ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 09.02.2022Г.

сряда, 02 юни 2022Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 02.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:


Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-3057/27.05.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 11538.5.79, местност „Юрта”, гр. Свети Влас, община Несебър”, с възложител: Виолета Стоянова.

За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331Публикувано на 01.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-2765/16.05.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 11538.2.125, местност „Юрта”, гр. Свети Влас, община Несебър”, с възложител: „Валма Ко“ ЕООД.

За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 30.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-2709/13.05.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на пет еднофамилни жилищни сгради в ПИ с № 61056.80.9 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложител: Здравка Кръстева.

За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 30.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№2943/23.05.2022г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №998/18.05.2022г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-План за застрояване за УПИ IV- 558 с идентификатор по КК 61056.501.436, в кв.64 по плана на с.Равда, с който се предвижда промяна на номера на имота от УПИ IV- 558 на УПИ IV- 436 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта. Имотът се отрежда „За хотел“, при запазване устройствената зона за имота от „Ок“. Установяват се устройствени показатели: Плътност на застрояване-30%, Коефициент на интензивност 1,50, минимално озеленена площ- 50%. Променя се характера на застрояване- от застрояване с малка височина (Н≤10м.) на застрояване със средна височина (Н≤12,00м.), като са предвидени две застроителни линии в съответствие с разпоредбите на чл.31 и чл.32 от ЗУТ, като същите следва да бъдат прецизирани и конкретизирани с последваща разработка на бъдещ инвестиционен проект за имота.
Заповед №998/18.05.2022г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 23.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на алуминиева дограма, административна сграда, офиси и жилищни сгради в ПИ с идентификатор 51500.74.55 по КК на гр.Несебър, община Несебър“, с възложител Георги Нищелков.Публикувано на 18.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

ИСКАНЕ ОВОС
Публикувано на 13.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Потвърждаване на решение за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, извършено със следния проект „ПУП-ПЗ за ПИ 51500.74.57 местност „Кокалу“, землище на гр.Несебър, м.“Кокалу“ “.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 13.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Потвърждаване на решение за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, извършено със следния проект „ПУП-ПЗ за ПИ 51500.74.61 местност „Кокалу“, землище на гр.Несебър, м.“Кокалу“ “.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 13.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №.......
..................... 2022 г.


В общинска администрация – Несебър е постъпило заявление с вх. №Н2-УТ-5985/23.11.2021 г. от „Петро Полис“ ЕООД, чрез пълномощник Атанас Григоров Пинков да бъде разрешено изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор №11538.504.447 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки“. Имотът попада в зона „Б“ съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗУЧК.
Видно от справка от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, представляваща извадка от кадастралната карта на гр. Несебър за имота в обхвата на поисканото изменение, поземлен имот с идентификатор №11538.504.447 е с площ 453 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Незастроен имот за курортно-рекреационен обект“.
Имотът попада в обхвата на проект за ПУП – ПР за масив 11538.504 по КККР на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки, чието изработване и процедиране е разрешено с Решение №861 по т. 37 от Протокол №30/12.09.2018 г. на Общински съвет – Несебър. Проектът е приет от ОЕСУТ с Решение по т.1 от Протокол №6 от 223.05.2019 г.
Съгласно чл. 133, ал.1 и 2 от ЗУТ, в процеса на изработване на подробни устройствени планове инвестиционно проектиране за нови строежи в поземлените имоти може да се разрешава въз основа на подробен устройствен план, който е извадка от изработвания проект за подробен устройствен план. Изработването на план-извадка се разрешава от кмета на общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 и 4 – съответно от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Изработването на плана-извадка по ал. 1 се допуска след приемане на предварителния проект за подробен устройствен план от съответния експертен съвет. За разрешените и одобрени план-извадки се уведомява проектантът на проекта на подробен устройствен план.
Към заявлението е приложено и задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ е по реда на чл. 133, ал. 1 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор №11538.504.447 (УПИ I-474 в кв. 32 по одобрения със Заповед №249/20.09.1990 г. и неприложен план за регулация /бивш параграф 4/ на с.о. „Инцараки“) по кадастралната карта на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки“. За територията на с.о. „Инцараки“ е изработен и в процедура по одобряване проект за ПУП-ПР за кадастрален район 11538.504 по КК на гр. Свети Влас. Настоящото задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за имота представлява план-извадка съгласно чл. 133, ал. 1 от ЗУТ и е съобразено с предвижданията на изработения към момента ПУП-ПР на с.о. „Инцараки“, както и е съгласувано с главния му проектант. УПИ I-474 в кв. 32 по одобрения със Заповед №249/20.09.1990 г. и неприложен план за регулация /бивш параграф 4/ на с.о. „Инцараки“ е с площ 453 кв.м.
Приложен е и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №39, том V, рег. №5245, дело №795 от 20.05.2019 г. Видно от приложените документи искането е подадено от лице с необходимата процесуална легитимация.
Представено е писмо с изх. №ПД-388(2)/15.03.2022 г. Директорът на РИОСВ – гр. Бургас, видно от което не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС и е уведомил, че в поземлен имот с идентификатор №11538.504.447 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки“ и в имота няма пясъчни дюни.
Заданието ведно с приложената към него скица-проект са разгледани от ОбЕСУТ, който със свое решение по т. 10 от Протокол №9 от 24.11.2021 г. е приел, че са съобразени с нормите на ЗУТ, Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и ЗУЧК.
По преписката се съдържа и становище от служител, на когото са възложени правомощията на главен архитект на община Несебър, относно предложената в заданието разработка и други документи, удостоверяващи наличие на законоустановените предпоставки за процедиране на исканото изменение.
Според заданието и скица-проект към него, исканото изменение предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно КК и провеждане на уличната регулационна линия по начин, осигуряващ законово определената минимална широчина на улицата от 5,00 м. Имот с идентификатор 11538.504.447 се урегулира в УПИ I-447, в съответствие с идентификатора му по КККР, на площ 453 кв.м.. Запазва се устройствената зона „Жм“, предложена с изработвания ПУП-ПР на с.о. „Инцараки“ и се предлагат устройствени показатели в рамките на нормативно допустимите съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, а именно: Плътност на застрояване – 60 %, Кинт – 1,2, Нкорниз – 10 м. и минимално озеленена площ – 40 %.
Преписката е комплектована с необходимите документи, удостоверяващи, че са спазени изискванията на материалните разпоредби на закона.
След като се запознах с искането и съдържащите се по преписката документи и взех предвид съответствието им с нормативно установените изисквания и на основание правомощията по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, предоставени ми със Заповед №8/09.01.2020г. на Кмета на община Несебър намирам, че исканото изработване и процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ следва да бъде допуснато в хипотезата на чл. 133 ал.1 и 2, във вр. с 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл.124 „А“, ал. 7 от същия закон и чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.
Мотивиран от горното и на основание правомощията по чл.133, ал.1, изр. Второ, първото предложение от ЗУТ,

Р А З Р Е Ш А В А М

Да бъде изработен и процедиран приетия от ОЕСУТ проект за изменение на план за регулация и застрояване за имот с идентификатор 11538.504.447, който да се урегулира в УПИ I-447, в съответствие с идентификатора му по КККР, на площ 453 кв.м., като се запази се устройствената зона „Жм“, предложена с изработвания ПУП-ПР на с.о. „Инцараки“ при устройствени показатели в рамките на нормативно допустимите съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, а именно: Плътност на застрояване – 60 %, Кинт – 1,2, Нкорниз – 10 м. и минимално озеленена площ – 40 %. Проектът да се процедира при спазване на нормативните изисквания, както и на всички указания на съответните компетентни органи дадени в рамките на техните правомощия и изисквания разписани в действащата нормативна уредба.
Заповедта да се съобщи на проектантът на проекта за ПУП на с.о. „Инцараки и на заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена от заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.


ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР :……………………....
На основание Заповед №8/09.01.2020г. /Виктор Борисов/Публикувано на 12.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: