ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5113/ 04.11.2020г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че протоколно решение т.14 от протокол № 9 от 07.10.2020г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за подробен устройствен план, ПУП – ПЗ и РУП за УПИ II и УПИ III от кв. 24 А по регулационния план на гр. Обзор, Община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.357 и 53045.502.356 по КК на гр. Обзор/ С настоящото частично изменение на ПУП - ПЗ и РУП се променя устройствената зона от „Жм“ на „Жс“ и установяване на градоустройствени показатели, както следва: Плътност на застрояване - макс.70%, Коефициент на интензивност на застрояване-макс. 2.00 %, Плътност на озеленяване - мин.30%, при запазване на отреждането „За жилищно застрояване”, максимална височина на застрояване Н˂10-12м. и начин на застрояване - „свободно”
Проектът се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана Щерева


Публикувано на 04.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1357/03.11.2020г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 1505/27.10.2020г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране за изменение на ПУП–ПРЗ за на УПИ VI-213560, кв.1 по план на к.к „Обзор-Север“,землището гр.Обзор, Община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.213.612 по одобрена КК на гр.Обзор, Община Несебър/, имотът попада в зона „А“ съгласно чл.10,ал1 от ЗУЧК.
Заданието и скицата предложение към него предлагат промяна на номерата на имота от УПИ VI-213560 на УПИ VI-612 в съответствие с идентификатора му по КК,прокарване на външните регулационни линии по имотни граници , като по този начин площа на имота става 4389кв.м. ,в съответствие с КК. Промяна на отреждането на имота от „За курортни обекти и настаняване“ „За обществено обслужване“ и установяване на следните устройствени показатели: Пзастр ≤ 20%; Кинт. ≤ 0.50; максимална височина на застрояване Н ≤7,5м.. и Позел. ≥70%, в съответствие с максималнодопустимите показатели за зона „А“.
Заданието и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана Щерева


Публикувано на 03.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Предоставяме на Вашето внимание Заповед № 1558 / 28.10.2020 г. на кмета на община Несебър Николай Димитров относно районите на територията на Община Несебър, включени в системата за организирано поддържане на чистотата, в които през 2021 г. ще се извършват услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депо на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
ЗАПОВЕД № 1558 / 28.10.2020 г. На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 1558/ 28.10.2020 год.


Публикувано на 03.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Изграждане на жилищни сгради, басейн, спортно игрище и паркоместа в имот №51500.18.1 м.“Бостанлъка“, землище гр.Несебър, Община Несебър“ с възложител „Съни бийч кийс“ЕООД.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

ИСКАНЕ


Публикувано на 30.10.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-План за застрояване за УПИ XV- 525a с идентификатор по КК 61056.501.233 по плана на с.Равда, с който се предвижда промяна на номера на имота от УПИ XV- 525a на УПИ XV- 233 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта. Променят се устройствената зона от „Жм“ на „Жс“, отреждането на имота от „за жилищно строителство“ на „за КОО и жилищно строителство“, характера на застрояване с малка височина (Н≤10м.) на застрояване със средна височина (Н≤12,00м.) и се установяват устройствени показатели: Плътност на застрояване-50%, Коефициент на интензивност 1,50, минимално озеленена площ- 40% и максимална височина на застрояване Н<12,00м, при запазване начина на застрояване-свободно основно застрояване.
Проектът за ПУП –ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 или 0893559410 инж.И.Димова

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 30.10.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

От 01.11.2020г. до 30.11.2020г. в отдел „Бюджет и разрешителни режими” към община Несебър, находящ се на ул. „Струма“ 6, могат да се подават заявления за издаване на разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Към заявлението за услугата се прилагат следните документи:

- Удостоверение за регистрация – копие;
- Списък към удостоверение за регистрация за таксиметров превоз – копие;
- Карта за допълнителен преглед на автомобила – копие;
- Контролния талон към знака за переодичен преглед за проверка на техническата изправност на автомобила– копие;
- Удостоверение водач на лек таксиметров автомобил – копие;
- Регистрационен талон / голям/ на автомобила – копие;
- Копие на страниците на паспорта на таксиметровия апарат, съдържащи информация за регистрационния номер на автомобила, превозвач и данъчно задължено лице, заверка от Метрология– копие;
- Свидетелство за управление на МПС – копие;

Всички копия следва да бъдат заверени за „Вярно с оригинала“ от превозвача.

Публикувано на 22.10.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: