АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 15.09.2022Г.


понеделник, 15 септември 2022Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 15.09.2022г. до 03.10.2022г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 15.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-3834-002/14.09.2022г.Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №1216/01.06.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 51500.503.507 и 51500.503.509 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“, с който ПИ 51500.503.507 с площ 9510кв.м. се отрежда „За общежития, обслужващи функции и озеленяване“, за имота се въвежда устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване - 30%, К интензивност - 1,50, Н корниз - 15,00м., минимално озеленена площ - 50%, а ПИ 515100.503.509 с площ 10419кв.м. се отрежда „За техническа и транспортна инфраструктура“, за имота се въвежда устройствена зона „Ти“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване - 3%, К интензивност - 0,03 и Н корниз - 3,00м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери неразделна част от заповедта.
Заповед №1216/01.06.2022г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за ПУП–ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 14.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-3937-001/14.09.2022г.


Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №245/16.03.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план, в частта му план за регулация и застрояване за УПИ Х-374, с идентификатор по кадастралната карта 51500.502.160 в кв.61 по плана на гр.Несебър, касаещо промяна на регулационните линии на УПИ Х-374 по имотни граници по одобрена кадастрална карта на ПИ 51500.502.160, като площта на УПИ става 670кв.м. и промяна в номерацията на имота от УПИ Х-374 на УПИ Х-160. С проекта УПИ Х-160 се отрежда „За жилищно строителство, хотел и ресторант“ в устройствената зона „Ц (смесена централна зона)“ със следните градоустройствени показатели: Кплътност=80%, Кинтензивност=2,75, минимално озеленяване - 20% и максимална височина на застрояване Нкорниз=10-15м, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №245/16.03.2022г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП–ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, ет.3, ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.


тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 14.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 13.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-3791-001/24.08.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадена заповед №2219/24.08.2022г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-План за застрояване за за УПИ I-566 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.678, кв.65 по плана на с.Равда , с който се предвижда промяна устройствената зона за имота- от „Ок“ на „Жс“- жилищна зона със средна височина на височината на застрояване, с отреждане на имота- „За жилищно строителство“. Предвиждат се устройствени показатели, както следва: Плътност на застрояване≤ 30% , Кинт.≤ 1,65, максимална височина на застрояване Н≤15,0м. и Позел.≥ 30% и начин на застрояване- свободно.
Заповед №2219/24.08.2022г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


тел. за справка 0554/29331 инж.И.ДимоваПубликувано на 13.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 12.09.2022Г.


понеделник, 12 септември 2022Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 12.09.2022г. до 27.09.2022г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 12.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-572-005/08.09.2022г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица , в т.ч. Стиляна Георгиева Япова и Костадинка Маркова Камарева, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №59/08.04.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда“ с идентификатор по КК 51500.506.480.1, находящ се в УПИ ХІІІ-236 с идентификатор по КК 51500.506.480 в кв.5201 по плана на к.к.Слънчев бряг-запад, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 08.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-384-002/08.09.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица Ангел Василев Китов и Христина Стоянова Стоянова, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №22/01.02.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда ЗП №1 с магазин за промишлени стоки““ с идентификатор по КК 51500.503.52.3, находящ се в УПИ І-общ. с идентификатор по КК 51500.503.52 в кв.7 по плана на ж.к. „Черно море“, гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 08.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-4430-001/08.09.2022г.


Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-410 в кв.77 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.32 по кадастралната карта. Проекта касае промяна номера на урегулирания имот от УПИ І-410 на УПИ І-32, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, установяване на градоустройствена зона „Ц“ (смесена централна), начин на застрояване - свързано, като се предвижда задължителна линия на застрояване към сграда с идентификатор 51500.502.33.6 и характер на застрояване – със средна височина (до 12м.). Променя се отреждането на имота от „За месокомбинат“ на „За жилищно строителство и обществено обслужване“ и се установяват устройствени показатели: Кплътност=60%, Кинтензивност=2,20, минимално озеленена площ - 35% и етажност - до 4 етажа H≤12,00м..
Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение до Община Несебър.


тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 08.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЯВА
за стартиране на подбор за включване в обучения


Дирекция Бюро по труда –Поморие, стартира процедура за подбор на безработни лица за включване в обучения за професионална квалификация, по следните специалности:

• Професия „Социален асистент“, специалност „Подпомагане на възрастни“
Период на обучение 12.09.2022г. – 10.11.2022г.В съответствие с определените в проекта (Красива България) целеви групи се включват безработни лица от следните групи:

 Безработни лица с регистрация в ДБТ със завършено средно образование или X-ти клас – първи етап на средното образование


Заявления за участие в професианална квалификация се подават:
Бюро по труда – гр. Поморие, ул. Солна №15
гр. Несебър - филиал Несебър – ул. Струма №6
Краен срок за подаване на заявленията 09.09.2022г.

Място/места на провеждане на обученията: град несебър

Лица за контакт: Георги Михов – тел. 0882825048; Ивелина Атанасова – тел.0878288036 / Диана Костова тел. 0882825326Публикувано на 08.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews