ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Изграждане на сгради за складова дейност и паркинг в ПИ 51500.74.145 по КККР на гр.Несебър, м.“Кокалу“, община Несебър и ПУП-ПЗ за имота с цел промяна предназначението на земята“ с възложител Георги Нищелков.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 21.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ДЕНС КЛУБ АЙСБЕРГ ООД МДТ-1410
ДЕНС КЛУБ АЙСБЕРГ ООД МДТ-1411
ЕМЕРАЛД СЪН ООД МДТ-1412
ЕМЕРАЛД СЪН ООД МДТ-1413
ЕМЕРАЛД СЪН ООД МДТ-1414
ЕМЕРАЛД СЪН ООД МДТ-1415

Публикувано на 18.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6164-002/16.02.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –„ЕСТРЕА“ЕООД, ЕИК 131069951 и „ЗЕФИР“ООД, ЕИК 10227372 , че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №162/13.12.2021г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : “Топла връзка между съществуващи сгради в УПИ ХІ-544 кв.55 /идентичен с ПИ 51500.502.544/ и УПИ І-540 /идентичен с ПИ 51500.502.540/ за обезпечаване функционирането им като „Трето отделение по физикална и рехабилитационна медицина към специализирана болница за рехабилитация Несебър АД („СБР-Несебър“АД) и зала за кинезитерапия в УПИ І-540 /идентичен с ПИ 51500.502.540/“, намиращ се в имот І-540 и урегулиран поземлен имот ХІ-544, квартал 55 по плана на гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 16.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-765/16.02.2022г.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, приложим на осн. чл.135, ал.7 от същия закон, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №126/08.02.2022г. на кмета на Община Несебър е допуснато изработването на проект за изменение на подробен устройствен план -план за регулация и застрояване по отношение на УПИ VI-176 с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.356 , кв.18 по плана на с.Равда, при спазване условията на настоящата заповед, а именно: промяна на вътрешните регулационни линии (към УПИ IV-174, V-175 и VII-177) по имотни граници на поземлен имот с идентификатор по КК 61056.502.356. С промяната на регулационните граници новообразувания УПИ е с площ 435кв.м. Предвижда се отреждане „За жилищно строителство и КОО“, както и промяна на номера на имота от УПИ VI-176 на УПИ VI-356, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта и се установява устройствена зона „Жс“ и устройствени показатели: Плътност на застрояване- 60% , Кинт.= 1,90, Позел.= 30% и максимална височина на застрояване 12м.
Заповед №126/08.02.2022г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването на заповедта за допускане..

тел. за справка 0554/29331 инж.И.ДимоваПубликувано на 16.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:


Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-413/27.01.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на куротни и търговски сгради и техническа инфреструктура към тях в ПИ с идентификатор 11538.11.19 по КК, м. „Ага чешме“, землище на гр. Свети Влас, община Несебър, “, с възложител: „Венус Лукс“ ООД


За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 11.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-602/08.02.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №124/07.02.2022г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПЗ по отношение на имот с идентификатор 61056.56.114 по кадастралната карта на с.Равда, м.“Хендек тарла“, целият с площ 2438кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване-„За друг курортно- рекреационен обект“. Имотът е образуван след делба на ПИ 61056.56.76, с която делба са образувани ПИ61056.56.114 и ПИ61056.56.115. С представения проект се променя отреждането на имота от „Закурортно строителство“ в „За хотел“, запазва се устройствената зона „Ок“ и се установявават следните устройствени показатели за ПИ 61056.56.114: Плътност на застрояване ≤30%, Кинт. ≤1,5, Нкорниз≤ 15,0м., минимално озеленяване≤ 50% и паркиране в границите на имота.
Заповед №124/07.02.2022г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на връчване на съобщението, съгласно чл.18а от АПК.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова

Публикувано на 11.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:


Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-413/27.01.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на куротни и търговски сгради и техническа инфреструктура към тях в ПИ с идентификатор 11538.11.19 по КК, м. „Ага чешме“, землище на гр. Свети Влас, община Несебър, “, с възложител: „Венус Лукс“ ООД


За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 11.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЯВЛЕНИЕ
Публикувано на 10.02.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: