АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани лица, че на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър. В 14-дневен срок от публикуването, Община Несебър приема предложения, становища и мнения по изготвеният проект.


Публикувано на 07.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-3969/06.07.2022г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 1709/30.06.2022г. на зам. кмета на община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на, ПУП – ПР за УПИ ХV с идентификатор по КК 53045.502.58, в кв.12, засягащ УПИ І и УПИ ІІ в кв.12 по регулационния план на гр.Обзор, като се предвиж
да промяна на източната граница на УПИ XV по имотната граница между ПИ 53045.502.58 и ПИ 53045.502.57, като от УПИ II се отнемат 14 кв.м., а западната и северна граници се променят така, че от УПИ I се отнемат още 54 кв.м. с цел премахване на площната разлика по нотариален акт и регулация.
Предложението променя площта и конфигурацията на УПИ XV , УПИ I и УПИ II в кв.12 по регулационния план на гр. Обзор - разширение, като УПИ XV става с площ от 370 кв.м., УПИ I с площ от 5551 кв.м. и УПИ II с площ от 6541 кв.м., в кв.12 по регулационния план на гр. Обзор.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.Телефон за контакти 055635116.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


Публикувано на 06.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3639/27.06.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план -план за регулация и застрояване по отношение на УПИ VI-176 с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.356 , кв.18 по плана на с.Равда, при спазване условията на настоящата заповед, а именно: промяна на вътрешните регулационни линии (към УПИ IV-174, V-175 и VII-177) по имотни граници на поземлен имот с идентификатор по КК 61056.502.356. С промяната на регулационните граници новообразувания УПИ е с площ 435кв.м. Предвижда се отреждане „За жилищно строителство и КОО“, както и промяна на номера на имота от УПИ VI-176 на УПИ VI-356, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта и се установява устройствена зона „Жс“ и устройствени показатели: Плътност на застрояване- 60% , Кинт.= 1,90, Позел.= 30% и максимална височина на застрояване 12м.
Проектът за ПУП –ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 06.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-3800/05.07.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-7047 с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.157, кв.23 по плана на гр.Свети Влас- ЮГ, в частта му по отношение на този УПИ, касаещ изместване северната регулационна граница на УПИ II-7047 в кв.23 по плана на гр.Свети Влас, с което площта му се увеличава от 1066кв.м. на 1305 кв.м. с отреждане за жилищно строителство и търговия. По този начин входът от паркинга между о.т.314 и 315 се измества в източна посока и се ситуира паркинг с ширина 11м. и 3м. тротоар пред УПИ III-7048. С плана за застрояване се запазва устройствената зона на имота „Жс“, като се променят устройствените показатели, както следва: Кплътност на застрояване от 35% на 70%, максимална етажност от 12м. на 15м., Кинтензивност от 1,30 на 2,00 и минимално озеленена площ от 50% на 30%. Според предложението за изменение на ПУП-ПРЗ, приложено към искането, в обхвата на разработката е включен имот с идентификатор 11538.502.284 отреден за улица, собственост на община Несебър.

Проектът за ПУП –ПРЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 05.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.Н2-УТ-3796/ 05.07.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-483 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.5 , кв.60 по плана на с.Равда. , с който се предвижда запазване на устройствената зона „Жм“, промяна предназначението на имота от „За жилищно строителство“ в „За автомивка“, при установяване на устройствени показатели, както следва: Плътност на застрояване- 60% , Кинт.= 1,20, височина на застрояване Нк≤10м. и Позел. 40% и начин на застрояване- свободно.
Ограничителните линии на застрояване се поставят на 1,5м. от уличната регулационна линия, на 3м. от страничните имотни граници и на 5м. от дъното на имота.
Проектът за ПУП –ПRЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 05.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-3791/05.07.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-План за застрояване за за УПИ I-566 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.678, кв.65 по плана на с.Равда , с който се предвижда промяна устройствената зона за имота- от „Ок“ на „Жс“- жилищна зона със средна височина на височината на застрояване, с отреждане на имота- „За жилищно строителство“. Предвиждат се устройствени показатели, както следва: Плътност на застрояване≤ 30% , Кинт.≤ 1,65, максимална височина на застрояване Н≤15,0м. и Позел.≥ 30% и начин на застрояване- свободно.
Проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 05.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №1666/28.06.2022 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба №4 за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър и във връзка с Протокол №1/13.06.2022 г. на Комисията по картотекиране, назначена със Заповед №178/18.02.2020 г., и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили жалби


УТВЪРЖДАВАМ:

Списъка на гражданите включени в картотеката с установени жилищни нужди, определен от Комисията по картотекиране с Протокол №1/13.06.2022 г.
Настоящата Заповед ведно с утвърдения списък да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез поставяне на информационното табло в сградата на община Несебър и публикуването им в официалния сайт на Общината.
Възлагам изпълнението на заповедта на началник-отдел „Общинска собственост”, община Несебър.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица по реда на АПК, пред Административния съд в 14 дневен срок от обявяването й.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Несебър

С П И С Ъ К
на лицата включени в картотеката с установени жилищни нужди от Протокол №1/13.06.2022г., утвърден със Заповед №1666/28.06.2022 г.
на Кмета на Община НесебърПубликувано на 28.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА
КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИТЕ
от 27.06.2022 г.

Комисията по стипендиите (определена със заповед на кмета на общината № 2252/24.09.2021 г.) съобщава, че до 01.07.2022 г., на гише № 1 във Фронт офис 2 (Направление „Общинска собственост и хуманитарни дейности“) на община Несебър, се приемат документи за стипендии по чл. 17 – за отличен успех, от Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
КРАСИМИРА ТОДОРОВА
Директор дирекция „Здравеопазване, образование и социални дейности”Публикувано на 27.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Реконструкция на покриви, подпокривно пространство и ремонт на фасадите на жилищна сграда /с идентификатор 51500.501.480.1/“ находяща се в ПИ №51500.501.480. по КК, УПИ VІ-328, кв.58 по плана на гр.Несебър, Община Несебър, с възложители Здравка Венциславова Тихова и Евгения Венциславова Тихова – Попова.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 24.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Промяна на предназначение на „Офис с идентификатор 51500.84.45.3.58“ в „Ателие“ “ – самостоятелен обект, в Жилищна сграда – многофамилна с идентификатор 51500.84.45.3, находяща се в ПИ с идентификатор 51500.84.45 по КК и КР на гр.Несебър, м.“Кокалу“, община Несебър“, област Бургас, одобрен със Заповед №300-5-81/02.10.2003г. на Изпълнителния директор на АК, с възложител Димитър Петров Стоянов.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 24.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews