АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради с апартаменти за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 51500.84.55 по КК на гр.Несебър, местност „Кокалу“, община Несебър“, с възложител „Костов-Г2“ООД..Публикувано на 12.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 11.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5480/10.10.2022г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №2439/06.10.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПЗ на гр. Несебър, в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор 51500.76.17 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 10.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 07.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-4027-001/06.10.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадена заповед №2436/05.10.2022г. за одобряване на проект за проект за изменение на ПУП-План за застрояване за УПИ V-558, кв.66 по плана на с.Равда, с идентификатор по КК 61056.501.479 по плана на с.Равда, с който се предвижда промяна на устройствената зона от „Жм“ на „Ок“, установяваване на устройствени показатели: Плътност на застрояване-30%, Коефициент на интензивност= 1,20, минимално озеленена площ- 50% и максимална височина на застрояване Н≤10,00м.
Заповед №2436/05.10.2022г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


тел. за справка 0554/29331 инж.И.ДимоваПубликувано на 06.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕПубликувано на 06.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕПубликувано на 06.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-5372/05.10.2022г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №2408/29.09.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Несебър, в частта му по отношение на УПИ ІІ-23, (поземлен имот с идентификатор 51500.501.195 по кадастралната карта на гр. Несебър) в кв.21 по плана на гр. Несебър.
Според приложеното задание и скица-проект към него, с исканото изменение следва регулационните линии на УПИ ІІ-23 да се проведат по имотните граници на ПИ 51500.501.195 по одобрена кадастрална карта, като площта на УПИ става 175кв.м.. Променя се номера на имота от УПИ ІІ-23 на УПИ ІІ-195 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта. Не се предвиждат нови ограничителни линии. Запазва се съществуващото застрояване основно (двуетажно) и допълващо застрояване в същите обеми, площи и граници, с изключение на сгради с идентификатори 51500.501.195.3 и 51500.501.4. Устройствените показатели след промяната са със следните стойности: П застр. = 74,30%, К инт. = 1,29, като максималната височина Н корниз не се променя.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 05.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 5344 / 04.10.2022г.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание заявление вх.№ Н2-УТ-3594/23.06.2022г. и Решение № 674 от Протокол І 27/27.05.2022г. на Общински съвет-гр.Несебър е представен проект за ПУП-ПРЗ и промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди на УПИ ІІ-110 /ПИ 11538.3.133/ в кв.15 по плана на КЗ между „Санаториума“ и гр. Свети Влас-ЮГ, землище гр. Свети Влас
С проекта се променя отреждането от „За обществено обслужване и инженерна инфраструктура“ в „За жилищно-курортно строителство“, въвежда се устройствената зона „Ок“ и устройствени показатели: Плътност на застрояване - 30%, Кинт -1.5, Нкорниз - 15 м и минимално озеленена площ - 50%.
Номерът на УПИ се изменя в съответствие с идентификатора на имота, а именно УПИ ІІ-3.133 на площ от 1 741 кв.м.
Представено е Решение № БС-21-ПР от 02.03.2022г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 2 от протокол № 6/ 29.06.2022г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 05.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 5343/ 04.10.2022г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание становище с изх. № Н2-УТ-5985-001/05.05.2022г. на Главния архитект и Заповед № 717/ 05.05.2022г. на Кмета на Община-Несебър е представен проект за ПУП-ПРЗ /план извадка по смисъла на чл.133, ал.1 от ЗУТ/ за поземлен имот с идентификатор по кадастрална карта на гр.Свети Влас 11538.504.447 /УПИ І-474 в кв. 32 по одобрен със заповед № 249/20.09.1990г. план на с.о. „Инцараки“./
С проекта се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно КК и провеждане на уличните регулационни линии по начин, осигуряващ минимална широчина на улиците с техните радиуси и тротоари по ПУП-ПР/2021г.
Номерът на УПИ се изменя в съответствие с идентификатора на имота, а именно УПИ І-447 на площ от 453 кв.м.
Планът за застрояване запазва устройствената зона „Жм“ и предлага устройствени показатели: Плътност на застрояване - 60%, Кинт -1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленена площ - 40%.
Представено е писмо изх.№ ПД-388-/2/ от 15.03.2022г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 10 от протокол № 5/ 01.06.2022г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 05.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews