №20/14.06.2011г.

Заповед №20 от 14.06.2011г.

Списък имотиПубликувано на 07.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 07.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-113/07.11.2022г

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 2710/27.10.2022г. на За Кмет на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП–ПЗ за промяна на предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди ПИ 53045.522.10 по КК на гр.Обзор,Община Несебър. С проекта се променя трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“имотът се отрежда за „За жилищно строителство“, въвежда се устройствената зона „Жм“ и се установяват следните устройствени показатели: П застр. ≤ 30%; К инт. ≤ 1,20; максимална височина на застрояване Н ≤ 10м. и П озел. ≥50%., начин на застрояване – „свободно“ и „свързано“ в подземния етаж
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


Публикувано на 07.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ-6073/ 04.11.2022г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание становище с изх. № Н2-УТ-391-001/01.06.2022г. на Главния архитект и Заповед № 1209/ 01.06.2022г. на Кмета на Община-Несебър е представен проект за ПУП-ПРЗ /план извадка по смисъла на чл.133, ал.1 от ЗУТ/ за поземлен имот с идентификатор по кадастрална карта на гр.Свети Влас 11538.504.1042 /УПИ ІІ-581 в кв. 53 по одобрен със заповед № 249/20.09.1990г. план на с.о. „Инцараки“./
С проекта се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно КК и провеждане на уличните регулационни линии по начин, осигуряващ минимална широчина на улицата 6.0 м., предвидена по ПУП-ПР/2021г.
ПИ 11538.504.1042 се урегулира в УПИ ІІ-1042 на площ от 473 кв.м в кв.53.
Планът за застрояване запазва устройствената зона „Жм“ и предлага устройствени показатели: Плътност на застрояване - 60%, Кинт -1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленена площ - 40%.
Представено е писмо изх.№ ПД-711-/1/ от 06.04.2022г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 1 от протокол № 7/ 10.08.2022г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.


Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 04.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5957/01.11.2022г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №2508/24.10.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване и РУП на гр. Несебър, в частта му по отношение на УПИ І-128, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.501.242 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.31а по плана на гр. Несебър.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 01.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2596-002/31.10.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, в т.ч. Екатерина Андреева Боровская, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №79/16.05.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Смесена сграда („Морско конче“) с апартаменти за сезонно ползване с балнеолечебен център“ с идентификатор по КК 51500.82.57.1, находящ се в имот с идентификатор по КК 51500.82.57 в местност „Кокалу“, гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 31.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews