АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-263-010/31.10.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, в т.ч. Христо Георгиев Сидеров, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №102/22.06.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда ЗП №3“ с идентификатор по КК 51500.503.155.5, находящ се в УПИ ІV-общ. с идентификатор по КК 51500.503.155 в кв.12 по плана на ж.к. „Черно море“, гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 31.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН –СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ „ ЗА 2023Г.

На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения, становища и мнения по настоящия Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г.

Проект на доклад и план –сметка „Чистота 2023 г.”

Доклад с мотиви относно примане на план –сметката за 2023

Предложенията и становищата могат да бъдат внесени в деловодството на Община Несебър – ул. „Еделвайс” № 10 или на e-mail: finansi@nesebar.bg

Публикувано на 27.10.2022 от Пресцентър Община Несебър
На вниманието на превозвачите, които извършват обществени
пътнически превози по нерентабилни автобусни линии

О Б Я В А

В изпълнение на разпоредбите на ПМС №283/19.09.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за
субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал.1 и 2 от Закона за автомобилните превози за 2022 г., Община Несебър уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на документи е както следва:
- Справки приложения №1 и №2 към 31.08.2022 г. се представят до
21.11.2022 г.
- Справки приложения №1 и №2 към 31.12.2022 г. се представят до
20.01.2023 г.
Средствата ще се разпределят между всички кандидатствали превозвачи,
отговарящи на изискванията и представили пълния набор от документи.
Субсидиите за пътнически превози ще се предоставят до размер, който не
надвишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект. При
установяване на предоставена субсидия в размер, превишаващ
необходимия, разликата в повече се възстановява от превозвача в
общинския бюджет най-късно в едномесечен срок от установяването на
превишението, заедно с дължимата лихва.


Публикувано на 25.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-2231/24.10.2022г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 149,ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.150 от ЗУТ. Съобщаваме Ви, че с Заповед № 2502/20.10.2022г. на за кмет на община Несебър е одобрен ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ II, кв.23 по плана на гр. Обзор /ПИ 53045.502.306 по КК/ Касаещо запазване на устройствената зона-„Жс“ , като се променя отреждането на имота от „за хотел и КОО“ на „за жилищни сгради“.Запазва се характера на застрояване – застрояване със средна височина H ≤ 12м., както и начинът на застрояване - свързано застрояване в два имота. Запазва се двете зони на свързано застрояване в източната и западната част на имота, съответно с малка височина Н= 7.5м. и средна височина H ≤ 12м . С изменението на РУП се предвижда точното покриване на заварен калкат на законно изградена сграда в УПИ I. Променят се устройствените показатели за имота, както следва : Плътностна застрояване(Пзастр.) се повишава от 45% на 70%, Коефициент на интензивностна застрояване (Кинт.) се повишава от 1,2 на 2.00 Позел. остава 30% и е издадено Рарешение за строеж № 205/20.10.2022г. „Две мнгофамилни жилищни сгради“- Сграда „А“ и сграда „Б“.
Комплексната инициатива се намират в отдел УТ при Кметство гр. Обзор ул.”Ив.Вазов” №2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Разрешението за строеж заедно с останалата част на КИИП подлежи на обжалване чрез главния архитект на Община Несебър пред Административен съд –гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му.
Телефон за контакти 055635116Публикувано на 24.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-5771/ 24.10.2022г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед № 2507/ 24.10.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване в обхват УПИ ХІІ - общ., ПИ с идентификатор 51500.503.147 в кв. 11 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър.
Според приложените задание и скица-проект към него с исканото изменение следва да се предвиди промяна на устройствената зона от „Жм” на „Жс”, промяна характера на застрояване – от застрояване с малка височина /Н≤10.00м./ на застрояване със средна височина /Н≤15.00м/ и установяване на следните устройствени показатели: Кпл.≤60%; Кинт.≤2,0; минимално озеленяване - 30% и максимална височина Н≤15.00м. Променя се отреждането на „За жилищно – курортно строителство и обслужващи функции“. Запазва се начина на застрояване - свързано застрояване с УПИ ХІ,кв.11.
Заповедта, ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” № 10 ет. 3 ст. № 31 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Телефон за справка 0554/ 2 93 69 – Г.Арнаудова.

Публикувано на 24.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 19.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:
Н2-УТ-5594/14.10.2022г.


„Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 73571.22.50 по КККР на с. Тънково, община Несебър” с възложител: „Прити Лайф“ ЕООД.


За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331
Публикувано на 18.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5642/17.10.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ по отношение на УПИ I-165, с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.388 , кв.20 по плана на с.Равда.
С представения проект за изменение се променя отреждането на имота от „За жилищно строителство “ на „За жилищни и търговски сгради“. В частта „План за застрояване“ се запазват начинът на застрояване- свързано за строяване в два имота, характерът на застрояването- ниско за строяване – до 10м. и устройствена зона „Жм“. Повишават се Плътността на застрояване от 44% на 60% и Процентът на озеленяване от 20% на 40%, като се намаля Коефициента на интензивност на застрояване (Кинт.) от 1,3 на 1,2. С предложеното проектно решение в част „План за регулация“ уличните регулационни линии на УПИ І в кв.20 се променят по имотни граници по влязла в сила кадастрална карта, при което 9 кв.м. от улицата, проведена западно от имота, се придават към УПИ І, а 6 кв.м. от УПИ І се придават към същата улица. В резултат на изменението площта на УПИ І се променя от 536 кв.м. на 539 кв.м.
Проектът за ПУП–ПРЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова
Публикувано на 18.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5641/17.10.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПЗ по отношение на УПИ Хс идентификатор по кадастрална карта 61056.501.276 , кв.31 по плана на с.Равда.
С представения проект за изменение се променя устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“ и височината на застрояване от 10м. на 12м. Установяват се устройствени показатели Пзастр. от 33% на 50%, Кинт от 1,1 на 1,5 и процент на озеленяване 30%, при запазване начина на застрояване в имота- свободно основно застрояване.
Проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.ДимоваПубликувано на 18.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, община Несебър съобщава
- Решение №726 от Протокол №29/20.09.2022г. по т.23 на Общински съвет Несебър с което се разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план-ПЗ на ПИ 02703.16.129 в землището на с.Баня, м.“ Сувала“ както следва:
- Предназначението на имота не се променя и се предвижда застрояване при условията на Наредба №19/25.10.2012г.за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението;
-Обособяване на нов имот с цел създаване на градоустройствена основа за проектиране и изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на прикачен селскостопански инвентар в обособен стопански двор в ПИ 02703.16.129 на площ от 4380 кв.м. Предвиждат се съгласно чл.7, ал.2 от Наредба 19 следните параметри на застрояване- Плътност ≥40%, Нкорниз=7.00м. и интензивност на застрояване макс. 0.80.
2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ което задание е неразделна част от настоящето разрешение.
Решението ведно със заданието се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-35.


Публикувано на 17.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews