АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6285-002/27.07.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на Илияна Стоянова Козарова, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №8/14.01.2022г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : “Жилищна сграда“ с идентификатор по КК 61056.501.225.1, намиращ се в имот ХVІІ-530 с идентификатор 61056.501.225, квартал 32 по плана на с.Равда, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 27.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Изграждане на производствена база за алуминиева дограма с административна сграда и офис част в ПИ с идентификатор 51500.74.55 по КК на гр.Несебър, община Несебър“, с възложител Георги Нищелков.

ПРЕЦЕНКА ОВОС
ИСКАНЕ ОВОСПубликувано на 27.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Дейности по третиране на материали, негодни за консумация или преработване /черупки от миди, рапани и други мекотели/ с код 02 02 03, с произход от други лица, регистрирани по Търговския закон, както и третиране на строителни отпадъци на съществуваща площадка в ПИ с идентификатор 51500.65.3 по КК на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“, община Несебър“, с възложител „Трахит 2020“ООД.

ПРЕЦЕНКА ОВОС
ИСКАНЕ ОВОСПубликувано на 27.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-718-002/27.07.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед №228-2013-1/07.03.2022г. към Удостоверение за въвеждане в експлоатация №228/01.10.2013г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : “Жилищна сграда „А“ за сезонно обитаване с домови ВиК връзки“ намиращ се в имот VІ-558 с идентификатор 61056.501.593, квартал 65 по плана на с.Равда, община Несебър.
Заповедта се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, заповедта се смята за връчена.
Същата може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“Публикувано на 27.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувано на 26.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№Н2-УТ-3955-002/22.07.2022г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на ПУП – план схема за обект „Изграждане на пътна връзка към „Производствен, складов обект“ в ПИ 51500.65.3 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“ на път ІІІ-9061 „(Оризаре - Каблешково) – п.к. Тънково – о.п. Слънчев бряг“ при км 7+400 дясно“. Трасето за транспортно обслужване на ПИ 51500.65.3 по КККР попада в ПИ 51500.65.26 по КККР на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“ с площ 3710кв.м., вид територия „Територия на транспорта“, начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, публична общинска собственост. Пътната връзка към локалното платно е проектирана, като лента за дясно завиване и обхваща 577кв.м. площ от ПИ 51500.65.26 по КККР на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“.
Проекта за изменение на ПУП - план схема е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 22.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: Проект на Наредба за изменение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър


1.Дата на публикуване в Портала за обществени консултации : 07.07.2022г.
2.Дата на приключване: 20.07.2022г.
3.Постъпили предложения и становища по проекта: няма

Изготвил:
Невелина Тълпигова – Юрисконсулт в отд.“Правно-нормативно обслужване, при Община НесебърПубликувано на 21.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:


Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-3819/06.07.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило искане за преценяване необходимостта за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 11538.2.125, местност „Юрта”, гр. Свети Влас, община Несебър”, с възложител: „Валма Ко“ ЕООД.


За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 14.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:


Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-3902/11.07.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило искане за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на куротни и търговски сгради в ПИ с идентификатор 11538.11.19 по КК, м. „Ага чешме“, землище на гр. Свети Влас, община Несебър, “, с възложител: „Венус Лукс“ ООД


За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 14.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 14.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews